Algemene voorwaarden

Met de term cliënt wordt verwezen naar iedereen die deelneemt aan een les en/of workshop.
Artemis Yoga, hierna te noemen Artemis.

Algemene voorwaarden
Onze algemene voorwaarden gelden voor iedereen die deelneemt aan activiteiten in Artemis en/of georganiseerd door Artemis. Al onze cliënten zijn voor ons gelijk, we maken daarom voor niemand een uitzondering op deze voorwaarden. Deelname betekent akkoord gaan met deze voorwaarden en ons Privacy Statement. Wij behouden ons het recht voor onze voorwaarden tussentijds aan te passen. Hiervan stellen wij de cliënt tijdig op de hoogte. Wanneer een cliënt niet akkoord gaat met de wijziging heeft de
cliënt het recht een eventueel abonnement te eindigen per ingangsdatum van de wijziging.
Strippenkaarten en lespakketten kunnen niet tussentijds eindigen.

Aanmelden voor lessen en/of workshops
Aanmelden voor een abonnement, strippenkaart, losse lessen en/of workshops kan uitsluitend via het aanmeldformulier op onze website. Telefonisch of per email aanmelden is niet mogelijk. Na aanmelding ontvangt de cliënt een bevestiging met daarin de benodigde gegevens.

Losse les
Losse lessen kunnen via het online reserveringssysteem worden aangeschaft. Na aanschaf van een les heeft de cliënt maximaal 6 maanden de tijd om een les te volgen. Deze kan worden ingepland via ons online reserveringssysteem. Heeft de cliënt binnen 6 maanden de les niet gevolgd dan komt deze te vervallen. Restitutie is niet mogelijk.

Strippenkaarten, onbeperkt kaarten, lespakket
Strippenkaarten, onbeperkt kaarten en lespakketten kunnen via het online reserveringssysteem worden aangeschaft. Deze kaarten/pakketten hebben een vooraf vastgestelde geldigheidsduur zoals vermeld op de website. De lessen kunnen worden ingepland volgens ons online reserveringssysteem. Heeft de cliënt binnen de geldigheidsduur niet alle lessen gevolgd dan komen deze te vervallen. Er wordt geen restitutie verleend. Strippenkaarten, lespakketten en onbeperkt kaarten geven uitsluitend toegang tot de lessen volgens het reguliere lesrooster en lessen in een vakantie-rooster. Deze zijn niet geldig voor workshops en/of speciale incidentele lessen, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Er wordt geen restitutie verleend voor gemiste lessen en/of wanneer een cliënt door ziekte of blessure geen gebruik kan maken van de volledige kaart of
pakket. Ook wordt geen restitutie of compensatie verleend voor lessen die uitvallen door feestdagen en/of vakanties.

Abonnementen
Brons
Een Brons abonnement geeft de client het recht 1 les per week te volgen. Dit komt overeen met 52 lessen per jaar. Dit totale aantal lessen wordt jaarlijks afgeroomd naar 10 overgebleven lessen. De client kan zich zelf inschrijven in de gewenste les via het online reserveringssysteem of kiezen voor een vast lesuur. Wanneer de client in één of meerdere weken geen les(sen) volgt dan blijven
deze behouden en kunnen later alsnog gevolgd worden. Echter uitsluitend binnen de geldigheidsduur van het abonnement. Jaarlijks op 1 juli komt het openstaande lestegoed boven het aantal van 10 lessen te vervallen.
Het Brons abonnement wordt aangegaan voor minimaal 12 maanden. Daarna geldt een opzegtermijn van 1 volledige kalendermaand. Bij beëindiging van het abonnement vervalt het nog openstaande les tegoed. Hiervoor wordt geen restitutie verleend. Betaling van het Brons abonnement vindt maandelijks plaats via automatische incasso.
Tijdelijk stopzetten abonnement is niet mogelijk.
Zilver
Een Zilver abonnement geeft de client het recht 2 lessen per week te volgen. Dit komt overeen met 104 lessen per jaar. Dit totale aantal lessen wordt jaarlijks afgeroomd tot 10 overgebleven lessen. De client kan zich zelf inschrijven in de gewenste les via het online reserveringssysteem of kiezen voor een vast lesuur. Wanneer de client in één of meerdere weken geen les(sen) volgt dan blijven
deze behouden en kunnen later alsnog gevolgd worden. Echter uitsluitend binnen de geldigheidsduur van het abonnement. Jaarlijks op 1 juli komt het openstaande lestegoed boven het aantal van 10 lessen te vervallen. Het Zilver abonnement wordt aangegaan voor minimaal 12 maanden. Daarna geldt opnieuw een verlenging van een jaar. Bij beëindiging van het abonnement vervalt het nog openstaande les tegoed. Hiervoor wordt geen restitutie verleend. Betaling van het Zilver abonnement vindt maandelijks plaats via automatische incasso.
Tijdelijk stopzetten van het abonnement is niet mogelijk.

