Algemene Voorwaarden Flow Yoga Leiderdorp

Sluiten
Algemene voorwaarden

1. Flow Yoga Leiderdorp
Flow Yoga Leiderdorp is gevestigd te Leiderdorp aan de Splinterlaan 154c, 2352SM en is geregistreerd in het KVK handelsregister onder nummer 27377805
De website van Flow Yoga Leiderdorp is www.FlowYogaLeiderdorp.nl
Alle communicatie omtrent onze producten en diensten gaat via contact@FlowYogaLeiderdorp.nl

2. Toepasselijkheid en geldigheid
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en overeenkomsten van Flow Yoga Leiderdorp. Gedurende de looptijd van de overeenkomst kunnen de voorwaarden door Flow Yoga Leiderdorp worden gewijzigd. De laatste versie is altijd de geldende versie en beschikbaar op de website, houd deze daarom goed in de gaten.

3. Abonnementen

3.1. Persoonsgebonden
Alle abonnementen en leskaarten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Een overzicht van alle soorten abonnementen en leskaarten is te vinden op de website.

3.2. Inbegrepen lessen
Elk abonnement geeft recht op deelname aan de reguliere yoga- en pilateslessen die in de studio, online of buiten worden gegeven met een tegoed aan maandelijkse lessen of de mogelijkheid om onbeperkt lessen te volgen. Voor een abonnement voor 1 les per week kan het voorkomen dat er de ene maand 4 en de andere maand 5 lessen geboekt kunnen worden. Over een periode van 3 maanden kunnen er 13 lessen geboekt worden.Het reguliere lesrooster staat vermeld op de website.

3.3. Aanschaf en betaling
Afsluiten van een abonnement kan via de website. Betaling van het abonnement geschiedt altijd per automatische incasso. Je machtigt Flow Yoga Leiderdorp om maandelijks het bedrag af te schrijven van je rekening. De dagen waarop Flow Yoga Leiderdorp gesloten is, zijn reeds verrekend in de prijs van het abonnement.
Indien het bedrag niet kan worden geïncasseerd, wordt een herinnering verstuurd en dient het openstaande bedrag binnen 3 dagen alsnog overgemaakt te worden. Bij een tweede herinnering wordt €15,- administratiekosten in rekening gebracht. Na de tweede herinnering dient het bedrag binnen 14 dagen betaald te worden. Hierna volgt nog een derde herinnering plus €15,- administratiekosten. Deze dient binnen 14 dagen betaald te worden. Bij uitstel van betaling wordt een incassobureau ingeschakeld. Wanneer er niet betaald is voor een abonnement wordt het abonnement geblokkeerd en is toegang tot de lessen niet mogelijk. Heeft betaling plaatsgevonden, wordt het abonnement weer gedeblokkeerd. Je blijft ten alle tijde de vervallen termijnbetalingen en administratiekosten verschuldigd tot het moment dat het abonnement conform de voorwaarden wordt opgezegd.

3.4. Minimale inschrijftermijn
De minimale inschrijftermijn voor een abonnement is afhankelijk van het gekozen abonnement. Op de website is een overzicht van de geldende abonnementen en minimale inschrijftermijn te vinden.

3.5. Inhalen van lessen
Gemiste lessen mogen in de betreffende maand worden ingehaald, mits er plek is in de betreffende les. Niet ingehaalde gemiste lessen komen niet voor restitutie van het lesgeld in aanmerking. Voor onbeperkt abonnementen is het inhalen van lessen niet van toepassing.

3.6. Studentenkorting
Voor studenten en minima is het mogelijk om een abonnement met 20% korting aan te schaffen. Het studenten abonnement is enkel toegankelijk op vertoon van een geldige studentenpas, die op ieder moment getoond moet kunnen worden. Verwachte einddatum van de studie dient bij Flow Yoga Leiderdorp bekend te zijn. Mensen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm kunnen op vertoon van een gemeentelijke inkomensverklaring ook een abonnement met 20% korting aanschaffen.

