Algemene voorwaarden van Power of Yoga Wageningen

Sluiten
ALGEMENE VOORWAARDEN van Power of Yoga Wageningen, lees verder als Blij Bewegen

Artikel 1: Definities en begrippen in deze algemene voorwaarden
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
- Opdrachtnemer: Blij Bewegen Leefstijl training, coaching en advies
- Opdrachtgever: De wederpartij van de opdrachtnemer
- Coaching en leefstijlcoaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag door:
o bewustwording en persoonlijke groei
o het vergroten van zelfvertrouwen en motivatie
o het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden naar gewenste verandering
Coach en gecoachte nemen ieder hun verantwoordelijkheid voor het proces.
- Trainingen: Een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de trainer de getrainde motiveert en aanzet tot trainingsinspanning. Onder (personal) trainingen kan onder andere worden bedoeld: (Kick) Boksen 1 op 1 training met pads (geen fysiek contact), Functionele Core Stability oefeningen, Yoga, Qigong, ademhalingsoefeningen, wandelen, fietsen, ontspanningsoefeningen, Mindfulness oefeningen.
Trainer en getrainde nemen ieder hun verantwoordelijkheid voor het proces.
- Overeenkomst: Onder overeenkomst wordt verstaan een getekende offerte.
Artikel 2: De overeenkomst
U hebt een Overeenkomst coaching en beweegadvies of persoonlijke trainingsbegeleiding afgesloten met Blij Bewegen Leefstijl training, coaching en advies. De aard van deze overeenkomst is dat u door Blij Bewegen wordt gecoacht en bijgestaan in het samenstellen van uw gezonde beweeg- en leefstijlprogramma en het begeleiden van dit programma. Op de Overeenkomst coaching en beweegadvies en persoonlijke trainingsbegeleiding zijn de Algemene voorwaarden van Blij Bewegen Leefstijl training, coaching en advies van toepassing. De afgesloten coach- en trainingsovereenkomst is niet overdraagbaar of toewijsbaar aan anderen.
Blij Bewegen is de handelsnaam van Jolanda Qualm, leefstijlcoach en trainer, statutair gevestigd Harnjesweg 5, 6707 ET Wageningen. Blij Bewegen Leefstijl training, coaching en advies is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54033446. Btw-identificatienummer NL129241362B01.
Voor Blij Bewegen coach en training-sessies binnen Sportcentrum De Plataan heeft u geen lidmaatschap van Sportcentrum De Plataan nodig. Indien een client van Blij Bewegen naast de persoonlijke coach of trainings-sessies van de faciliteiten en services van Sportcentrum De Plataan gebruik wil maken, dient de client een lidmaatschap van de Plataan af te sluiten. Daartoe maakt de client een afspraak met een Sportadviseur van Sportcentrum De Plataan.
Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar eigen inzicht uitvoeren. Opdrachtgever is niet bevoegd bindende instructies te geven over de uitvoering van de overeenkomst tijdens de uitvoering van de overeenkomst. Partijen zullen regelmatig overleg voeren over de stand van zaken met betrekking tot de werkzaamheden. Opdrachtnemer is niet gehouden de werkzaamheden persoonlijk te verrichten.
Artikel 3: Bedenktijd
Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de coaching- of trainingsovereenkomst, heeft u de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen. Het recht op herroeping eindigt op het moment dat u gebruik hebt gemaakt van diensten van Blij Bewegen Leefstijl training, coaching en advies.
Artikel 4: Duur en beëindiging
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 1 maand.
2. Tussentijdse opzegging van de coaching- of trainingsovereenkomst is mogelijk indien:
- U een ander woonadres krijgt en het – als gevolg van de toegenomen reistijd – voor u niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden de overeengekomen coach en training-sessies te volgen;
- Het voor u als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om verdere coach en training-sessies te volgen.
Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Het geld van resterende sessies wordt in dit geval terugbetaald.
3. Blij Bewegen Leefstijl training, coaching en advies heeft het recht om het coach en trainingsprogramma op elk ogenblik te beëindigen als u het programma niet volgt of u zich niet op een gepaste manier gedraagt. Het geld van de resterende sessies wordt in dit geval terugbetaald onder aftrek van de door Blij Bewegen aantoonbaar geleden schade.
Artikel 5: Prijs en prijswijzigingen
1. De prijs voor de coach en training-sessies wordt vooraf overeengekomen.
2. Eventuele prijsverhogingen worden door Blij Bewegen Leefstijl training, coaching en advies 4 weken voorafgaand aan deze verhoging bekend gemaakt.
3. Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft u het recht om de coach en training-overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden. Het vooruitbetaalde geld van resterende sessies wordt terugbetaald.
4. De mogelijkheid tot ontbinding uit het vorige lid is niet van toepassing op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties, noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals BTW.

