Algemene voorwaarden van YogaFlow Laren

Sluiten
Algemene voorwaarden YogaFlow Laren

Art. 1 – Definities
1.1 Onder YogaFlow Laren wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de Gebruiker van de algemene voorwaarden. SportFlow Personal Training B.V. kan gebruiker zijn van deze algemene voorwaarden.

Contactgegevens:
YogaFlow Laren
Naarderstraat 11a
1251 AW Laren

1.2 Onder Member wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de natuurlijke persoon, de rechtspersoon die/het samenwerkingsverband dat in verband met het leveren van diensten door YogaFlow Laren de overeenkomst is aangegaan.
1.3 Onder partijen wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: Member en YogaFlow Laren.
1.4 Onder diensten wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alle diensten waartoe de Member YogaFlow Laren opdracht heeft gegeven, met betrekking tot yoga.
1.5 Onder yoga wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de dienst die door YogaFlow Laren geleverd wordt.
1.6 Onder overeenkomst en opdracht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: elke afspraak tussen YogaFlow Laren en Member tot het leveren van diensten en/of zaken door YogaFlow Laren ten-behoeve van de Member.

Art. 2 – Algemeen
2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen YogaFlow Laren en Member respectievelijk hun rechtsopvolger(s).
2.2 Standaardvoorwaarden van de Member gelden alleen wanneer deze door YogaFlow Laren schriftelijk zijn aanvaard.
2.3 Bekendmaking van deze voorwaarden geschiedt door vermelding op het internet en door vermelding door YogaFlow Laren. Member krijgt ten alle tijden de mogelijkheid de voorwaarden in te zien, dan wel op internet, dan wel op papier. De Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen via www.sportflow.nl en www.yogaflowlaren.nl.
2.4 De eventuele vernietigbaarheid of nietigheid van een bepaling van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst/de algemene voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt dan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

Art. 3 – Aansprakelijkheid
3.1 Het beoefenen van sport/yoga kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van activiteiten die deel uitmaken van YogaFlow Laren, is geheel voor eigen risico van de Member.
3.2 YogaFlow Laren is niet aansprakelijk voor het ontstaan van blessures/andere complicaties die kunnen optreden. Member is zich er van bewust dat door de fysieke activiteit deze blessures/complicaties op kunnen treden zonder dat er sprake is van onrechtmatig handelen dan wel nalatigheid van YogaFlow Laren.
3.3 YogaFlow Laren is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van de Member (waaronder gevolgschade, gederfde inkomsten en verlies van gegevens), behoudens opzet of bewuste roekeloosheid.
3.4 YogaFlow Laren is ingeval de Member een consument is aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico komt van YogaFlow Laren. YogaFlow Laren is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, tenzij er schriftelijk afwijkende afspraken over zijn gemaakt of als er sprake is van onrechtmatig handelen van YogaFlow Laren.
3.5 YogaFlow Laren zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De dekking van deze verzekering bedraagt minimaal € 500.000,- per geval. De aansprakelijkheid van YogaFlow Laren is in ieder geval beperkt tot het verzekerd bedrag, vermeerderd met het eigen risico.
3.6 YogaFlow Laren heeft een inspanningsverplichting. Er is dus geen sprake van een resultaatsverplichting en Member kan YogaFlow Laren niet verantwoordelijk houden voor het niet behalen van de gewenste resultaten.

Art. 4 – Uitvoering van de opdracht: Yoga
4.1 YogaFlow Laren voert de diensten uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
4.2 Voor zover het voor een goede uitvoering van de opdracht nodig of wenselijk is, heeft YogaFlow Laren het recht om (delen van het) werk door derden te laten uitvoeren. Hij doet dit in overleg met de Member en zal zijn uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken.
4.3 Member is verplicht om blessures, pijn, onbehagen of extreme vermoeidheid tijdens, voor of na de training te melden. Dit geldt ook voor veranderingen in zijn/haar lichamelijke conditie, zolang de overeenkomst loopt. Bij twijfel is Member verplicht om, alvorens een overeenkomst aan te gaan, een arts te raadplegen.
4.4 Member is verplicht geschikte kleding en binnen schoenen te dragen, dit om blessures te voorkomen.

Art. 5 – Overeenkomst en verhindering
5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 3 of 6 maanden per 5 of 10 rittenkaart. Na de afgenomen periode vanaf de startdatum, komt de rittenkaart te vervallen en kan Member een nieuwe 5 of 10 rittenkaart afnemen.
5.2 Bij verhindering van een yogales dient Member dit minimaal 12 uur van tevoren online te melden, anders wordt de gereserveerde les in rekening gebracht.
5.3 Member dient zich maximaal 12 uur van te voren online in te boeken voor een les om 100% zeker te zijn van deelname. Zodra Member niet 12 uur van te voren is ingeboekt kan Member wel op de "bonnefooi" langskomen en meedoen, mits het maximaal aantal deelnemers (10) is bereikt. Een les gaat door vanaf 3 deelnemers.
5.4 YogaFlow Laren kan te alle tijden wijzigingen in het rooster aanbrengen.


Art. 6 – Overmacht
6.1 Onder overmacht binnen deze overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, waaronder brand, stakingen binnen YogaFlow Laren of andere omstandigheden die YogaFlow Laren redelijkerwijze niet heeft kunnen vermijden en waarvan YogaFlow Laren de gevolgen redelijkerwijze niet heeft kunnen verhinderen.
6.2 In geval van overmacht blijft de overeenkomst van kracht, de verplichtingen van YogaFlow Laren worden echter voor de duur van de overmacht opgeschort.
6.3 Bij ziekte van de docent wordt de Member een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat de docent ziek is.

Art. 7 – Tarieven
7.1 Indien partijen schriftelijk niet anders zijn overeengekomen stelt YogaFlow Laren zijn tarief vast volgens het normaal gehanteerde tarief voor een 5 of 10 rittenkaart.
7.2 In het tarief van YogaFlow Laren zijn alle kosten inbegrepen, met uitzondering van de door opdrachtgever aan te schaffen extra producten/diensten.
7.3 De tarieven zijn inclusief BTW.
7.4 Het bedrag en de duur van 2 proeflessen, een 5 of 10 rittenkaart kan eenzijdig door YogaFlow Laren worden aangepast, afhankelijk van onder andere kostprijsfactoren. YogaFlow Laren behoudt zich het recht voor om eenzijdig het bedrag per 1 januari te verhogen. Deze verhoging zal evenwel voor 1 december van het lopende jaar aan de opdrachtgever worden meegedeeld.

Art. 8 – Betalingsvoorwaarden
8.1 Betaling dient te zijn ontvangen via iDeal of per overschrijving, onder vermelding van het factuurnummer, voor aanvang van de eerste les.

Art. 9 – Geheimhouding en privacy
9.1 Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de soort informatie.
9.2 YogaFlow Laren zal haar verplichtingen naleven zoals geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”). In dit kader heeft Zorg Ambiance een privacyverklaring opgesteld.
9.3 Member verklaart de privacyverklaring te hebben ontvangen en ingezien en stemt hiermee in.

Art. 10 – Toepasselijk recht
Op alle aanbiedingen, offertes, uitlatingen, overeenkomsten e.d. tussen YogaFlow Laren en Member is het Nederlands recht van toepassing. Ook wanneer Member in het buitenland woont of is gevestigd.