Algemene voorwaarden van De Rustclub

Algemene voorwaarden – De Rustclub
Bij het inschrijven/lid worden van De Rustclub ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden

De overeenkomst

De overeenkomst tussen de deelnemer en De Rustclub komt tot stand door middel van inschrijving bij Momoyoga - De Rustclub, de aanschaf van een 1-op-1 sessie, de aanschaf van proeflessen, abonnement, rittenkaart of losse les, de aanmelding voor een dagprogramma van De Rustclub, of na De Rustclub bevestigde mondelinge, schriftelijke (e-mail) of telefonische aanmelding voor yogalessen/yogasessies.

Eigen risico en aansprakelijkheid

Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico van de deelnemer. Bij twijfel aan fysieke of mentale gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.

De Rustclub kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke blessures, ongevallen of materiële schade die al dan niet direct of indirect in verband gebracht wordt met deelname aan de lessen. Of opgelopen letsel van de deelnemer door derden.

De Rustclub kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan eigendommen op de les locaties. De eigenaar van de accommodatie, noch de docente stelt zich aansprakelijk voor diefstal of verlies van kostbare eigendommen.

De Rustclub behoudt zich het recht voor deelnemers deelname aan de lessen te weigeren.

Betaling

Betaling van de losse 1-op-1 sessies geschiedt middels de strippenkaart van Momoyoga - De Rustclub voor een 1-op-1 sessie. Restitutie van het geld na aankoop is niet mogelijk.

Betaling van een rittenkaart, losse les, proeflessen of dagprogramma geschiedt middels de strippenkaart van Momoyoga - De Rustclub voor een rittenkaart, losse les, proeflessen of dagprogramma. Restitutie van het geld na aankoop is niet mogelijk.

Betaling van een abonnement geschiedt middels de abonnementen van Momoyoga - De Rustclub waarbij gekozen kan worden tussen één keer per week of twee keer per week. Een abonnement blijft onbeperkt doorlopen en wordt automatisch geïncasseerd. De deelnemer kan elk moment opzeggen. Opzegging van een abonnement geschiedt schriftelijk per e-mail (info@derustclub.nl). Het abonnement wordt stopgezet per datum van e-mail en loopt door tot het einde van de abonnementsperiode.

Wanneer een consument tijdelijk langer afwezig is of lichamelijk niet de mogelijkheid heeft om de lessen/sessies te volgen, kan er in overleg tot een aangepaste regeling overeengekomen worden.

Prijzen

De prijzen voor 1-op-1 sessies, losse lessen, proeflessen, 5-rittenkaarten, dagprogramma’s en abonnementen zijn in de Momoyoga omgeving te raadplegen. De Rustclub behoudt zich het recht deze prijzen te wijzigen. Abonnees van De Rustclub krijgen één maand voor de prijswijziging een melding via e-mail.

Abonnementen

De Rustclub kent twee abonnementen. Één abonnement voor 1 les per week. Één abonnement voor 2 lessen per week. Abonnementen kunnen niet worden overgedragen aan een andere deelnemer. Ongebruikte lessen kunnen niet meegenomen worden naar een volgende abonnementsperiode.

De minimale duur van een doorlopend abonnement is één maand. Abonnementen worden zonder opzegging automatisch verlengd. Opzeggen van een doorlopend abonnement van De Rustclub kan altijd. Opzegging van een abonnement geschiedt schriftelijk per e-mail (info@derustclub.nl). Het abonnement wordt stopgezet per datum van e-mail en loopt door tot het einde van de abonnementsperiode. De start van een nieuwe abonnementsperiode is voor de deelnemer te vinden in de Momoyoga omgeving.

Het is één keer per jaar mogelijk een abonnement te pauzeren met een totale pauze van 1 maand. Hiervoor dient een e-mail gestuurd te worden (info@derustclub.nl) met de start en einddatum van de pauze. Op de einddatum zal het abonnement weer doorlopen. In de pauze worden er geen abonnementsgelden geïncasseerd.

Geldigheidsduur

De proeflessen hebben een geldigheidsduur van één maand. De 5-rittenkaart heeft een geldigheidsduur van vijf maanden. Deze geldigheidsduur gaat in vanaf de datum van de eerst geboekte les. Een losse les heeft een geldigheidsduur van één jaar. Een 1-op-1 sessie of dagprogramma is altijd geldig, tot het moment dat deze aanschaf ingewisseld is voor een 1-op-1 sessie of dagprogramma. Hierbij geldt wel een annuleringstermijn.

