Algemene voorwaarden van Body- Motion januari 2020

Algemene Voorwaarden 
Body-Motion, yoga & mindfulness januari 2020
ARTIKEL 1. DEFiNITIES
In dit reglement wordt gesproken over o.a. abonnementen, trainingen, deelnemers en lid (leden). Deze woorden worden gebruikt als synoniem voor o.a. gebruiksrecht en medegebruikers. Waar in dit reglement gesproken wordt over Body-Motion wordt specifiek bedoeld Body-Motion, Nachtegaalstraat 31, 6591 VW Gennep ingeschreven bij de K.V.K. te Venlo onder nr. 14126443
ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID


Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Body-Motion betreffende deelname aan yogalessen, mindfulness trainingen, workshops, privélessen, of houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.
Deelname aan één van de yogalessen, mindfulness trainingen, workshops, trainingen en/of privélessen betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.
Body-Motion is gerechtigd de voorwaarden te wijzigen en/ of aan te vullen binnen alle redelijkheid. 
ARTIKEL 3. HET ABONNEMENT 
Het abonnement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar en geeft toegang tot de reguliere yogalessen in de studio’s in Gennep en in Boxmeer.
Voor de mindfulness trainingen gelden andere bedragen en men betaald een vast bedrag voor de gehele training.
Bij deelname aan een workshop of training dient het desbetreffende lesgeld vooraf betaald te worden, dan is men verzekerd van een plek.
Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.
3 A. OPZEGGING EN OPZEGTERMIJN YOGALESSEN
Beëindiging van een abonnement is alleen geldig per mail naar info@body-motion.nl. De opzegtermijn is een maand, ongeacht de reden. Dat betekent dat het abonnement een maand nadat de opzegmail is verstuurd, stopt. Indien de cursist niet opzegt volgens de voorgeschreven wijze, blijft deze betalingsplichtig. Ook als hij/zij geen gebruik heeft gemaakt van de lessen.
Er wordt in geen enkel geval restitutie verleent bij het niet bijwonen van de lessen met terugwerkende kracht. Het is te allen tijde verboden om lesgeld te storneren als daar geen rechtmatige reden voor is. Ook als geen gebruik heeft gemaakt van de lessen blijft de opzegprocedure en termijn en deze algemene voorwaarden van kracht. Continuïteit van het bijwonen van de lessen en het gebruik van het abonnement of strippenkaart, als ook communicatie met Body-motion hierover is de verantwoordelijkheid van de cursist. Bij onterechte stornering door de cursist ingezet zal Body-Motion een vordering ter incasso uit handen geven en komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijkse kosten voor rekening van de niet rechtmatig handelende lid.
Ook als hij/zij geen gebruik heeft gemaakt van de lessen.
Indien het lid na opzegging zich weer aanmeldt voor een nieuw abonnement binnen een periode van 3 maanden rekenen we €20,- inschrijfkosten.
3 B. BETALINGSVOORWAARDEN YOGALESSEN
Abonnementsgelden worden voldaan in maandelijkse termijnen middels een automatische incassomachtiging, waarbij afschrijving voor de betreffende maand vooraf plaatsvindt. Indien het niet mogelijk is het verschuldigde bedrag te innen, dan heeft Body-Motion het recht om kosten in rekening te brengen. Indien Body- Motion een vordering ter incasso uit handen geeft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de in gebreke zijnde lid. 
Het lid dient ten tijde van de incassering te zorgen voor een toereikend saldo op de bankrekening. Indien Body-Motion, om welke reden dan ook, het verschuldigde bedrag niet kan incasseren, dan wordt er €3,- stornokosten in rekening gebracht. Bij iedere daaropvolgende storno wordt er, naast de storno kosten, ook €12,50 administratiekosten in rekening gebracht.
3 C. TARIEF EN VAKANTIES YOGALESSEN
Het vaste maandelijkse abonnementsgeld is een gemiddeld bedrag over het aantal weken per jaar waarin de studio daadwerkelijk geopend is. De jaarlijks geplande vakantieweken waarin de studio dicht is, worden hierin dus niet meegerekend. Dit houdt in dat als de studio gesloten is wegens vakantie dit vaste maandelijkse bedrag blijft gehandhaafd.
