Algemene voorwaarden van De Rustclub

Sluiten
Algemene voorwaarden – De Rustclub
Volg je sessies/lessen/oefeningen bij De Rustclub dan ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden

De overeenkomst

De overeenkomst tussen de deelnemer en De Rustclub komt tot stand door middel van de aanschaf van een privé sessie of aanmelding voor een begeleid programma van De Rustclub óf na De Rustclub bevestigde mondelinge, schriftelijke (e-mail) of telefonische aanmelding voor yogalessen/yogasessies.

Eigen risico en aansprakelijkheid

Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico van de cursist. Bij twijfel aan zijn of haar fysieke of mentale gezondheid wordt de cursist geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.

De Rustclub kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke blessures, ongevallen of materiële schade die al dan niet direct of indirect in verband gebracht wordt met deelname aan de lessen. Of opgelopen letsel van de cursist door derden.

De Rustclub kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan eigendommen op de les locaties. De eigenaar van de accommodatie, noch de docente stelt zich aansprakelijk voor diefstal of verlies van kostbare eigendommen.

De Rustclub behoudt zich het recht voor cursisten deelname aan de lessen te weigeren indien zij hiervoor gegronde redenen kent.

Afmelden sessie(s)

Nadat een overeenkomst is gesloten, staat de 1-op-1 sessie vast. Uiterlijk 48 uur voor je afspraak kun je kosteloos annuleren of verzetten. Mocht je je afspraak na 48 uur annuleren/verzetten, dan ben ik genoodzaakt om de sessiekosten te factureren.*

Afmelden voor het automatische incasso abonnement van De Rustclub kan altijd. Het abonnement wordt dan meteen stopgezet en loopt door tot het einde van de abonnementsperiode.

* Zolang de Coronomaatregelen van kracht blijven is het van belang dat we beiden geen klachten hebben (neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging). Mocht dit wel het geval zijn is het vanzelfsprekend dat in deze tijd de annuleringsvoorwaarden anders zijn. Je kunt dus op elk moment de sessie nog afzeggen en verplaatsen. Hetzelfde geldt ook voor De Rustclub. Annuleringsvoorwaarden zijn tijdens de maatregelen dus tijdelijk opgeschort.

Betaling en opzegging

Betaling van de losse 1-op-1 sessies geschiedt middels de strippenkaart van Momoyoga voor een 1-op-1 sessie. Restitutie van het geld na een sessie is niet mogelijk.

Betaling van een begeleid programma geschiedt middels een
bankovermaking door de consument na het ontvangen van een factuur. Opzegging of stoppen van een begeleid programma is altijd mogelijk, maar er volgt na de start van het programma geen restitutie van het lesgeld.

Wanneer een consument tijdelijk langer afwezig is of lichamelijk niet de mogelijkheid heeft om de sessies te volgen, dan kan er uiteraard in overleg tot een aangepaste regeling overeengekomen worden.

Uitsluiting

De Rustclub heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer aan een les, training of workshop te weigeren, indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

De Rustclub heeft het recht de toegang van de lessen, zonder opgave van reden, van de deelnemer te weigeren.

Ziekte of blessures

Lichamelijke en/of psychische klachten melden aan De Rustclub. Deze informatie zal discreet behandeld worden. Bij eventuele tijdelijke blessures of ziekte dient de consument contact op te nemen met De Rustclub. Blijf niet rondlopen met een klacht maar raadpleeg je huisarts.

De Rustclub kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van letsel of verwonding tijdens of na de les. Ook is De Rustclub niet aansprakelijk voor de fysieke en/of mentale gezondheid van de deelnemer.

Zwangerschap

Eventuele zwangerschap dient gemeld te worden aan De Rustclub. Hierdoor kan de sessie worden aangepast. Ook als je de zwangerschap nog even stil wilt houden, wordt met deze informatie zeer discreet om gegaan.

Wijzigingen

De Rustclub behoudt zich de vrijheid voor de Algemene voorwaarden en de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen. U wordt via email van alle wijzingen op de hoogte gehouden.

Toepasselijkheid en geschillen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met De Rustclub betreffende deelname aan lessen of houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.
Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door De Rustclub.
Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van De Rustclub behoudens hogere voorziening.