Bewussst - Algemene voorwaarden

Sluiten
ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1 – Toepasselijkheid en geldigheid
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle trainingen, lessen, producten en workshops. Door deelname
aan een training, les of workshop verklaart de deelnemer en opdrachtgever zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.2 Bewussst kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website. Bewussst zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.
Artikel 2 – Totstandkoming van overeenkomsten
2.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod van Bewussst en het voldoen aan de daarbij door Bewussst gestelde voorwaarden.
Artikel 3 – Locatie
3.1 Voor lessen op locatie is een schone en rookvrije ruimte van minimaal 1,5 x 2 meter per persoon waar ongestoord les kan worden gegeven vereiste.
Artikel 4 – Lestijden
4.1 De vaste lestijden zijn te vinden op de website. Dit rooster kan door Bewussst desgewenst worden gewijzigd, ook behoudt Bewussst zich het recht voor lessen te annuleren. Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht op teruggave van reeds betaalde leskaarten.
Artikel 5 - Annulering
5.1 Bewussst hanteert een annuleringstermijn van 24 uur voor groepslessen & massages op locatie. Voor de vaste lessen is deze termijn 3 uur voor aanvang van de les
5.2 Indien Bewussst door overmacht of ziekte de afgesproken dienst niet kan leveren heeft de klant geen recht op compensatie en zal er in overleg gezocht worden naar een passende oplossing.
Artikel 6 - Betaling
6.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bankrekening NL92 KNAB 0257 0274 91 t.n.v. Bewussst.
6.2 Bij niet tijdige betaling binnen de in 5.1 genoemde betalingstermijn zal het factuurbedrag verhoogd worden met 1% rente per maand, vanaf de datum van verzuim tot aan het moment tot het volledig factuurbedrag is voldaan.
6.3 Bewussst is ten alle tijden bevoegd prijsveranderingen door te voeren. Dit geldt in geval van kortingen als mede in het geval van verhogingen bij het aanbieden van nieuwe diensten en faciliteiten. Deze veranderingen worden zowel mondeling gecommuniceerd als via de website en sociale mediakanalen.
Artikel 7 – Aansprakelijkheid en veiligheid
7.1 Bewussst aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van deelnemer
7.2 Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico. Bewussst aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door letsel en blessures.
7.3 Bij blessure of medische aandoening adviseer ik om eerst je huisarts te raadplegen voordat je een yogales wilt komen volgen. Bewussst stelt zich niet aansprakelijk voor enige schade opgelopen tijdens de les.
7.4 Tijdens de les wordt er steeds op gewezen dat geen enkele oefening onplezierig mag zijn of pijn mag doen. Om optimaal te kunnen profiteren van de lessen is het belangrijk dat mijn aanwijzingen worden opgevolgd en dat er aandachtig naar mijn uitleg wordt geluisterd. Dit ter preventie van blessures.
7.5 Deelname aan een van de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden
Artikel 8 – Massage
8.2 De massages hebben géén erotisch karakter en dit is ook niet bespreekbaar.
8.3 Wanneer u zich laat behandelen bij Bewussst, dan is dit geheel op eigen risico.
8.4 Bewussst behoudt zich het recht voor een cliënt van deelname of behandeling uit te sluiten.
8.5 Uw persoonlijke en medische gegevens worden niet verstrekt aan derden tenzij door u hier schriftelijk toestemming voor is gegeven. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt als er sprake is van een wettelijke verplichting om informatie te verschaffen of in het kader van een klacht-of tuchtprocedure.