Algemene voorwaarden van Adem-Ruimte

Sluiten
Algemene voorwaarden:

1. Eigen risico en aansprakelijkheid.
1.1. Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.
1.2 Adem-Ruimte aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.
1.3 Adem-Ruimte is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.
1.4 Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Adem-Ruimte, dienen te worden vergoed.

2: Lidmaatschap
2.1 De deelnemer sluit een maandelijks yoga-abonnement af waarmee je kan deelnemen aan de lessen.
2.2 Een yoga-abonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar. Gemiste lessen kunnen eventueel wel door een vriend/vriendin worden overgenomen..
2.3 Indien deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld.
2.4 Indien deelnemer niet bij de les aanwezig kan zijn kan de les in dezelfde week worden ingehaald of iemand anders kan in dezelfde week deze les volgen.
2.5 Wanneer het abonnement ten einde is (de betaling gestopt) kunnen er geen lessen meer worden ingehaald.

3. Betaling en Opzeggen
3.1 De betaling van het abonnementsgeld geschiedt maandelijks door automatische incasso.
3.2 Voor alle abonnementen geldt een opzegtermijn van één maand, ingaande de 1ste van de maand na opzegging. De opzegging dient per e-mail aan Adem-Ruimte te worden doorgegeven.

4. Feestdagen, vakantie, annulering lessen en inhaalmogelijkheid
4.1 Op feestdagen en tijdens vakantie is Adem-Ruimte gesloten. Dit zal tijdig worden gecommuniceerd in de les, via email en op de website. Lessen worden niet doorberekend en je ontvangt voor aanvang van de vakantie opnames van lessen voor thuis.
4.2 Het is mogelijk om éénmaal per jaar het abonnement stop te zetten. Neem hiervoor contact op met Adem-Ruimte.
4.3 Een les kan tot 2 uur van tevoren geannuleerd of gewijzigd worden. Het is mogelijk om een geannuleerde les dezelfde week op een ander moment in te halen.
4.4 Het maandabonnement is voor 4 lessen 1 x per week. Wanneer een les niet gevolgd kan worden en tijdig is geannuleerd, kan binnen 3 weken de les worden ingehaald. Belangrijk: 2 uur voor aanvang van de les is inschrijving mogelijk voor het inhalen van een gemiste les. Helaas de ruimte is beperkt. Mocht deelnemer zelf niet in de gelegenheid zijn de gemiste les in te halen, kan iemand anders in de plaats (onder jouw naam) komen. Laat de persoon dit aangeven voor de les.
4.5 Wanneer er onverwachts een les komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld bij ziekte of ongeval docent) dan kan deelnemer de les op een ander moment inhalen.

5. Zwangerschap, blessure of ziekte
5.1 Bij ziekte of blessure kan in overleg met Adem-Ruimte het lidmaatschap voor bepaalde tijd worden gepauzeerd. Dit dient direct per e-mail aangegeven te worden.
5.2 Indien deelnemer zwanger is, overleg met de docent hoe je verder kan gaan met de lessen. Wanneer deelnemer wenst deel te nemen aan de lessen is dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid.
5.3 Indien deelnemer wegens zwangerschap wil stoppen met de lessen geldt er een opzegtermijn van één maand.

6. Wijzigingen lesrooster, prijzen
6.1 Adem-Ruimte behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd via e-mail en op de website.
6.2 Adem-Ruimte behoudt zich het voor de indeling van het lesrooster voor wat betreft tijd, programma en lessen aan te passen. Dit zal tijdig worden gecommuniceerd via e-mail of website.