Goud
Een Goud abonnement geeft de client het recht onbeperkt lessen te volgen. Het Goud abonnement wordt aangegaan voor minimaal 12 maanden. Daarna geldt een opzegtermijn van 1 volledige kalendermaand. De client kan zich zelf inschrijven in de gewenste lessen via het online reserveringssysteem. Wanneer de client in één of meerdere weken geen les(sen) volgt wordt hiervoor geen restitutie verleend. Er vindt geen restitutie en/of verrekening plaats wanneer lessen uitvallen in geval van feestdagen en vakanties. Betaling van het Goud abonnement vindt maandelijks plaats via automatische incasso.
Tijdelijk stopzetten van het abonnement is niet mogelijk.

Platina
Een Platina abonnement geeft de client het recht onbeperkt lessen te volgen. Het Platina abonnement wordt aangegaan voor minimaal 12 maanden. Daarna geldt een opzegtermijn van 1 volledige kalendermaand. De client kan zich zelf inschrijven in de gewenste lessen via het online reserveringssysteem. Wanneer de client in één of meerdere weken geen les(sen) volgt wordt hiervoor geen restitutie verleend. Er vindt geen restitutie en/of verrekening plaats wanneer lessen uitvallen in geval van feestdagen en vakanties. Betaling van het Platina abonnement vindt plaats per kwartaal via
automatische incasso.

De Brons, Zilver, Goud en Platina abonnementen geven uitsluitend toegang tot de lessen volgens het reguliere lesrooster en lessen in een vakantie-rooster. De abonnementen zijn niet geldig voor workshops en/of speciale incidentele lessen, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Er wordt geen restitutie verleend voor gemiste lessen en/of wanneer een cliënt door ziekte of blessure geen gebruik kan maken van het volledige abonnement. Ook wordt geen restitutie of compensatie verleend voor lessen die uitvallen door
feestdagen en/of vakanties.

Doorlopend abonnement vast lesuur
Vanaf 1 mei 2021 is het niet meer mogelijk dit abonnement aan te gaan. Voor lopende abonnementen blijven de volgende voorwaarden gelden:
Met het doorlopend abonnement kan de cliënt kiezen ingeschreven te worden voor een vast lesuur per week. De cliënt is hiermee verzekerd van een plaats in dit lesuur. De client kan ook kiezen om flexibel lessen te volgen. Deze lessen boekt de client zelf in het online reserveringssysteem. Het doorlopend abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Na aanmelding geldt een opzegtermijn van 1 volledige kalendermaand. Dit abonnement geeft recht op 52 lessen per kalenderjaar. Wanneer lessen uitvallen door schoolvakanties, feestdagen of andere reden, dan mag de uitgevallen les in een ander lesuur worden ingehaald. In de zomervakantie (basisscholen Midden Nederland) geldt een aangepast zomerrooster. De cliënt wordt dan niet ingedeeld in een vast lesuur maar kan lessen naar keuze volgen. Wanneer een cliënt met een doorlopend lesuur een keer niet kan deelnemen in het vaste lesuur dan kan de cliënt de les zelf afmelden in het online lesrooster. Wanneer dit tijdig gebeurt kan de les op een ander moment ingehaald worden. De cliënt kan de inhaalles zelf inplannen in het online lesrooster. Het lestegoed blijft geldig zolang het doorlopend abonnement loopt. Bij beëindiging van het doorlopend
abonnement vervalt het nog openstaande les tegoed. Hiervoor wordt geen restitutie verleend.

