Algemene voorwaarden van Fysiodans / Mama in jouw kracht

Sluiten
Privacy / voorwaardes etc. versie 07aug. 2019

Mama in jouw Kracht / Fysiodans is gevestigd te Lent en ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer: 72506032

Hieronder kunt u achtereenvolgens vinden:
1) Algemene voorwaardes
2) Klachtenregeling
3) Privacyverklaring
4) Disclaimer


1) Algemene voorwaardes

a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (een Deelnemer) die deelneemt aan een individueel en/of groepsgewijs aangeboden in- of outdoor-training of een behandeltraject, aangeboden en/of verzorgd door Mama in jouw kracht / Fysiodans, en anderzijds Mama in jouw kracht / Fysiodans.
b. De inhoud van iedere activiteit staat op de website van Mama in jouw kracht / Fysiodans.
c. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Strippenkaart, elke losse training- of behandelingstraject / activiteit, dit zijnde groepsgewijze en/of individuele. Zowel door aanschaf van een Strippenkaart, Losse training of behandeltraject, alsook door eenmalige deelname aan een activiteit verklaart de Deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
d. Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.
e. Mama in jouw kracht / Fysiodans.kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op onze genoemde website. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden als PDF verstrekt.
f. Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden strijdig is met een besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn, onredelijk bezwarend wordt geacht of op grond van enig besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn nietig is of vernietigd wordt, zal uitsluitend de nietige of vernietigde bepaling of het nietige of vernietigde deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven, en is het Mama in jouw kracht / Fysiodans toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de (deels) nietige of vernietigde bepaling.

OVEREENKOMST
a. Een overeenkomst tussen Mama in jouw kracht / Fysiodans en een Deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit (online) registratie van een Deelnemer.
b. Voor Mama in jouw kracht / Fysiodans ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een Deelnemer aan al zijn verplichtingen, waaronder eventueel betaling, is voldaan.
c. Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Mama in jouw kracht / Fysiodans. Wijziging van een overeenkomst kan voor een Deelnemer kosten met zich meebrengen.
d. Een overeenkomst tussen Mama in jouw kracht / Fysiodans en een Deelnemer bestaat uit:
(1) een Strippenkaart, die in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan een beperkt aantal in- of outdoortrainingen.
(2) het aanmelden en inschrijven voor een individueel- of groepsgewijs trainings-of behandeltraject dat in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan een traject.
STRIPPENKAARTEN
a. Een Strippenkaart is persoonlijk en niet overdraagbaar
b. Een Strippenkaart is beperkt geldig. De momenteel geldende duur voor de diverse kaarten van 5, 10 of 20 trainingen wordt aangegeven bij de beschrijving van de kaart in onze online shop (powered door het online klantenportaal van Mama in jouw kracht / Fysiodans genaamd Momoyoga)
c. Een Zwanger- / MamaFit -strippenkaart is 12 maanden geldig. Het verdient daarbij uiteraard wel de aanbeveling om -gezien het beoogde trainingseffect- minimaal 1x per week te trainen. Gezien de reeds zeer ruime geldigheidstermijn is opschorting (bij bijvoorbeeld vakantie of fysiek ongemak) van een Zwanger- / MamaFit-strippenkaart niet mogelijk.
d. Aanschaf van de Zwanger- / MamaFit –strippenkaart wordt geadviseerd en gevraagd voor training tijdens de zwangerschap tot 9mnd postpartum. Tijd, kennis, ervaring en coaching tussen de lessen door is waar de prijs op is gebaseerd. De lager tariefkaarten zijn in het leven geroepen om vrouwen langere tijd na de zwangerschap of na klachten / blessures / ziektes trainingen te kunnen bieden.
e. Tijdens én soms na de zwangerschap kan er bij de hoogtarief kaarten om een factuur voor de zorgverzekering worden gevraagd. De daadwerkelijke vergoeding is afhankelijk van uw verzekering. Wij zijn hiervoor niet aansprakelijk en kunnen niet geacht worden om de factuur om te zetten naar een goedkoper tarief.
f. De actuele geldigheidsduur van de andere strippenkaarten/ opties dan Zwanger / MamaFit staat vermeld op de website www.mamainjouwkracht.nl.
g. Er is geen restitutie mogelijk. Indien een training of behandeltraject niet gevolgd kan worden kan er overleg worden met Mama in jouw kracht / Fysiodans over opschorting of het gebruik van de strippen voor 1 van de andere diensten van Mama in jouw kracht / Fysiodans.
h. Opschorting van andere strippenkaarten/ opties dan Zwanger / MamaFit (bij bijvoorbeeld langdurige ziekte of een ernstige blessure) is mogelijk in overleg met Mama in jouw kracht / Fysiodans. Mama in jouw kracht / Fysiodans heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd.
i. Een Strippenkaart loopt automatisch af en wordt niet stilzwijgend verlengd.
j. De actuele prijzen van de Strippenkaarten en de trajecten staan vermeld op de website van Mama in jouw kracht / Fysiodans en op het online klantportaal van Momoyoga. Mama in jouw kracht / Fysiodans heeft het recht deze prijzen eenzijdig te verhogen. De laatste prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de genoemde websites. Prijsveranderingen hebben geen effect op eerder afgesloten en betaalde Strippenkaarten en trajecten.
k. Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen te geschieden via overboeking of via de online aankoop in onze webshop op Momoyoga.
l. Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving is een Deelnemer alle kosten, die Mama in jouw kracht / Fysiodans of een door Mama in jouw kracht / Fysiodans ingeschakelde derde partij heeft gemaakt ter incassering van enig bedrag dat een Deelnemer aan Mama in jouw kracht / Fysiodans verschuldigd is, aan Mama in jouw kracht / Fysiodans verschuldigd.
m. Mama in jouw kracht / Fysiodans heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien een Deelnemer niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