3.7. Beëindiging en opzegtermijn
Na afloop van de minimale inschrijftermijn, is een abonnement maandelijks opzegbaar. Opzegging dient per email te worden doorgegeven. De opzegtermijn is één maand gerekend vanaf de laatste incassodatum van het abonnement. Alleen bij langdurige ziekte of zwangerschap, kan het abonnement zonder opzegtermijn worden beëindigd. Over een reeds lopende maand kan geen restitutie plaatsvinden.

3.8. Verhogen, verlagen abonnement
Alle wijzigingen dienen per email te worden aangevraagd. Het is mogelijk om het abonnement te verlagen naar een abonnement met een lager aantal lessen per week. Hierbij is er sprake van een opzegtermijn van één maand gerekend vanaf de laatste incassodatum. Na afloop van de opzegtermijn van één maand zal de wijziging doorgevoerd worden.
Verhogen van het abonnement is per direct mogelijk. Het aanvullende bedrag dient vooraf te worden overgemaakt. Per de eerstvolgende incassotermijn gaat de betaling mee in de maandelijkse incasso.

3.9. Pauzeren
Bij het abonnement kan éénmalig per jaar (12 maanden) een pauze worden aangevraagd van één maand. Dit dient minimaal één maand vooraf per email te worden aangevraagd. Deze pauze kan aansluitend worden opgenomen en is niet op te splitsen in weken.
Bij uitzondering is langer pauzeren mogelijk in verband met ziekte/ ziekenhuisopname of zwangerschap. Hierbij dien je een doktersverklaring aan Flow Yoga Leiderdorp te overhandigen. Pauzeren is alleen mogelijk als de datum van herstart bekend is. In andere gevallen dient het abonnement te worden opgezegd. Een gepauzeerd abonnement kan niet worden opgezegd maar dient weer actief te zijn alvorens de opzegging kan worden ingediend.

4. Leskaarten, proefles, losse les, cadeaubon

4.1. Leskaarten
Alle leskaarten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
De leskaarten kunnen via de website worden aangeschaft.
De leskaart geeft recht op 5 of 10 reguliere yoga- of pilateslessen die in de studio, online of buiten worden gegeven.
De Flow 5 lessenkaart is twee maanden geldig. De Flow 10 lessenkaart is 3 maanden geldig. Niet gebruikte lessen komen te vervallen. Als er een twijfel bestaat over het aantal lessen dat nog open staat, is ons les-registratie systeem leidend.

4.2. Proefles kaart
De proefles geeft toegang tot 1 reguliere yoga- of pilatesles die in de studio, online of buiten wordt gegeven. De proefles is 2 weken geldig en kan via de website worden aangeschaft.
Als nieuwe deelnemer mag je hier éénmalig gebruik van maken wanneer je nog niet eerder lessen hebt gevolgd bij Flow Yoga Leiderdorp heeft gevolgd.

4.3. Losse les
Iedereen kan gebruik maken van een losse les die toegang geeft tot 1 reguliere yoga- of pilatesles die in de studio, online of buiten wordt gegeven. De losse les is 2 weken geldig en kan via de website worden aangeschaft.

4.4. Cadeaubon
De cadeaubon kan op maat worden aangemaakt met een product naar keuze. De cadeaubon is 1 jaar geldig na datum van uitgifte. Een cadeaubon kan per mail aangevraagd worden. De cadeaubon kan worden opgehaald in de studio en dient vooraf betaald te zijn.

5. Reserveren voor lessen, Lesrooster

5.1. Reservering
Voor de lessen bij Flow Yoga Leiderdorp kan via de website ingeschreven worden tot het moment van aanvang van de les. Een gereserveerde les kan via de website worden geannuleerd tot 3 uur voor aanvang van de les. Annuleringen die korter dan 3 uur voor aanvang va de les gedaan worden zullen volledig in rekening worden gebracht op het abonnement of de leskaart.

5.2. Aanmelden
Voorafgaand aan elke les meld je je aan bij de baliemedewerker of docent. Nadat de medewerker of docent de inschrijving en betaling voor de betreffende les heeft gecontroleerd is deelname mogelijk.