Jaarabonnement
Vanaf 1 mei 2021 is het niet meer mogelijk dit abonnement aan te gaan. Voor lopende abonnementen blijven de volgende voorwaarden gelden:
Cursisten met een doorlopend abonnement vast lesuur kunnen kiezen voor een jaarabonnement. Hierbij wordt ineens het equivalent van 11 maanden doorlopend abonnement betaald. De cursist heeft recht op 52 yogalessen binnen de duur van het jaarabonnement. Het jaarabonnement kan ingaan op de eerste dag van een willekeurige maand en loopt vanaf die dag 12 maanden. De cursist ontvangt een factuur voor het
te betalen bedrag. Dit bedrag dient door Artemis te zijn ontvangen voor aanvang van het jaarabonnement. Het jaarabonnement kan gedurende de looptijd niet worden opgezegd of onderbroken. Na afloop van het abonnement kan de cursist verlengen met opnieuw een jaar tegen dezelfde voorwaarden of overstappen op maandelijkse betaling per automatische incasso. Een eventueel lestegoed blijft in dat geval geldig
zolang het doorlopend abonnement loopt. Voor het overige zijn van toepassing alle voorwaarden van het doorlopend abonnement vast lesuur.

Afmelden voor een les
Mocht de cliënt verhinderd zijn voor een reguliere les dan kan via het online reserveringssysteem de les worden afgemeld. Wanneer het afmelden plaatsvindt meer dan 4 uur voor aanvang van de les, dan kan de les op een ander tijdstip worden ingehaald. De afgemelde les wordt dan toegevoegd aan het lestegoed van de cliënt . Wanneer de cliënt de les niet of te laat afmeldt wordt de les afgeschreven van het lestegoed. Restitutie is niet mogelijk.

Inhalen van lessen
Als de cliënt een les tijdig heeft afgemeld dan wordt deze bijgeschreven bij het lestegoed, met uitzondering van onbeperkt kaarten of - abonnementen. Wanneer de cliënt een les wil inhalen dan kan deze via het online reserveringssysteem worden geboekt. Lessen kunnen niet worden ingehaald na afloop van een abonnement of strippenkaart. Restitutie is niet mogelijk.

Opzegging
Bij de verschillende abonnementen staat vermeld wat de minimale duur van het abonnement is en wat daarna de opzegtermijn is. De cliënt dient schriftelijk of per email op te zeggen bij Artemis en in de email/brief minstens te vermelden naam en achternaam waarmee de client staat ingeschreven. Opzeggen bij de docent of telefonisch opzeggen is niet mogelijk. Het volledige bestaande lestegoed, met uitzondering van tegoed voor workshops en/of speciale lessen, komt te vervallen zodra het abonnement is geëindigd, ook eventueel nog openstaande inhaallessen. Lessen volgen na afloop van het abonnement is niet mogelijk. Overhevelen van ongebruikte lessen naar een strippenkaart is niet mogelijk. Er wordt geen restitutie verleend voor overgebleven lessen.
Strippenkaarten, lespakketten en onbeperkt kaarten verlopen automatisch. Het tussentijds opzeggen hiervan is niet mogelijk. Lessen volgen na afloop van de strippenkaart, lespakket of onbeperkt kaart en/of restitutie van overgebleven lessen is niet mogelijk.