Body-Motion behoudt zich het recht voor om abonnementstarieven tussentijds binnen alle redelijkheid aan te passen. De deelnemer wordt hierover minimaal 1 maand van tevoren geïnformeerd.
Daarnaast hanteert Body-Motion een 10 rittenkaart, deze is 13 weken geldig en in de geldigheidsduur worden de vakantieweken niet meegerekend.
Body-Motion is op de volgende dagen gesloten: 1 januari, 1e en 2e Paasdag, Koningsdag, 1e en 2e Pinksterdag, Hemelvaartsdag en 1e en 2e Kerstdag.
Body-Motion is gedurende 7 weken per kalenderjaar gesloten. Dit is verrekend in de maandelijkse contributie.
3 D. GEMISTE EN VERVALLEN YOGALESSEN.
De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de continuïteit in deelname van de lessen. Gemiste lessen kunnen ingehaald worden binnen een tijdsbestek van 3 maanden.
 Er wordt geen financiële regeling getroffen voor lessen waaraan niet is deelgenomen. Tijdens nationale feestdagen is er géén les. Deze gemiste les mag de deelnemer inhalen, mits deze feestdag niet in een vakantie valt wanneer de studio gesloten is. Bij einde abonnement vervallen alle eventuele resterende inhaallessen.
3 E. VERANDERING ABONNEMENT YOGALESSEN
Verandering van abonnementssoort dient per mail te gebeuren voor de 25e van de maand. Bij omzetting van een onbeperkt abonnement naar een 1 x of 2x per week abonnement vervallen alle niet gevolgde lessen.
3 F. MOMOYOGA
Boeken van lessen:
Om lessen te kunnen boeken in Momoyoga dien je je eerst te registeren. Je ontvangt daartoe een heldere instructie in de welkomstmail. Hierna kies je het product dat je wilt aankopen, bijvoorbeeld een proefles, een strippenkaart of abonnement, en boekt vervolgens eenvoudig je lessen via de Momoyoga app of website. Stel nu dat je meestal op een vaste dag en tijdstip naar de les komt, dan kunnen wij jou op verzoek doorplannen voor deze les. Je staat dan vast ingepland.
Annuleren van lessen:
Als je niet naar een les kunt komen die je eerder geboekt hebt, dan dien je deze zelf te annuleren. Dit doe je via de momoyoga app of op de website. Het annuleren van je les(sen) geschied door je weer uit te schrijven voor de desbetreffende les. Je kunt dit tot een uur voor aanvang van de les doen. Ben je te laat of heb je de les niet geannuleerd? Dan telt dit als een les die je gevolgd hebt.
Belangrijk: hebben wij jou doorgepland, maar kun je een keer niet naar de les toe komen? Annuleer dan zélf de desbetreffende les.
Inhalen van gemiste lessen:
Gemiste lessen kun je tot drie maanden later op een ander moment inhalen. Weet je op voorhand dat je een les niet kunt bijwonen? Dan mag je deze ook inhalen vanaf drie maanden voorafgaand aan de desbetreffende les. Bij een strippenkaart dien je jouw gemiste lessen binnen 13 weken op te maken.
Eigen verantwoordelijkheid:
Je bent zelf verantwoordelijk voor het inplannen en bijhouden van (gemiste) les(sen). Als je naar de website gaat dan vind je onder het kopje "mijn lesrooster" persoonlijke informatie. Zoals een overzicht van de lessen die je hebt geboekt, lessen die je al hebt gevolgd, informatie over je strippenkaart of abonnement en de aankopen die je hebt gedaan.
Wachtlijsten:
We worden steeds groter, daarom is het fijn dat je zeker kunt zijn van een plekje in de les door deze te boeken. Het kan echter ook voorkomen dat een les vol zit. In dat geval kun jij je inschrijven op de wachtlijst. Wanneer er plek vrij komt wordt je direct op de hoogte gebracht en kun je de les komen volgen.
