Algemene voorwaarden van Adamah Yoga

Algemene voorwaarden september 2019

Artikel 1 De overeenkomst
1.1) De overeenkomst komt tot stand door het invullen van het inschrijfformulier.
1.2) Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer. Adamah yoga kan niet aansprakelijk worden gesteld voor (blijvend) lichamelijk letsel of (blijvende) schade aan eigendommen van deelnemer of derden.
1.3) Elke deelnemer is verplicht lichamelijke klachten voor aanvang van de lessen te melden aan de docent. Deelneming is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts.
1.4) Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met de algemene voorwaarden en regelgeving van Adamah Yoga.

Artikel 2 Lesgeld
2.1) De deelnemer dient het verschuldigde lesgeld voor het begin van de maand te betalen middels overschrijving of via automatische incasso naar IBAN NL70INGB0009422504 ten name van Adamah Yoga.
2.2) Bij niet of niet-tijdige betaling heeft Adamah Yoga het recht om op de deelnemer de invorderingskosten en incassokosten te verhalen.
2.3) Abonnementen worden stilzwijgend verlengt en zijn maandelijks opzegbaar.
2.4) Strippenkaarten zijn na activatie 6 maanden geldig.
2.5) Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.

Artikel 3 Opzeggen
3.1) De opzegtermijn voor abonnementen is één maand.
3.2) Opzeggen geschiedt schriftelijk per email of post.
3.3) Deelnemer ontvangt na opzeggen een bevestiging van Adamah Yoga.

Artikel 4 Uitsluiting
4.1) Adamah Yoga heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer aan een les te weigeren, indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
4.2) Adamah Yoga heeft het recht de toegang van de lessen, zonder opgave van reden, van de deelnemer te weigeren.

Artikel 5 Gemiste lessen
5.1) Gemiste lessen door vakantie kunnen op een ander gewenst tijdstip worden ingehaald, mits tijdig aangegeven.
5.2) Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen.
5.3) Bij langdurige ziekte kunt u contact opnemen met Adamah Yoga zodat een betalingsregeling getroffen kan worden.

Artikel 6 Annuleren van lessen
6.1) Adamah Yoga heeft het recht zonder opgave van redenen les en/of leslocatie te wijzigen.
6.2) Adamah Yoga heeft het recht zonder opgave van redenen de les te annuleren.
6.3) Lessen kunnen door deelnemer tot één uur voor aanvang van de les kosteloos worden geannuleerd. In het geval van een niet tijdige annulering zal de les in rekening worden gebracht.

Artikel 7 Wijzigingen
7.1) Adamah Yoga behoudt zich de vrijheid voor de Algemene voorwaarden, de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen.
U wordt via de website van alle wijzigingen op de hoogte gehouden.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1) Adamah Yoga verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.
8.2) Adamah Yoga is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na les.

Artikel 9 Toepasselijkheid en geschillen
9.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Adamah Yoga betreffende deelname aan lessen of houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.
9.2) Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Adamah Yoga.
9.3) Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van Adamah Yoga behoudens hogere voorziening.

www.adamah-yoga.nl
KvK 74114999