Zwangerschapsyoga
Instroom in de cursus zwangerschapsyoga kan vanaf 14 weken zwangerschap of eerder in overleg. Een lespakket bestaat uit 6 of 12 lessen. Het pakket van 6 lessen is 8 weken geldig vanaf de startdatum. Het pakket van 12 lessen is 15 weken geldig vanaf de startdatum. Na afloop stopt het automatisch. Gemiste lessen zwangerschapsyoga kunnen alleen worden ingehaald binnen de geldigheidsduur van het pakket. Restitutie is niet mogelijk. Wanneer de cliënt voortijdig moet stoppen met de cursus vanwege ernstige
medische klachten of vroegtijdig bevallen dan wordt geen restitutie verleend, de overgebleven lessen mogen na de geboorte gebruikt worden voor de reguliere lessen. Het volgen van een gratis proefles is niet mogelijk, wel kunnen losse lessen worden aangeschaft. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als vermeld bij “Losse les”.

Workshops en XL lessen
Een XL les is een les van anderhalf uur rond een speciaal thema. Een workshop is een les/cursus van minimaal anderhalf uur. Aanmelden voor een XL les of workshop kan via het online reserveringssysteem, tenzij anders staat aangegeven. De client kan de workshop/XL les tot uiterlijk 48 uur voor aanvang annuleren. De workshop/XL les wordt dan terug geboekt op het tegoed van de client. Dit tegoed kan op een ander moment gebruikt worden voor een workshop met dezelfde prijs. Wanneer de cliënt een workshop annuleert wordt geen restitutie verleend. Wanneer de workshop wordt geannuleerd door Artemis dan wordt het reeds betaalde bedrag aan deelnamekosten gerestitueerd of in overleg met de cliënt omgezet in tegoed om op een ander moment te gebruiken.

Prijzen van lessen en workshops
De prijzen zijn zoals deze staan vermeld op de website van Artemis. Artemis heeft het recht prijzentussentijds aan te passen. Een prijswijziging geldt nooit voor reeds aangeschafte strippenkaarten. Bij prijswijziging van een abonnement wordt de cliënt minimaal 1 kalendermaand voorafgaande aan de wijziging op de hoogte gesteld. Wanneer de cliënt niet akkoord gaat met de wijziging kan het abonnement worden beëindigd per datum waarop de wijziging ingaat. De cliënt dient hiervoor wel binnen 1 week na aankondiging van de wijziging schriftelijk op te zeggen per email/brief. De cliënt dient tevens aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan. Bij beëindiging van het abonnement komt het volledige openstaande lestegoed te vervallen. Restitutie is niet mogelijk. Lessen volgen na afloop van het abonnement is niet mogelijk.

Betaling voor lessen en workshops
Betalingen voor strippenkaarten, onbeperkt kaarten, losse lessen en lespakketten vinden online plaats via Ideal direct bij aanschaf of aanmelding. Betalingen voor abonnementen vinden plaats via automatische incasso. De cliënt geeft hiervoor een incassomachtiging af aan Artemis. Wanneer het niet mogelijk blijkt het abonnementsgeld te incasseren stuurt Artemis een betalingsverzoek per email aan de cliënt . De cliënt dient binnen 5 dagen het openstaande bedrag te voldoen. Bij uitblijven van tijdige betaling en/of wanneer het herhaaldelijk voorkomt dat incassering niet mogelijk is, wordt het lestegoed van de cliënt geblokkeerd. Deelname aan de lessen is pas weer mogelijk nadat volledig aan de betalingsverplichtingen is voldaan. De gemiste lessen komen te vervallen en worden niet meer aan het lestegoed toegevoegd. Restitutie is niet mogelijk.
Bij uitblijven van betaling zal Artemis een betalingsherinnering sturen waarop de wettelijk
vastgestelde aanmaningskosten in rekening zullen worden gebracht. Blijft ook dan betaling uit dan zal Artemis de incassering uit handen geven aan een incassobureau. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cliënt.
Betalingen voor workshops vinden online plaats via Ideal direct bij aanschaf of aanmelding, tenzij anders vermeld op de website. Betalingen voor activiteiten die plaatsvinden in Artemis maar een andere organisator hebben vinden plaats rechtstreeks aan de organisator.