DEELNAME AAN- EN AFGELASTING VAN EEN ACTIVITEIT
a. Een Deelnemer dient, om aan activiteiten (training/ coaching, behandelingen) van Mama in jouw kracht / Fysiodans deel te kunnen nemen een account aan te maken in de applicatie Momoyoga.
b. De eerste training mag gezien worden als proeftraining en is kosteloos.
c. Voorafgaand aan de proeftraining vult de Deelnemer altijd het intakeformulier in (deze is te vinden op www.mamainjouwkracht.nl of op te vragen via fysiotherapie.ushigeerts@gmail.com) en indien daar aanleiding voor is vindt aanvullend een korte individuele intake plaats
d. De Deelnemer dient zich voorafgaand aan een activiteit (training/ coaching) aan te melden via de aanmelddienst van momoyoga. Zonder aanmelding heeft een Deelnemer geen recht op deelname aan de training.
e. Indien de gewenste trainingstijd reeds bezet is (aantal vrije plaatsen wordt weergegeven in momoyoga) kan de Deelnemer kiezen voor een andere tijd/locatie in die week of voor een plaats op de wachtlijst. De Deelnemer krijgt automatisch bericht wanneer er een plaats is vrijgekomen voor aanvang van de proeftraining.
f. Een Deelnemer kan zich tot 3 uur voor aanvang van een training nog uitschrijven. Zonder tijdige uitschrijving wordt in het geval van een Strippenkaart één (1) strip in rekening gebracht.
g. In sommige gevallen zal de docente/trainster een ‘inhaalles’ aanbieden. Deze is 1 maand geldig. Tijdig inplannen van deze les is de verantwoordelijkheid van de Deelnemer.
h. Mama in jouw kracht / Fysiodans is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De laatste roosters en locaties zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de online Momoyoga-kalender en de website van Mama in jouw kracht / Fysiodans.
i. In de zomervakantie vallen 2-3 weken uit. De kerstvakantie en meivakantie zal 1 week uitvallen, de andere (1e of 2e week) én de resterende zomerweken, kan er een aangepast lesrooster zijn.
k. Mama in jouw kracht / Fysiodans heeft tot het tijdstip van aanvang het recht een reguliere training of trainingstraject bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In dat geval worden in rekening gebrachte strippen teruggeboekt.
l. Buitengewone omstandigheden leveren voor Mama in jouw kracht / Fysiodans altijd overmacht op en ontheffen Mama in jouw kracht / Fysiodans van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is Mama in jouw kracht / Fysiodans ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.
m. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel wordt een outdoor-training veranderd naar een indoor-training indien de locatie beschikbaar is. Is deze niet beschikbaar, dan wordt de training geannuleerd. En worden de strippen teruggeboekt. Mama in jouw kracht / Fysiodans niet aansprakelijk voor het uitvallen van een training door gevaarlijke weersomstandigheden.
n. Indien een Deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een training daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door Mama in jouw kracht / Fysiodans van de training worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Deelnemer.

