Algemene voorwaarden van Yoga Studio Ester Gieles

ALGEMENE VOORWAARDEN YOGA STUDIO ESTER GIELES

De algemene voorwaarden van Yoga Studio Ester Gieles zijn van toepassing op het gehele aanbod van groepslessen en yogatherapie sessies. Deelnemers verklaren bij inschrijving, akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden en daarbij een overeenkomst te hebben gesloten met Yoga Studio Ester Gieles.

Yoga Studio Ester Gieles heeft het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen. De laatste versie is altijd geldend en is beschikbaar in het online reserveringssysteem momoyoga.

Yoga Studio Ester Gieles is gevestigd in Driebergen, Valkenkamp 40, geregistreerd in het handelsregister onder nummer 71358307.

1. HATHA YOGA reguliere groepslessen

1.1 Proefles. Je kunt éénmalig gebruik maken van twee proeflessen voor hatha-yoga a 16,50 euro.

1.2 Voor de hatha yoga groepslessen kun je een abonnement kopen. Je geeft aan welke dag en welk tijdstip je wilt komen en dan ben je zeker van een plek.

1.3 Doorlopend hatha-yoga maandabonnement. Dit abonnement heeft een geldigheidsduur van 1 maand, exclusief feestdagen en schoolvakanties van regio Midden-Nederland (zie 2.1). Gedurende deze periode kunnen maximaal 5 lessen per maand worden gevolgd. In de zomervakantie wordt het abonnement 4 weken doorgeschoven.

1.4 Het tarief voor het doorlopend maandabonnement is gebaseerd op 42 lesweken verdeeld over 48 weken. De kosten bedragen €55,- per maand. Betaling geschiedt via automatische incasso. Na aanschaf kun je direct gebruik maken van het lesaanbod.

1.5 Jaarabonnement hatha-yoga 1x/week. Dit abonnement heeft een geldigheidsduur van 1 jaar, exclusief feest en schoolvakanties van regio Midden-Nederland (zie 2.1). In dit jaar kunnen maximaal 42 lessen worden gevolgd.

1.6 Opzeggen van het abonnement kan via een mail naar info@estergieles.nl. Hierbij wordt vanaf de eerstvolgende incasso een maand opzegtermijn in acht genomen

1.7 Het tarief van het jaarabonnement hatha-yoga 1x/week is gebaseerd op 42 lesweken verdeeld over 52 weken. Kosten voor het Jaarabonnement hatha-yoga 1x/week bedragen €545,-. Betaling geschiedt vooraf via de online betalingslink. Nadien kun je direct gebruik maken van het lesaanbod.

1.8 Als je een les wilt ruilen, annuleren of een extra les wilt volgen, kun je dit zelf aangeven in het online reserveringssysteem momoyoga. Dit kan via de link op www.estergieles.nl of via de momoyoga app.

1.9 Een reservering voor een groepsles kan tot twee uur voor aanvang van de les worden geannuleerd. De afgemelde les wordt toegevoegd aan het lestegoed van de deelnemer. Indien een les niet wordt afgemeld, of te laat, dan wordt deze les van het lestegoed afgehaald.

1.10 Inhalen kan alleen binnen de geldigheidsduur van het aangekochte abonnement. Als de geldigheidsduur van het abonnement is verlopen, kunnen gemiste lessen niet meer ingehaald worden.

1.11 Wanneer je vanwege omstandigheden de lessen (tijdelijk) moet staken, vindt er geen restitutie van lesgeld plaats. Als er sprake is van langdurig ziekte, of een andere gegronde reden waardoor het tijdelijk niet mogelijk is de lessen te volgen, kan in overleg worden besloten het abonnement een periode door te schuiven. Indien het niet meer mogelijk is de lessen zelf te hervatten, dan kunnen de lessen worden overgenomen door iemand anders.

1.12 Bij ziekte/uitvallen van de docent kan de les op een ander moment worden ingehaald.

1.13 Mocht, door onvoldoende aanmeldingen of anderszins, een activiteit niet doorgaan, dan krijg je daarvan zo snel mogelijk bericht. Aan het einde van je abonnement zal dit worden verrekend.

1.14 Yoga Studio Ester Gieles behoudt zich het recht om de tarieven voor nieuw aan te kopen abonnementen, lessen en individuele sessies aan te passen. De aanpassing geschiedt maximaal twee keer per jaar.

2. YOGATHERAPIE

2.1 Inschrijven voor yogatherapie doe je via mail, telefonisch of via het contactformulier van Yoga Studio Ester Gieles. Ik neem contact met je op en in overleg bepalen we de datum, het tijdstip en de locatie.