Vakantie en feestdagen reguliere lessen
Tijdens schoolvakanties (regio Midden) en op feestdagen kunnen lessen komen te vervallen. Dit wordt tijdig via het online lesrooster en in de nieuwsbrief bekend gemaakt. Tijdens de zomervakantie (basisscholen regio Midden Nederland) zijn er wel lessen maar geldt een aangepast zomerrooster. Dit wordt tijdig via het online lesrooster bekend gemaakt. Er wordt geen restitutie verleend voor uitgevallen lessen door vakantie en/of feestdagen.
Artemis Yoga is een volledige week gesloten in de zomervakantie.
Dit wordt vroegtijdig per mail aangeven.
Afwezigheid docent
Het kan voorkomen dat een docent wegens bijvoorbeeld ziekte of bijscholing niet aanwezig is. De docent kan in dat geval worden vervangen door een collega of de les kan komen te vervallen. Bij uitval van de les ontvangen cliënten hiervan uiterlijk 3 uur voor aanvang van de les bericht per email. De uitgevallen les wordt toegevoegd aan het lestegoed en kan op een later tijdstip worden ingehaald. Er wordt geen restitutie verleend.

Doorgang van de les
Wanneer zich voor een les minder dan 5 deelnemers hebben aangemeld kan Artemis besluiten de les te annuleren. Cliënten worden hiervan uiterlijk 2 uur voor aanvang van de les op de hoogte gesteld per email. De gemiste les wordt toegevoegd aan het lestegoed van de cliënt en kan op een later tijdstip worden ingehaald. Er wordt geen restitutie verleend.

Doorgang van workshop
Wanneer zich voor een workshop onvoldoende deelnemers hebben aangemeld kan Artemis besluiten de workshop te annuleren. Cliënten worden hiervan uiterlijk 1 dag voor aanvang op de hoogte gesteld per email. In overleg wordt de cliënt omgeboekt naar een andere datum of vindt restitutie plaats.

Verplichtingen van de cliënt
Iedere deelnemer aan een les of workshop is verplicht eventuele lichamelijke – en/of psychische gezondheidsklachten, zwangerschap en/of medicijn gebruik direct te melden aan de docent/trainer voorafgaande aan deelname. Artemis en haar medewerkers hebben het recht een cliënt te weigeren of te verwijderen uit een les/workshop wanneer deze verplichting niet wordt nageleefd. Restitutie is in dit geval niet mogelijk.