5.3. Actueel rooster
Het geldende lesrooster staat altijd op de website. Flow Yoga Leiderdorp behoudt zich het recht voor om het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd.

5.4. Annuleringen lessen
In geval van overmacht of onvoldoende aanmeldingen kan het gebeuren dat een geplande les wordt geannuleerd of een andere docent wordt ingezet dan vermeld op het rooster. Een geannuleerde les wordt teruggezet op het tegoed van de leskaarten en het abonnement voor 1 les per week. Deelnemers worden geïnformeerd als een les wordt geannuleerd. Flow Yoga Leiderdorp is niet verplicht om een ad hoc les of docent wijziging te communiceren. Er geldt geen restitutie bij wijziging van een les of docent.

5.5. Geen les
Flow Yoga Leiderdorp is vrijwel het hele jaar open met uitzondering van feestdagen. Alle dagen dat de studio gesloten is, of dat er geen les plaatsvindt staan vermeld op de website.

6. Workshop, cursus of event | Retreat | Privé yoga

6.1 Workshop, cursus of event

6.1.1 Inschrijving
De agenda met workshops, cursussen en events staat altijd vermeld op de website. Reservering en betaling gaat via de website.

6.1.2 Annulering door Flow Yoga Leiderdorp
Als gevolg van overmacht of onvoldoende aanmeldingen kan het zijn dat een geplande workshop, cursus of event geannuleerd wordt. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd worden
.
6.1.3 Annulering
Tot één (1) maand voor de geplande workshop datum kan een inschrijving per email kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering tot 14 dagen van tevoren wordt 50% van het bedrag terugbetaald. Bij annulering tot 7 dagen van tevoren wordt 25% van het bedrag terugbetaald. Bij annulering minder dan 7 dagen voor aanvang vindt geen restitutie plaats. Wel kan de plek aan iemand anders worden overgedragen.

6.2. Retreat

6.2.1. Boeking
Opgave voor deelname aan een retreat kan per email. Na betaling van de aanbetaling of het volledige bedrag op de rekening van Flow Yoga Leiderdorp ben je verzekerd van deelname.

6.2.2. Betaling
De betaling dient uiterlijk 30 dagen voor de start van een retreat te zijn voldaan.

6.2.3. Annulering door Flow Yoga Leiderdorp
Als gevolg van overmacht of onvoldoende aanmeldingen behoudt Flow Yoga Leiderdorp zich het recht om de geplande retreat te annuleren. In dat geval zal het reeds (gedeeltelijk) betaalde inschrijfgeld gerestitueerd worden.

6.2.4. Annulering door deelnemer
Annulering van deelname aan de geplande retreat kan via mail gedaan worden. De aanbetaling is in geen enkel geval restitueerbaar. Bij annulering tot twee maanden voor aanvang van het programma wordt 50% van de deelnamekosten gerestitueerd. Daarna is er geen restitutie meer mogelijk. Indien de deelnemer niet in staat is het geboekte programma bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan. De gegevens van de vervangende deelnemer dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van via email te zijn doorgegeven. Deelname geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma. Dit geeft echter geen recht op teruggave van het deelnamegeld en ook geen recht op een vervangende activiteit.

6.4 Privé yoga

6.4.1 Boeking
Je kan een privéles telefonisch of per mail aanvragen en reserveren.

6.4.2 Betaling
Betaling vindt vooraf plaats door overmaking van het bedrag op de rekening van Flow Yoga Leiderdorp.

6.4.2 Annulering door Flow Yoga Leiderdorp
Als gevolg van overmacht kan het zijn dat wij genoodzaakt zijn om een afspraak te annuleren. In dat geval wordt er een vervangende afspraak ingepland.

6.4.3 Annulering
Tot 24 uur voor de geplande privéles kan de afspraak kosteloos per email worden geannuleerd en wordt er een nieuwe afspraak ingepland. Bij annulering binnen 24 uur voor een geplande privé sessie is er geen restitutie mogelijk.