2.2 De prijs van een yogatherapie sessie van 70 minuten bedraagt €95,-. Indien bij de eerste sessie wordt besloten om 5 sessies af te nemen, dan wordt in één keer het bedrag van €450,- betaald via bankoverschrijving of een online betaalverzoek.

2.3 Annuleren van een yogatherapie sessie kan tot 24 uur voor aanvang. Bij annulering na deze termijn blijven de volledige kosten aan Yoga Studio Ester Gieles verschuldigd.

3. LESROOSTER & VAKANTIES

3.1 Het geldende lesrooster staat altijd op momoyoga en op de website van Yoga Studio Ester Gieles. Yoga Studio Ester Gieles behoudt zich het recht voor om het lesrooster op elk moment te wijzigen.

3.2 Yoga Studio Ester Gieles behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent te wijzigen, als gevolg van overmacht. In dat geval vindt er geen restitutie van het lesgeld plaats. De gemiste lessen mogen wel ingehaald worden.

3.3 Er is het hele jaar les met uitzondering van (een groot deel van) de schoolvakanties van regio Midden-Nederland. De weken dat er geen lessen zijn, staan op de website en zijn in het lesrooster van momoyoga verwijderd.

3.4 In het jaarabonnement hatha-yoga 1x/week is rekening gehouden met 10 weken vakantie waarin geen lessen kunnen worden gevolgd.

4. AANSPRAKELIJKHEID

4.1 Deelname aan groeps- of yogatherapiesessies van Yoga Studio Ester Gieles geschiedt geheel op eigen risico.

4.2 Yoga Studio Ester Gieles aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, verlies of schade aan personen of eigendommen. Tevens is Yoga Studio Ester Gieles niet aansprakelijk voor het kwijtraken of beschadigen van spullen.

4.3 Deelnemer is verplicht de docent voorafgaand aan de les te informeren over zijn/haar gezondheid en fysieke gesteldheid. Uiteraard wordt met deze informatie vertrouwelijk omgegaan. De docent heeft het recht deelname aan lessen af te raden of te weigeren.

4.4 Als deelnemer een blessure heeft, zwanger is of andere lichamelijke klachten heeft, consulteert hij/zij eerst de huisarts. Bij een positief advies van de arts kan hij/zij deelnemen aan de groeps- of privé lessen.

4.5 Schade toegebracht door deelnemer aan eigendommen van Yoga-beweging, is verhaalbaar op grond van wettelijke en contractuele aansprakelijkheid.

5. HUISREGELS

5.1 Om hygiënische redenen wordt je verzocht om schoeisel aan het begin van de zaal uit te doen.

5.2 Uit oogpunt van hygiëne kan je gebruik maken van een grote handdoek of een eigen yoga mat.

5.3 De deur van de praktijk is een kwartier voor aanvang van de les geopend. Om de lessen ongestoord te kunnen starten wordt je 5 minuten aanvang van de les in de zaal verwacht. De deur sluit op aangegeven lestijden, dus zorg dat je op tijd bent.

5.4 Telefoons staan gedurende de les uit of op stil.

6. PERSOONSGEGEVENS

6.1 Yoga Studio Ester Gieles verzamelt persoonsgegevens van deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Yoga-beweging gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

6.2 Yoga Studio Ester Gieles gebruikt de in artikel 8.1 genoemde persoonsgegevens ook om de deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van Yoga Studio Ester Gieles en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de deelnemer geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van Yoga Studio Ester Gieles, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@estergieles.nl. De deelnemer is ervan op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Yoga Studio Ester Gieles gebruik kan worden gemaakt.

6.3 Yoga Studio Ester Gieles geeft de persoonsgegevens van deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

7. OVERIGE BEPALINGEN

7.1 In het geval de voorwaarden van Yoga Studio Ester Gieles niet voorzien in een ontwikkeling en/of situatie heeft Yoga Studio Ester Gieles het recht daarover aanvullend te bepalen. Deze aanvulling zal geschieden in de geest van deze overeenkomst, redelijkheid en billijkheid en is voor deelnemer bindend.

7.2 In geval van minderjarigheid is een akkoord van deelname aan lessen en/of workshops van een ouder, verzorger of voogd vereist.

8. KLACHTEN EN GESCHILLEN

8.1 Mochten er klachten zijn of zaken waarmee deelnemer het niet eens is, laat het Yoga Studio Ester Gieles zo snel mogelijk weten. Het liefst persoonlijk of telefonisch en anders per email of schriftelijk zodat er mogelijk een passende oplossing kan worden gezocht. Alvorens er een juridische procedure gevolgd wordt zal geprobeerd worden om het geschil via mediation op te lossen.