Ziekte of blessure
Artemis Yoga werkt met het lestegoed systeem voor de lessen. Bij afwezigheid, ook door ziekte of een blessure blijven de lessen bewaard. Bij een ernstige ziekte of blessure, langer dan 3 maanden, kan de cliënt met een abonnement (Brons, Zilver, Goud, Platina of Doorlopend) dit abonnement met maximaal 1 kalendermaand opschorten, dit is mogelijk voor 4 weken, een kalendermaand, en in overleg met Artemis Yoga.
Tijdens de opschorting van het abonnement kan de cliënt geen lessen volgen, ook geen eventuele inhaallessen of los aangekochte lessen. Er wordt tijdens de opschortperiode geen lestegoed opgebouwd. Tijdens de opschorting kan het abonnement niet worden opgezegd. Dit kan weer zodra het abonnement is hervat.
met inachtneming van de opzegtermijn van 1 volledige kalendermaand. De opschortregeling kan uitsluitend ingaan per de eerste dag van een kalendermaand. Voorwaarde voor opschorting van het abonnement is dat de cliënt de ziekte of blessure onmiddellijk na het ontstaan heeft gemeld bij Artemis met een verklaring van een arts. De opschortregeling kan niet worden toegepast in geval van een ziekte of blessure die bij het aangaan van
het abonnement reeds bestond, een kortdurende blessure en of bij een zwangerschap. De opschortregeling kan niet met terugwerkende kracht worden toegepast. De opschortregeling kan per client per kalenderjaar één keer worden toegepast. Eventuele gemiste lessen buiten de 3 maanden opschorting kunnen worden ingehaald nadat het abonnement is hervat. Wanneer de opschortregeling plaatsvindt binnen 6 maanden na ingaan van een Brons, Zilver of Goud abonnement wordt de opzegtermijn verlengd met de lengte van de opschorting. Wanneer de opschortregeling plaatsvindt binnen 12 maanden na ingaan van een Platina abonnement wordt de opzegtermijn verlengd met de lengte van de opschorting. De opschortregeling dient per email te worden aangevraagd bij Artemis.

Wijzigingen in het lesrooster
Artemis behoudt zich het recht voor wijzigingen in het lesrooster door te voeren. Cliënten worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Wanneer een cliënt het niet eens is met de wijziging kan de cliënt het abonnement opzeggen per datum waarop de wijziging ingaat. Voorwaarde is dat het gaat om een wijziging in het lesrooster die niet eenmalig is maar een structurele wijziging is in de aanvangstijd van de les(sen) en/of het soort yogales. Wijziging van de docent die de les(sen) geeft is geen geldige reden voor directe
opzegging. De opzegging dient plaats te vinden binnen 1 week na aankondiging van de wijziging. De cliënt dient bij opzegging aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan. Bij beëindiging van het abonnement vervalt het volledig opgebouwde lestegoed. Hiervoor wordt geen restitutie verleend. Lessen volgen na beëindiging van het abonnement is niet mogelijk.

Persoonsgebonden
Alle lessen, strippenkaarten, lespakketten en abonnementen zijn persoonsgebonden. Het laten deelnemen van iemand anders dan degene op wiens naam de les staat is niet toegestaan. In geval van twijfel hebben Artemis en haar medewerkers het recht te vragen naar geldige legitimatie. Bij workshops is in overleg in de plaats stelling wel mogelijk. Dit dient uiterlijk 24 uur voor aanvang te worden aangevraagd.

Volwassenen
Alle lessen en workshops zijn uitsluitend toegankelijk voor deelnemers van 18 jaar of ouder.

Correspondentie en contact
Alle correspondentie tussen de cliënt en Artemis vindt plaats via email op het bij aanmelding opgegeven email adres. De cliënt is zelf verantwoordelijk ervoor te zorgen dat Artemis het juiste emailadres heeft en voor het juist instellen van eventuele spamfilters. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het vermelden van het juiste telefoonnummer op zijn/haar profiel in het online reserveringssysteem zodat Artemis de
cliënt telefonisch of per Whatsapp kan inlichten bij het eventueel uitvallen van een activiteit.

Weigering van deelname
Artemis behoudt zich het recht voor cliënten deelname te weigeren als zij hiervoor gegronde redenen kent.

Huisregels
Elke cliënt dient zich te houden aan de huisregels die gelden in Artemis. Roken is niet toegestaan. Het gebruik van mobiele telefoon, tablet, smartwatch o.i.d. is niet toegestaan. Het is niet toegestaan schoenen, jassen, tassen, telefoons en/of andere items die niet noodzakelijk zijn tijdens de les mee te nemen in de zaal. Deze kunnen worden opgeborgen in de kledingrekken of lockers. Met uitzondering van
water en thee is het niet toegestaan drinken of eten mee te nemen in de zaal.
Het is niet toegestaan foto’s en/of geluidsopnames te maken tenzij hiervoor door Artemis uitdrukkelijk toestemming is verleend.
Alle lessen en workshops beginnen op tijd. Een kwartier voor aanvang gaat de
deur open. 5 minuten voor aanvang gaat de deur op slot. Toegang is dan niet meer mogelijk. De cliënt die te laat verschijnt heeft geen recht op inhalen of restitutie. De client ruimt na afloop van een les/workshop alle gebruikte materialen zoals matje, meditatiekussen etc. netjes op, op de daarvoor bestemde plaats.

