Algemene voorwaarden van Studio DANA

– Bij verhindering, of wanneer je les door een feestdag komt te vervallen, is het mogelijk om die les op een ander moment -in ieder geval binnen 1 week- in te halen. Dit kun je wijzigen in Momoyoga.
– Je afmelding geef je door in de app Momoyoga.
– Het is niet mogelijk om bij verzuim lesgeld te retourneren
– Het verdient aanbeveling om een blessure mede te delen aan de docent zodat daarmee rekening kan worden gehouden in de les
– DANA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij diefstal of verlies van eigendommen
– Wanneer je je wilt uitschrijven voor de dans- of yogalessen van DANA dien je dit te doen via e-mail (info@studiodana.nl) In je persoonlijke kalender in Fitmanager zie je welke lessen je nog tegoed hebt. De opzegtermijn is één maand.
– We werken met een maximaal aantal personen in een groep. Indien je niet meer bij een groep kunt kom je op een wachtlijst te staan.
– Er mag geen kauwgom of ander snoep gegeten worden tijdens de lessen.
– Het is niet toegestaan straat- of gymschoenen te dragen in de lessen.
ALGEMENE VOORWAARDEN
​1. Inschrijving
1.1. Je inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar;
1.2. Na inschrijving verplicht je je tot betaling van het verschuldigde lesgeld;
1.3. Minderjarigen mogen zich zonder toestemming van ouder(s)/voogd niet inschrijven. Ouder(s)/voogd die een overeenkomst voor minderjarigen aangaan zijn te alle tijde verantwoordelijk voor de algemene voorwaarden wat betreft de inschrijving- en betalingsvoorwaarden.
1.4. Inschrijving blijft geldig tot schriftelijke opzegging door middel van een mail naar info@studiodana.nl.
2. Betalingswijze
2.1. Je kunt het cursusgeld door middel van maandelijkse betalingstermijnen voldoen via Momoyoga.
2.2. Wijzigingen van het rekeningnummer dienen worden doorgegeven via e-mail.
2.3. Afwezigheid van een lid tijdens de dans- of yogalessen ontheft een lid niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde lesgeld en schept voor een lid niet het recht op enige vermindering van het lesgeld
2.4. Bij niet tijdige betaling ben je in verzuim en moet er naast de achterstallige lesgelden €10,- aan administratiekosten worden betaald
2.5. Mocht het lesgeld na een maand na eerste incassering nog niet zijn voldaan zal de betreffende leerling de toegang tot de les worden ontzegd totdat het lesgeld is voldaan. Er kan geen aanspraak gemaakt worden om de gemiste lessen door deze ontzegging gratis in te halen.
2.6. DANA behoudt zich het recht voor de hoogte van het lesgeld per jaar te indexeren
3. Kortingsregelingen
Extra les: Bij het volgen van een tweede en elke extra les ontvang je 25% korting op het lesgeld van de voordeligste cursus. Deze korting is persoonsgebonden.

4. Tussentijds instromen
4.1. Het lesgeld wordt bij tussentijdse instroming naar rato berekend.

5. Lesdoorgang
5.1. DANA kan een les annuleren indien daartoe gegronde redenen (overmacht situaties) zijn, zonder dat hier inval en/of financiële consequenties aan verbonden zijn.
Wettelijk mogen er 3 lessen in een seizoen uitvallen. Wij streven natuurlijk naar geen enkel aantal.
5.2. Indien er sprake is van ziekte, blessure of een andere situatie waardoor een docent van DANA niet in staat is de betreffende les(sen) te geven draagt DANA wanneer mogelijk zorg voor vervanging. De kwaliteit en professionaliteit van de vervanger staat gelijk aan de oorspronkelijke docent. Deze vervanger zal dusdanig worden geïnformeerd over de te geven lessen zodat de oorspronkelijke lessen kunnen worden voortgezet.
6. Opzegging
6.1. Wil je stoppen met de lessen mail ons dan. Het mondeling of via WhatsApp opzeggen van het lidmaatschap wordt niet als officiële opzegging aanvaard
6.2. Wanneer je je wilt uitschrijven voor de dans- of yogalessen van DANA dien je dit te hebben doorgegeven via mail. Na een maand wordt het abonnement gestopt.
6.3 Wanneer je om een medische reden niet meer kunt deelnemen aan de lessen dien je dit per mail door te geven info@studiodana.nl, dit geldt ook voor een zwangerschap of een bijzondere blessure. Je lidmaatschap wordt dan tijdelijk gepauzeerd.
7. Aansprakelijkheid
7.1. DANA stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal of andere ongelukken op materieel gebied die ontstaan tijdens de lessen gegeven door DANA. U wordt geadviseerd geen kostbare spullen, zoals sieraden en geld, mee te nemen en in de kleedruimte te laten liggen.
7.2. DANA stelt zich niet aansprakelijk voor enig letsel dat door krachten van buitenaf op een ledemaat wordt toegedaan tijdens les(sen) verzorgd door DANA. DANA geeft op een verantwoorde, goed opgebouwde en onderbouwde manier les waardoor er alles aan wordt gedaan de kans op lichamelijk letsel zo klein mogelijk te makenJe persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je sturen naar info@studiodana.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

DANA wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
DANA neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@studiodana.nl