Algemene Voorwaarden van Studio Healthy Balance

Sluiten
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het lidmaatschap, losse (yoga-)lessen, workshops en retraites/weekenden. Door deelname aan een (yoga-)les, workshop of retraite/weekend verklaart deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. De uitgebreide privacyverklaring van Yoga en Massage Studio Healthy Balance staat op de website.

Betalingen en lidmaatschap
•Het lidmaatschap/maandabonnement/proefabonnement/strippenkaart is persoonsgebonden.
• Het maandabonnement is één kalendermaand geldig.
•Het lestegoed is niet overdraagbaar.
•Via het online inschrijfsysteem -Momoyoga- kun je jezelf aanmelden voor een yogales of workshop. In Momoyoga kun je verder o.a. zien of er een roosterwijziging is, hoeveel lestegoed je nog hebt en of er plaats is in de les. Het afmelden van een ingeschreven yogales moet uiterlijk twee uur voor aanvang geschieden, anders wordt de ingeschreven les van je lestegoed afgehaald.
•Studio Healthy Balance mag altijd een roosterwijzing toepassen of een yogales annuleren.
•Het verschuldigde lesgeld dien je per bankoverschrijving over te maken naar bankrekeningnummer NL 25 TRIO 0338 7623 88 t.n.v. Studio Healthy Balance ov.v. je naam. De overschrijving dient voor de 27ste van elke maand plaats te vinden. Betalingen voor een proefabonnement, strippenkaart, workshop of retraite/weekend geschieden middels iDeal. Betalingen geschieden vooraf.
•M.i.v. 1 maart 2019 bedraagt een maandabonnement voor 1 yogales per week € 39,50. Een maandabonnement voor 2 yogalessen per week bedraagt € 45,00. Een introductiekaart voor één maand onbeperkt yogales bedraagt € 30,00. De introcuctiekaart is eenmalig verkrijgbaar ter kennismaking.
•Er worden geen inschrijfkosten in rekening gebracht.
•Ieder lid ontvangt naast zijn abonnement een "compensatiekaart ivm afwezigheid docent" met daarop een tegoed van vier yogalessen. Deze lessen zijn ter compensatie voor de afwezigheid van de docent voor bijscholingen en vakantiesluitingen van Studio Healthy Balance.
*De “compensatiekaart ivm afwezigheid van de docent” is niet inwisselbaar voor een maandabonnement. De betalingsverplichting van het maandabonnement blijft van kracht.
•Je bent lid voor minimaal drie kalendermaanden. Na de eerste drie maanden lidmaatschap wordt deze steeds stilzwijgend verlengd met één kalendermaand.
•Het opzegtermijn is één maand. Voor opzegging van je lidmaatschap stuur je uiterlijk de laatste dag van de voorgaande maand een e-mail naar info@studiohealthybalance.nl of middels het invullen van het contactformulier. Pas na een bevestiging van Studio Healthy Balance is de opzegging definitief. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.
•Bij opzegging vervalt je lestegoed.
•Bij instroom in de loop van de maand, wordt dit naar rato verrekend bij de eerste betaling.
•Tijdens de feestdagen en de 1ste week van de kerstvakantie is er geen les. Tijdens de maanden juli en augustus is er sprake van een zomerrooster. In augustus/september is de yogastudio twee aaneengesloten weken wegens vakantie gesloten.

Eigen risico en aansprakelijkheid
•Yoga en Massage Studio Healthy Balance en haar docenten zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen en/of blessures die zijn ontstaan tijdens deelname aan de (yoga-)lessen, workshops of retraite/weekend.
•Elke deelnemer dient lichamelijke klachten of als er sprake is van een zwangerschap te melden aan de yogadocent. De deelnemer wordt geacht in staat te zijn normale, lichamelijke inspanningen te verrichten. Bij twijfel dient de huisarts en/of behandelt arts/therapeut te worden geraadpleegd.
• Yoga en Massage Studio Healthy Balance en de docent zijn niet verantwoordelijk voor schade aan, verlies en/of diefstal van uw eigendommen.

Aanvullende algemene voorwaarden workshops en retraites/weekenden
•Het afzien van deelname aan een workshop of retraite/weekend geeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld of aanbetaling. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een reis- en/of annuleringsverzekering.
•Yoga en Massage Studio Healthy Balance heeft het recht een workshop of retraite/weekend te annuleren indien daar gegronde redenen voor zijn, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door Yoga en Massage Studio Healthy Balance heeft de deelnemer recht op terugbetaling van de reeds betaalde deelnamekosten. De deelnemer heeft geen recht op enige andere vorm van compensatie.