Uitvallen van een les:
Mocht er onverhoopt een les niet doorgaan, en sta je bij deze les ingepland, dan wordt je z.s.m. op de hoogte gebracht dat deze les niet doorgaat. Het is ook niet mogelijk om deze les te boeken.
3 G. ZIEKTE/ BLESSURE/ZWANGERSCHAP
Bij ziekte/blessure/zwangerschap is het mogelijk om het abonnement tijdelijk stop te zetten, zie punt 3.G Contributiestop.
3 H. CONTRIBUTIESTOP
Een tijdelijke contributiestop van het abonnement is mogelijk in geval van uitzondering (bijvoorbeeld om zwaarwegende medische redenen of zwangerschap) en kan alleen worden doorgevoerd in overleg en na goedkeuring van de administratie van Body-Motion
Een contributiestop is nooit mogelijk met terugwerkende kracht en geldt vanaf de datum van de melding.
Aan een contributiestop zijn administratiekosten van € 10,00 verbonden.
Deze kosten gelden niet voor een contributiestop in verband met zwangerschap.
De administratiekosten worden geïnd via de automatische incasso.
Een contributiestop geldt voor een vooraf overeengekomen periode van maximaal 3 maanden. Bij zwangerschap 16 weken; 6 weken voor de uitgerekende datum en 10 weken na de bevalling.
Een contributiestop van het abonnement ontdoet het lid niet van betalingsverplichting na de contributiestopsperiode. Een contributiestop kan niet worden beschouwd als opzegging van het abonnement, hiervoor dient men de opzegtermijn in acht te nemen.  
In geval van een contributiestop blijft het lid het recht behouden om eventuele gemiste lessen in te halen in hetzelfde kwartaal. Inhalen van gemiste lessen kan slechts wanneer het lid (weer) betalend lid is. 
Tijdens een contributiestop vervallen de rechten op het deelnemen en inhalen van lessen. 
3.I ABONNEMENT VANUIT BODY-MOTION
Body-Motion behoudt zich het recht om het abonnement voor afloop van de maand zonder restitutie te beëindigen, indien zij van oordeel is dat een deelnemer niet langer voldoet aan de voorwaarden van het abonnement of incorrect gedrag vertoont.
ARTIKEL 4 WIJZIGINGEN


Body-Motion behoudt zich de vrijheid voor de algemene voorwaarden en de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen.
Men wordt via de website of per mail van alle wijzingen op de hoogte gehouden.
De lessen bij Body-Motion worden door verschillende docenten verzorgd. Alle docenten zijn gediplomeerd en vakkundig en volgen regelmatig bijscholing. In principe heeft elke docent een vast lesuur. Hierin kunnen wijzigingen plaatsvinden.
ARTIKEL 5 AANSPRAKELIJKHEID
Body-Motion verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.
De deelnemer volgt de yogalessen/mindfulness training op eigen risico.
Indien de deelnemer onder medische behandeling is neemt hij/zij contact op met de behandelaar over het volgen van yogalessen/mindfulness trainingen. Dit geldt ook voor deelnemers die een operatie hebben ondergaan of chronische klachten hebben.
Body-Motion kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel opgelopen letsel.
Bij zwangerschap, ziekte of andere klachten dient men de yogadocent vóór aanvang van de les te informeren.
Body-Motion is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, ongevallen of schade toegebracht door toedoen van het lid in en rondom de panden aan de Maasweg 49 in Gennep en aan de Steenstraat 28A in Boxmeer.
Iedere verdere aansprakelijkheid ter zake van tekortkomingen of gebreken is uitgesloten (bijv. bedrijfsgevolgschade zoals financiële of commerciële verliezen).
ARTIKEL 6 GESCHILLEN
Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Body-Motion.
Eventuele klachten dienen schriftelijk en persoonlijk te worden ingediend bij Body-Motion.
Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Bankrekening: NL72 INGB 0006 0168 95.
K.v.K. nummer: 14126443