Artikel 6: Betaling
1. De coach en trainingsessies dienen per vooruitbetaling te worden voldaan, uiterlijk 14 dagen na factuurdatum. Facturen worden digitaal verstuurd.
2. Bij niet tijdige betaling bent u van rechtswege in verzuim. U wordt hier door Blij Bewegen Leefstijl training, coaching en advies schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.
3. Na het verstrijken van een nieuwe betalingsdatum is Blij Bewegen Leefstijl training, coaching en advies gerechtigd om wettelijke rente en in redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke) kosten ex artikel 6:96 lid 2 BW in rekening te brengen, een en ander vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum. Voorts is Blij Bewegen Leefstijl training, coaching en advies bevoegd om u deelname aan coach en training-sessies te weigeren.
4. Indien u zich niet aan uw betalingsverplichting voldoet, is Blij Bewegen Leefstijl training, coaching en advies bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.
Artikel 7: Verplichtingen van Blij Bewegen Leefstijl training, coaching en advies
1. Blij Bewegen Leefstijl training, coaching en advies staat ervoor in dat de geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst.
2. Blij Bewegen Leefstijl training, coaching en advies staat ervoor in over de kennis te beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
Artikel 8: Verplichtingen van de klant
1. U dient elke (tussentijdse) medische contra-indicatie voor lichamelijke inspanning te melden bij Blij Bewegen Leefstijl training, coaching en advies.
2. Blij Bewegen Leefstijl training, coaching en advies verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan, en zal hieromtrent geen enkele mededeling aan derden doen.
3. U dient niet onder invloed van drugs, drank, medicijnen of als doping geduide middelen te zijn tijdens de coaching en persoonlijke begeleiding-sessies.
4. U dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, (bankrekeningnummer) en telefoonnummer zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch aan Blij Bewegen Leefstijl training, coaching en advies door te geven.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
1. Blij Bewegen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en / of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van de trainingen, lessen, workshops of coachgesprekken verzorgd door Blij Bewegen.
2. Ondanks het gekwalificeerd zijn van de trainer / coach kunnen er blessures en / of letsel ontstaan. Door deelname aan een training, les, workshop, coachgesprek verzorgd door Blij Bewegen, aanvaardt de deelnemer dit risico op een blessure en / of letsel. Blij Bewegen adviseert het volgende om het risico op blessure en / of letsel te verminderen:
a. Consulteer een arts voordat je met trainingen begint, zeker als sprake is van langdurig overgewicht, zwangerschap, of je bent er niet helemaal zeker van of je gezond bent (bijv. bij familiaire aanleg voor hart- en vaatziekten).
Laat een medische check up door een medisch specialist (cardioloog / sportarts) of huisarts voorafgaande aan aanvang training traject.
Met name controle van hart functioneren en vaatwanden, cholesterol waarden, bloeddruk, bloedsuiker zijn relevant.
b. Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk of geestelijke ongemak, meldt dit dan altijd aan de trainer vóór aanvang van de training, workshop of les, coaching.
c. Luister goed naar de instructies van de betreffende trainer / coach en volg deze op.
d. Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
e. Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.
f. Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
g. Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
Artikel 10: Annuleringen of te laat komen
1. De coaching en persoonlijke begeleiding -sessies kunnen tot uiterlijk 24 uur van te voren worden geannuleerd. Annuleringen worden door u persoonlijk gemeld bij Blij Bewegen Leefstijl training, coaching en advies. Voor gemiste afspraken ontvangt u geen terugbetaling. Het is uw verantwoordelijkheid om uw coaching en persoonlijke begeleiding -sessies bij te wonen zoals ze zijn gepland.
2. De coaching en persoonlijke begeleiding -sessies beginnen en eindigen op het geplande tijdstip. Indien de sessie buiten de schuld van Blij Bewegen Leefstijl training, coaching en advies om later start dan gepland, is dat geen reden om de duur van de sessie uit te breiden buiten de geplande tijd.
Artikel 11: Verwerking persoonsgegevens
1. Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van Blij Bewegen persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. Blij Bewegen verwijst voor verdere informatie naar de Privacyverklaring.
2. In aanvulling op het voorgaande lid 1 merkt Blij Bewegen nog op dat er passende technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de van een wederpartij verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de huidige stand van de techniek en de aard van de verwerking.

Artikel 12: Geheimhouding
Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer is verplicht tegenover een ieder geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen te zijner kennis komt over de ander dan wel over aan de ander gelieerde derden, waarvan hij weet of redelijkerwijze moet begrijpen, dat deze van vertrouwelijke aard zijn. Dit geldt zowel voor de duur van de overeenkomst, alsmede na beëindiging.

Artikel 13: Overige voorwaarden
Indien partijen tijdens de looptijd van deze overeenkomst aanvullingen op, of af willen wijken van deze overeenkomst, zullen zij deze wijzigingen schriftelijk vastleggen en voor akkoord ondertekenen. Dit zal ook geschieden bij meer- of minderwerk.