7. Betaling en prijswijzigingen

7.1. Algemeen
Alle betalingen dienen voorafgaand aan de dienst plaats te vinden. Betaling kan geschieden door betaling via de website, automatische incasso of door overmaking van het bedrag op de rekening van Flow Yoga Leiderdorp.

7.2. Prijswijziging
De geldende prijzen voor alle producten en diensten staan altijd op de website van Flow Yoga Leiderdorp. Flow Yoga Leiderdorp behoudt zich het recht voor de prijzen op ieder moment te wijzigen.

8. Aansprakelijkheid

8.1. Doorgeven van beperkingen
Je dient ten alle tijden de docent van tevoren op de hoogte te stellen van eventuele blessures, fysieke beperkingen, gezondheidsproblemen of zwangerschap.

8.2. Risico bij sportbeoefening
Bij Flow Yoga Leiderdorp wordt er alleen gewerkt met gekwalificeerde docenten en verzorgen we activiteiten van hoge kwaliteit. De kans op een blessure en/of letsel is altijd aanwezig bij de beoefening van welke activiteit dan ook, dus ook bij yoga. Om deze redenen is Flow Yoga Leiderdorp niet aansprakelijk voor opgelopen blessures en/of letsel. Voor aantoonbare klachten heeft Flow Yoga Leiderdorp een aansprakelijkheidsverzekering.

8.3. Waardevolle spullen
Flow Yoga Leiderdorp is niet aansprakelijk voor eventuele schade, verlies of diefstal van persoonlijke, materiële goederen. Er zijn geen kluisjes waar spullen veilig in opgeborgen kunnen worden. Laat waardevolle spullen daarom zo veel mogelijk thuis en neem wat waardevol is mee naar de yogazaal.

9. Huisregels
Deelnemers wordt verzocht om de huisregels van Flow Yoga Leiderdorp te respecteren en na te leven:
• In de yogazaal worden geen schoenen gedragen.
• Kom altijd fris en schoon naar de studio. Gebruik zo min mogelijk sterke parfum.
• Gelieve geen sterke deo, parfum, hairspray opspuiten in de kleedkamers voor en na
de les.
• Telefoons mogen mee naar de yoga zaal mits deze op stil staan (geen trilfunctie).
• Grote tassen en dergelijke dienen in de kleedkamer achtergelaten te worden.
• Maak in verband met hygiëne je mat schoon na het volgen van een yogales met de
daarvoor bedoelde reinigingsdoekjes.
• Wanneer je regelmatig yoga beoefent raden wij het aan om een eigen mat aan te
schaffen.
• Het is niet toegestaan om thee of water mee te nemen naar de yoga zaal tijdens een
yogales. Als je wilt drinken tijdens de les, neem dan een afsluitbare waterfles mee
naar de zaal.
• Geniet na afloop van de les van een kopje thee. Zet het kopje daarna in de wasbak in
de keuken
• Wees beleefd, vriendelijk en open.
• Wij delen ons pand met andere bedrijven. Houd ook rekening met onze buren.

9.1. Ontzegging toegang
Flow Yoga Leiderdorp behoudt zich het recht voor bezoekers die naar haar mening de huisregels niet naleven, de toegang tot Flow Yoga Leiderdorp te ontzeggen en de contractuele relatie te beëindigen zonder terugbetaling van reeds betaalde producten.

10. Klachten

10.1. Melding
Meld het ons alsjeblieft als je ontevreden bent. Wij komen graag in gesprek om op die manier samen tot een geschikte oplossing te komen.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Mochten Flow Yoga Leiderdorp en klager het niet eens worden over een oplossing, dan wordt de klacht voorgelegd aan de ‘Geschillencommissie Algemeen’ van de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken. De uitspraak van de Geschillencommissie is bindend voor partijen. Geschillen waarvoor geen gezamenlijke passende oplossing wordt gevonden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.


Opgesteld op 1 mei 2015
Laatste aanpassing 10 augustus