Algemene voorwaarden van Centrum Silentio

Artikel 1. Eigen risico en aansprakelijkheid
1.1. Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.
1.2 Centrum Silentio aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriele schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.
1.3 Centrum Silentio is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.
1.4 Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Centrum Silentio, dienen te worden vergoed.
Artikel 2: Lidmaatschap
2.1 De deelnemer sluit een maandelijks yoga-abonnement af of koopt een leskaart / strippenkaart waarmee hij kan deelnemen aan de yogalessen.
2.2 Een yoga-abonnement of leskaart van Centrum Silentio is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
2.3 Indien deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld.
2.4 Indien deelnemer niet bij de les aanwezig kan zijn en zich heeft afgemeld (uiterlijk een uur voor aanvang van de les) kan de les worden inghaald tot uiterlijk 2 maanden daarna. Dit gebeurt altijd in overleg met Centrum Silentio, bij voorkeur per email.
Artikel 3: Betaling en Opzeggen
3.1 De betaling van het maandelijkse abonnementsgeld geschiedt door automatische incasso op de eerste dag van de maand. Elke deelnemer ondertekent een machtigingsformulier, zodat Centrum Silentio gemachtigd is tot het afschrijven van het verschuldigde lesgeld van zijn rekening.
3.2 De betaling van jaarcontracten gebeurd jaarlijks vooruit, waarbij 7 dagen voor het verstrijken van het jaar een herrinering wordt gestuurd. Deelnemer kan dan een nieuw jaarcontract aankopen.
3.2 Voor alle abonnementen geldt een opzegtermijn van 1 maand. De opzegging dient per e-mail aan Centrum Silentio te worden doorgegeven.
Artikel 4: Yogamatten
Bij het beoefenen van lessen buiten is deelnemer verplicht gebruik te maken van een eigen yogamat ivm hygiëne. Voor alle andere yogalessen kan deelnemer gebruik maken van een yogamat van Centrum Silentio.
Artikel 5: Feestdagen, vakantie en annulering lessen
5.1 Op feestdagen is Centrum Silentio gesloten. Dit zal tijdig worden gecommuniceerd via e-mail, website en posters in de studio. Yogalessen die komen te vervallen vanwege feestdagen kunnen binnen 2 maanden worden ingehaald.
5.2 Sluiting van de studio wegen vakantie zal tijdig worden gecommuniceerd per e-mail, website en posters in de studio. Lesgeld van maand- of jaarcontracten wordt dan niet gerestitueerd.
5.3 Wanneer er onverwachts een les komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld bij ziekte of ongeval docent) dan wordt de geboekte les geannuleerd.
Artikel 6. Zwangerschap of ziekte
6.1 Bij ziekte kan in overleg met Centrum Silentio het lidmaatschap voor bepaalde tijd worden opgeschort.
6.2 Indien deelnemer tijdens zwangerschap of ziekte toch wenst deel te nemen aan de yogalessen is dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid.
6.3 Indien deelnemer wegens zwangerschap wil stoppen met de yogalessen geldt er een opzegtermijn van één maand.
Artikel 8. Wijzigingen lesrooster, prijzen
8.1 Centrum Silentio behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd via de nieuwsbrief, website en posters in de studio.
8.2 Centrum Silentio behoudt zicht het voor de indeling van het lesrooster voor wat betreft tijd, programma en locatie te wijzigen.