AANSPRAKELIJKHEID
a. Voorafgaand aan deelname aan een Mama in jouw kracht / Fysiodans -training dient de Deelnemer een intakeformulier / gezondheidsverklaring naar waarheid in te vullen en te ondertekenen. Mocht de trainer/medewerker van Mama in jouw kracht / Fysiodans de gezondheidssituatie niet verantwoord vinden voor deelname dan zal dit aan de Deelnemer worden uitgelegd.
b. De trainer/medewerker van Mama in jouw kracht / Fysiodans kan de klant vragen nadere informatie te willen verstrekken, of na overleg en met goedkeuring van Deelnemer een specialist raadplegen alvorens toestemming aan de potentiele Deelnemer te verlenen tot deelname.
c. De inhoud van alle activiteiten van Mama in jouw kracht / Fysiodans wordt naar eer en geweten en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
d. Deelname aan een activiteit geschiedt altijd op eigen risico.
e. Mama in jouw kracht / Fysiodans, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een Deelnemer en/ of haar (ongeboren) kind(eren) door deelname aan een activiteit.
f. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van Mama in jouw kracht / Fysiodans, haar medewerkers en trainers, is Mama in jouw kracht / Fysiodans niet aansprakelijk.
g. Mama in jouw kracht / Fysiodans is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een Deelnemer en/of haar (ongeboren) kind(eren) mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van, een training. Adviezen gegeven door medewerker(s) en trainer(s) van Mama in jouw kracht / Fysiodans zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
h. Mama in jouw kracht / Fysiodans is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een activiteit.
i. Mama in jouw kracht / Fysiodans behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.
j. Mama in jouw kracht / Fysiodans is niet verzekerd voor schade van een Deelnemer. Een Deelnemer, contractspartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een activiteit.
k. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die in verband met deelname aan een activiteit is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.
l. De verstrekte informatie op de website www.mamainjouwkracht.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie. Mama in jouw kracht / Fysiodans is in geen geval aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die ontstaat door onverhoopt onjuiste en/of gedateerde informatie


2) KLACHTENREGELING
Bent u niet tevreden over de kwaliteit van onze producten of de organisatie zelf dan horen wij dat graag. Alvorens het formele traject van afhandeling van klachten te bewandelen, kiezen wij ervoor om te proberen deze eerst samen met u te verhelpen.
Anonieme klachten zullen we niet in behandeling nemen, een formele klacht wordt altijd schriftelijk ingediend en bevat dan ook ten minste:
- uw naam en adres,
- de dagtekening;
- een nauwkeurige omschrijving van de klacht;
- de periode of het moment van ontstaan vd klacht.
Deze schriftelijke klachten kunnen vervolgens worden verzonden naar:
Mama in jouw kracht / Fysiodans, T.a.v. de directie
Spanjestraat 52
6663 NP LENT

Afhandeling van de klacht
1. Wij zullen een formeel ingekomen klacht serieus, vlot (binnen 48 uur, met uitzondering van vakantieperiodes en vrije dagen) en uiteraard vertrouwelijk in behandeling nemen en je daarover berichten.
1.1 De directie bepaalt per klacht de noodzaak van het eventueel aanstellen van een team (klachtencommissie) van minstens 2 leden, waarvan één van deze leden een onafhankelijke derde is.
1.2 De behandeling van de klacht geschiedt door de directie of de klachtencommissie, die het verhaal van beide partijen betrekt in de afweging.
1.3 De tijd om tot een oplossing te komen bedraagt maximaal vier weken, tenzij we daar in overleg andere afspraken over maken.
1.4 De directie of klachtencommissie, beslist binnen 4 weken over de klacht.
1.5 De uitspraak van de klachtencommissie is voor alle partijen bindend.
1.6 De klachtencommissie kan wegens bijzondere omstandigheden de afhandeling van de klacht voor ten hoogste 4 weken opschorten.
1.7 De klachtencommissie doet dan van deze verdaging melding aan de klager, onder vermelding van de reden van verdaging en de nieuwe termijn waarbinnen de afhandeling van de klacht naar verwachting plaats zal kunnen vinden.
1.8 De directie of klachtencommissie, stelt de klager in de gelegenheid te worden gehoord als deze dat wenst.
1.9 De klachtencommissie maakt een verslag van het horen, welke deel uit maakt van de terugkoppeling naar directbetrokkenen.
1.10 Indien Mama in jouw kracht / Fysiodans de klacht naar uw tevredenheid heeft afgehandeld, of wanneer u aangeeft tot verdere afhandeling af te zien, vervalt de verplichting tot verdere afhandeling. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van de klacht of de uitspraak van de directie of de klachtencommissie, kunt u zich wenden tot de bevoegde rechter.

Wij houden een overzicht bij van alle binnengekomen klachten. De op de klacht betrekking hebbende stukken worden na de behandeling van de klacht gearchiveerd door Mama in jouw kracht / Fysiodans en tenminste twee jaar na afhandeling bewaard.


3) Privacy
Tekst wordt nagekeken
(07 aug. 2019)

4) Disclaimer
Tekst wordt nagekeken
(07 aug. 2019)