Afmelden/annuleren

Afmelden/annuleren van abonnementen is omschreven bij ‘Abonnementen’.

Afmelden/annuleren voor een online les kan altijd. Dat gebeurt door de deelnemer in de Momoyoga omgeving.

Afmelden/annuleren voor een 1-op-1 sessie kan kosteloos tot uiterlijk 48 uur voor de afspraak. Afmelden/annuleren geschiedt schriftelijk per e-mail (info@derustclub.nl). Wordt de sessie binnen 48 uur geannuleerd door de deelnemer, dan is De Rustclub genoodzaakt om 50% van het bedrag in rekening te brengen.* In beide gevallen wordt door De Rustclub en de deelnemer gekeken naar een nieuw moment voor de 1-op-1 sessie.

Afmelden/annuleren voor een dagprogramma kan kosteloos tot zeven dagen voor aanvang van het programma. Afmelden/annuleren geschiedt schriftelijk per e-mail (info@derustclub.nl). Wordt deelname aan het programma binnen zeven dagen voor aanvang van het programma geannuleerd door de deelnemer, dan is De Rustclub genoodzaakt om 50% van het aankoopbedrag in rekening te brengen.* In beide gevallen wordt door De Rustclub en de deelnemer gekeken naar een nieuw moment voor deelname aan een dagprogramma.

* Zolang Covid-maatregelen van kracht blijven is het van belang dat de deelnemer en De Rustclub beiden geen klachten hebben (neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging) op positief getest zijn op Covid. Mocht dit het geval zijn, dan zijn de annuleringsvoorwaarden anders. Op elk moment kan de 1-op-1 sessie/dagprogramma geannuleerd worden. Hetzelfde geldt voor De Rustclub. De Rustclub mag te allen tijde een 1-op-1 sessie of dagprogramma annuleren vanwege covid-gerelateerde klachten. Restitutie van het aankoopbedrag is niet mogelijk. Er wordt in dit geval samen gezocht naar een volgend moment voor 1-op-1 sessie of dagprogramma. De Rustclub vertrouwt erop en gaat ervan uit dat er geen misbruik wordt gemaakt van deze regeling door oneerlijk te zijn over covid-klachten.

Uitsluiting

De Rustclub heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer aan een les, training of workshop te weigeren, indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

De Rustclub heeft het recht de toegang van de lessen, zonder opgave van reden, van de deelnemer te weigeren.

Ziekte of blessures

Lichamelijke en/of psychische klachten dienen, wanneer nodig, gemeld te worden aan De Rustclub. Deze informatie zal discreet behandeld worden. Bij eventuele tijdelijke blessures of ziekte dient de deelnemer contact op te nemen met De Rustclub. Blijf niet rondlopen met een klacht, maar raadpleeg je huisarts.

De Rustclub kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van letsel of verwonding tijdens of na de les. Ook is De Rustclub niet aansprakelijk voor de fysieke en/of mentale gezondheid van de deelnemer.

Zwangerschap

Zwangerschap dient, wanneer nodig, gemeld te worden aan De Rustclub. Hierdoor kan de sessie/les worden aangepast. Door De Rustclub wordt discreet omgegaan met informatie over zwangerschappen.

Wijzigingen

De Rustclub behoudt zich de vrijheid de Algemene voorwaarden en de lestijden, locatie, prijzen en data te allen tijde te wijzigen. De deelnemer wordt via email van wijzingen op de hoogte gehouden.

Privacy en persoonsgegevens

De Rustclub bewaart alleen persoonsgegevens die nodig zijn om een account aan te maken in het Momoyoga systeem. Voor deelnemers met abonnementen bewaart De Rustclub tevens de bankgegevens om de betaling te kunnen voldoen. Een deelnemer kan zelf kiezen om meer informatie in het account op Momoyoga op te nemen.
Door gebruik te maken van Momoyoga accepteert de deelnemer tevens de voorwaarden van Momoyoga. Deze staan los van de voorwaarden van De Rustclub.

De bewaarde gegevens worden door De Rustclub in geen enkel geval gedeeld met derde partijen.

Wanneer iemand zes maanden niet actief is geweest bij De Rustclub wordt het account verwijderd. Een deelnemer kan altijd weer opnieuw aanmelden. Op verzoek kan een account eerder worden verwijderd.

Toepasselijkheid en geschillen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met De Rustclub betreffende deelname aan lessen of houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.
Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door De Rustclub.
Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van De Rustclub behoudens hogere voorziening.