Hatha Yoga I (Deusto)
Sábado, 13 agosto • 09:30 - 10:45
Deusto, Shala 1
Iker V