20 Nov - 26 Nov 2017   
Monday November 20
  9:00 am
Hatha Yoga
  Ulleroy football club
  9:00 am
Hatha Yoga
  Ulleroy football club
  5:00 pm
Chair yoga
  villaveien 7
  7:00 pm
Hatha Yoga
  villaveien 7
Monday November 20
9:00 am  
Hatha Yoga
9:00 am  
Hatha Yoga
5:00 pm  
Chair yoga
7:00 pm  
Hatha Yoga
Tuesday November 21
  5:00 pm
Restorative Yoga
  villaveien 7
  7:00 pm
Vinyasa Yoga
  villaveien 7
Tuesday November 21
5:00 pm  
Restorative Yoga
7:00 pm  
Vinyasa Yoga
Wednesday November 22
  9:00 am
Restorative Yoga
  Ulleroy football club
  10:15 am
Vinyasa Yoga
  Ulleroy football club
Wednesday November 22
9:00 am  
Restorative Yoga
10:15 am  
Vinyasa Yoga
Thursday November 23
  5:00 pm
Chair yoga
  villaveien 7
  7:00 pm
Hatha Yoga
  villaveien 7
Thursday November 23
5:00 pm  
Chair yoga
7:00 pm  
Hatha Yoga
Friday November 24
  5:00 pm
Restorative Yoga
  villaveien 7
  7:00 pm
Vinyasa Yoga
  villaveien 7
Friday November 24
5:00 pm  
Restorative Yoga
7:00 pm  
Vinyasa Yoga
Saturday November 25
  10:00 am
Ashtanga Vinyasa Yoga
  villaveien 7
  12:00 pm
Hatha Yoga
  villaveien 7
Saturday November 25
10:00 am  
Ashtanga Vinyasa Yoga
12:00 pm  
Hatha Yoga
Sunday November 26  
Sunday November 26
No classes
20 Nov - 26 Nov 2017   
20 Nov - 26 Nov 2017