20 Nov - 26 Nov 2017   
Monday November 20
  12:30 pm
Mid-day Vinyasa Flow
  7:30 pm
Night-time Vinyasa Flow
Monday November 20
12:30 pm  
Mid-day Vinyasa Flow
7:30 pm  
Night-time Vinyasa Flow
Tuesday November 21  
Tuesday November 21
No classes
Wednesday November 22  
Wednesday November 22
No classes
Thursday November 23
  7:00 pm
Soul Strong Vinyasa Flow
Thursday November 23
7:00 pm  
Soul Strong Vinyasa Flow
Friday November 24  
Friday November 24
No classes
Saturday November 25  
Saturday November 25
No classes
Sunday November 26  
Sunday November 26
No classes
20 Nov - 26 Nov 2017   
20 Nov - 26 Nov 2017