Algemene voorwaarden van Anaïta

Op het lidmaatschap van Anaïta zijn de volgende de algemene voorwaarden van toepassing. De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Anaïta gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

LIDMAATSCHAP

Het bestuur behoudt zich het recht voor een verzoek tot lidmaatschap van de studio te weigeren. Het lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar, niet verhandelbaar en niet restitueerbaar, tenzij anders in deze regels gespecificeerd. Anaïta is gerechtigd hierop uitzonderingen te maken. Een lidmaatschap kan binnen 10 kalender dagen na afsluiting beëindigd worden, indien het lid vindt dat het lidmaatschap niet overeenkomt met zijn of haar verwachting. Daartoe dient het lid minimaal drie keer een geregistreerd bezoek te hebben gebracht aan Anaïta. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van de contributie over de eerste periode. Eventuele vooruitbetaalde contributiegelden voor de resterende looptijd van de overeenkomst worden gerestitueerd. Bij tussentijdse opzegging, bijvoorbeeld als gevolg van verhuizing of een chronische blessure, wordt een opzegtermijn van 1 maand gehanteerd aansluitend aan de maand waarin de opzegging wordt gedaan. Bij tussentijdse opzegging van het lidmaatschap is een geldig verhuisbewijs of doktersverklaring verplicht. Opzegging van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk per e-mail gecommuniceerd te worden.

LATE CANCEL EN NO - SHOW:

Afmelden van de les kan tot 12 uur voor de les. Als je een les mist zonder deze te annuleren dan wordt er een Fee van € 7 in rekening gebracht. Je krijgt hiervoor een betaalverzoek. Deze moet binnen 3 dagen betaald worden. Betaal je het niet, word je account bevroren totdat het betaald is.
Helaas kunnen er geen uitzonderingen gemaakt worden als je dag niet volgens planning loopt, je langer door moet werken, je vast staat in het verkeer, je geen zin hebt om te gaan of dat het toch even niet uitkomt.

INSCHRIJFGELD, ADMINISTRATIE & CONTRIBUTIE

Het lidmaatschap dient van tevoren maandelijks via automatische afschrijving te worden betaald. Na de overeengekomen looptijd wordt de overeenkomst voortgezet voor onbepaalde tijd waarbij opzegging mogelijk is met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand te rekenen vanaf het einde van uw huidige lidmaatschapsperiode.

BEVROREN LIDMAATSCHAP

‘Bevriezing’ dient uiterlijk 1 maand van tevoren schriftelijk aan de receptie in de studio te worden aangevraagd. Het lidmaatschap kan minimaal 3 maanden tot maximaal 6 kalendermaanden worden bevroren. Een lidmaatschap kan uitsluitend bevroren worden wegens ziekte of zwangerschap. Er dient bij bevriezing altijd een bewijs van arts en/of ziekenhuis te worden aangeleverd. Na de afgesproken stopperiode wordt het lidmaatschap automatisch weer geactiveerd.

ETENSWAREN, DRANK, ROKEN en HUISDIEREN

Anaïta is een rookvrije vestiging, roken is derhalve verboden. Huisdieren zijn binnen de studio niet toegestaan.

OPENINGSTIJDEN & TARIEVEN

Anaïta is te allen tijde gerechtigd de openingstijden, lesroosters en tarieven te wijzigen. Tijdens officiële feestdagen behoudt Anaïta zich het recht voor de studio te sluiten zonder dat dit zal leiden tot vermindering van contributie of eventuele teruggave hiervan. Jaarlijks kan er voor alle lidmaatschappen prijsverhoging plaatsvinden volgens de indexering van het CBS. Anaïta zal minimaal één maand voor de ingangsdatum van de prijsverhoging een tarievenlijst kenbaar maken. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van 6% of meer, heeft het lid het recht het lidmaatschap binnen 4 weken na bekendmaking schriftelijk per e-mail te ontbinden. Het recht van ontbinding vervalt één maand na het kenbaar maken van de nieuwe tarievenlijst.

KLEDINGSVOORSCHRIFTEN & TARIEVEN

In de studio dient te allen tijde correcte kleding te worden gedragen. Daarnaast is het verplicht schone schoenen te dragen.

VEILIGHEID & AANSPRAKELIJKHEID

Het gebruik van de faciliteiten binnen Anaïta geschiedt op eigen risico. Anaïta is niet aansprakelijk voor zowel directe als indirecte schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige andere schadeveroorzakende gebeurtenissen, tenzij Anaïta hierbij opzet of grove schuld te verwijten is. Voor zover het lid enige aanspraak op schadevergoeding jegens Anaïta geldend kan maken, zal deze aanspraak niet verder kunnen gaan dan hetgeen waarvoor Anaïta zich heeft verzekerd.

OVERIGE BEPALINGEN

Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaande algemene voorwaarden niet voorzien, worden uitsluitend door het bestuur van Anaïta beoordeeld. Alle geschillen die tussen Anaïta en leden ontstaan zullen worden beslecht door een bevoegde rechter te Haarlem. Op het lidmaatschap is Nederlands recht van toepassing.