Docenten, trainers en coaches
De lessen en workshops in Artemis worden door verschillende docenten/trainers verzorgd. Allen zijn gediplomeerd en vakkundig en volgen regelmatig bijscholingen. In principe heeft elke docent een vast lesuur. Hierin kunnen wijzigingen plaatsvinden. Wanneer een lesuur een andere docent krijgt en een cliënt hierom een abonnement wenst te beëindigen geldt de gebruikelijke opzegtermijn van 1 volledige kalendermaand.

Rampen en/of pandemie
Wanneer Artemis van overheidswege wordt gedwongen te sluiten, bijvoorbeeld in geval van een pandemie of natuurramp, behouden alle strippenkaarten, lespakketten en onbeperkt kaarten hun waarde. De expiratiedatum wordt verlengd met de tijdsperiode waarop Artemis gesloten was. Cliënten met een abonnement hebben het recht het abonnement te pauzeren voor de duur van de sluiting. De client is zelf verantwoordelijk bij Artemis te melden gebruik te willen maken van deze pauzering. Gebruikmaking van de pauzering kan nimmer met terugwerkende kracht. Zodra Artemis van de overheid
toestemming krijgt weer te openen, ook wanneer dit onder voorwaarden gebeurt, worden alle abonnementen, strippenkaarten, onbeperkt kaarten en lespakketten hervat. Er wordt geen verrekening en/of restitutie achteraf verleend.

Aansprakelijkheid
Artemis is aansprakelijk tegenover de cliënt voor de goede uitvoering van de diensten. Ongeacht of de diensten door Artemis zelf of door andere door Artemis ingeschakelde dienstverleners worden uitgevoerd. Een en ander echter wel met inachtneming van wat in deze algemene voorwaarden is vermeld. Artemis is niet verantwoordelijk voor activiteiten die door derden worden georganiseerd en plaatsvinden in Artemis.
Artemis is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade tijdens en/of na deelname aan of gebruik making van één van de diensten, door welke oorzaak dan ook ontstaan aan eigendom van de deelnemer en/of de deelnemer zelf. Tenzij sprake is van opzet of ernstige nalatigheid.

Privacy
Artemis respecteert de privacy van haar cliënten. Alle verschafte informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Persoonlijke gegevens worden nooit ongevraagd ter beschikking gesteld of verkocht aan derden. Uitzondering hierop vormen die gegevens die belangrijk zijn voor een goede uitvoering van de diensten. Deze gegevens zullen uitsluitend ter beschikking worden gesteld aan de docenten/trainers/coaches die op hun beurt geheimhoudingsplicht hebben. Voor het overige verwijzen we naar onze Privacy Statement.

Klachten
Ondanks alle pogingen van Artemis om het de cliënt zo goed mogelijk naar de zin te maken is het mogelijk dat iemand een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. Deze klacht dient in eerste instantie op het moment waarop de klacht ontstaat bij de docent/trainer te worden ingediend. Deze zal altijd proberen de klacht op te lossen. Als de klacht niet bevredigend wordt behandeld, moet deze uiterlijk binnen 1 maand
na ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Artemis. Klachten die niet eerst zijn voorgelegd aan de docent/trainer worden niet in behandeling genomen.

Onvoorziene gevallen
In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Artemis. Rekening houdend met ter plaatse geldend recht en gebruiken en redelijkheid en billijkheid hanterend.

© Artemis Yoga