Algemene voorwaarden van de Yogazolder

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de Yogazolder aangeboden lessen, workshops en activiteiten etc.

Het lidmaatschap is strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en wordt geadministreerd in Momoyoga.

De betaling van de reguliere lessen geschiedt vooraf per iDEAL via www.momoyoga.nl/deyogazolder.

Annuleren kan minstens 1 uur voor aanvang van de betreffende les. Wordt er later geannuleerd dan vervalt het recht op inhalen.

Aan- en afmelden van yogalessen geschiedt via het lesrooster op: www.momoyoga.nl/deyogazolder.

Indien de docent verhinderd is om les te geven, wordt zo mogelijk de les vervangen door een andere docent of worden deelnemers op de hoogte gebracht van de canceling via sms en/of mail.

Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn / haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd de huisarts te raadplegen.

De Yogazolder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer. De Yogazolder is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.

Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van de Yogazolder, dienen te worden vergoed.

De Yogazolder behoudt zich het recht voor de indeling van lestijden voor wat betreft plaats, tijd, programma e.d. te wijzigen.

Huisregels: schoeisel is niet toegestaan in de lesruimte. Ook het meebrengen van drinken anders dan water is niet toegestaan.