Algemene Voorwaarden Flow Yoga Leiderdorp

Sluiten
Algemene voorwaarden Flow Yoga Leiderdorp

Artikel 1: Definities
1.1 Flow Yoga Leiderdorp: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Flow
Yoga Leiderdorp op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.
1.2 Klant: de wederpartij van Flow Yoga Leiderdorp die een product of dienst afneemt, c.q.
wenst af te nemen.
1.3 Deelnemer: degene die lessen of workshops volgt, c.q. wenst te volgen.
1.4 Flow Yoga Leiderdorp is gevestigd te Leiderdorp aan de Splinterlaan 154c, 2352SM en is geregistreerd
in het KVK handelsregister onder nummer 27377805
1.5 Flexi Flow 5 of 10 lessenkaart: Een lessenkaart van 5 of 10 lessen zoals bedoeld in artikel 3.5.1 en 3.5.2.
1.6 Endless Flow 5 of 10 lessenkaart: Een lessenkaart van 5 of 10 lessen zoals bedoeld in artikel 3.5.3 en
3.5.4.
1.7 Unlimited Flow 1 of 3 maand abonnement: Een abonnement voor 1 of 3 maanden zoals bedoeld in
artikel 3.5.5.
1.8 Mama Flow 12 lessen: Een lessenkaart van 12 lessen zoals bedoeld in artikel 3.5.6.
1.9 Losse les: een éénmalige door een klant te betalen en te volgen les bij Flow Yoga Leiderdorp.
1.10 Proefles: een eenmalige les ter kennismaking bij Flow Yoga Leiderdorp.
1.11 Website: de website van Flow Yoga Leiderdorp: www.flowyogaleiderdorp.nl.
1.12 Workshop: een bij Flow Yoga Leiderdorp te geven of gegeven workshop.
1.13 Training of cursus: een bij Flow Yoga Leiderdorp te geven of gegeven training of cursus.
1.14 Cursus zwangerschapsyoga: Een cursus bestaande uit 12 lessen gericht op specifieke oefeningen,
informatie en voorbereiding op de bevalling.

Artikel 2: Toepasselijkheid en geldigheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Flow Yoga Leiderdorp
als opdrachtnemer optreedt. Door deelname aan een les, workshop, proefles, training of cursus
verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten dan wel deze algemene
voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door Flow Yoga Leiderdorp schriftelijk zijn
bevestigd. De laatste versie van de algemene voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar
op de website.
2.3 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk
nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde
volledig van toepassing.

Artikel 3: Leskaarten, abonnementen en losse lessen

3.1 Deelnemers kunnen lessen volgen op basis van een abonnement of een 5 lessenkaart en 10
lessenkaart. Ook zijn losse lessen mogelijk.
3.2 Voor nieuwe deelnemers is er eenmalig een proefles of 3 lessenkaart beschikbaar.
3.3 Voor de cursus Zwangerschapsyoga is een 12 lessenkaart beschikbaar. Ook zijn losse lessen mogelijk.
Zwangerschapsyoga is uitgesloten van de mogelijkheid om een proefles te volgen danwel gebruik te
maken van de 3 lessenkaart.
3.4 Een abonnement of leskaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
3.5 Flow Yoga Leiderdorp geeft de volgende leskaarten uit, ter keuze van de deelnemer:
3.5.1 Flex Flow 5 lessenkaart: Deze kaart geeft recht op 5 lessen. De lessen dienen binnen 8 weken
gebruikt te worden.
3.5.2 Flexi Flow 10 lessenkaart: Deze kaart geeft recht op 10 lessen. De lessen dienen binnen 13
weken gebruikt te worden.
3.5.3 Endless Flow 5 lessenkaart: Deze kaart geeft recht op 5 lessen. De lessen zijn onbeperkt geldig.
3.5.4 Endless Flow 10 lessenkaart: Deze kaart geeft recht op 10 lessen. De lessen zijn onbeperkt
geldig.
3.5.5 Unlimited Flow abonnement voor 1 of 3 maanden: Een abonnement waarbij een deelnemer
onbeperkt is in het aantal te volgen lessen voor een periode van 1 of 3 maanden.
3.5.6 Mama Flow: Deze kaart geeft recht op 12 lessen zwangerschapsyoga. De lessen dienen binnen
16 weken gebruikt te worden.
3.5.7 Losse les: Dit is een eenmalige door de deelnemer te betalen en te volgen les bij Flow Yoga
Leiderdorp. Deze les dient binnen 14 dagen gebruikt te worden.
3.5.8 Proefles: Dit is een eenmalige door een deelnemer te volgen les bij Flow Yoga Leiderdorp, alleen
mogelijk bij het eerste bezoek. Een proefles kan niet gecombineerd worden met een 3
lessenkaart.
3.5.9 3 Lessenkaart: Dit is een lessenkaart die eenmalig aangeschaft kan worden voor nieuwe
deelnemers van Flow Yoga Leiderdorp. Deze lessen dienen binnen 1 maand gebruikt te worden.
Een 3 lessenkaart kan niet gecombineerd worden met een proefles.
3.6 Een abonnement kan elk moment van de maand ingaan. Een abonnement van één of drie maanden is
respectievelijk één of drie maanden geldig vanaf de dag van overeenkomst.
3.7 Er geldt een opzegtermijn voor abonnementen:
3.7.1 Unlimited Flow 1 maand: 15 dagen voor afloop van het abonnement dient het abonnement per
mail opgezegd te worden.
3.7.2 Unlimited Flow 3 maand: 1 maand voor afloop van het abonnement dient het abonnement per
mail opgezegd te worden.
3.8 Flow Yoga Leiderdorp verleent geen restitutie op leskaarten en abonnementen.
3.9 Het lesrooster is te vinden op de website. Dit rooster kan door Flow Yoga Leiderdorp desgewenst
worden gewijzigd, ook behoudt Flow Yoga Leiderdorp zich het recht voor lessen te annuleren.
Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht op restitutie van reeds betaalde leskaarten en
abonnementen of verlenging hiervan.
3.10 Bij zwangerschap of ziekte kan, in overleg vooraf tussen Klant en Flow Yoga Leiderdorp, een
abonnement of lessenkaart voor bepaalde tijd opgeschort worden.
3.11 Voorafgaand aan elke les, workshop, training of cursus dient de deelnemer zich te melden in de
ontvangsthal van Flow Yoga Leiderdorp. Nadat de inschrijving en betaling voor de betreffende les is
gecontroleerd kan de deelnemer deelnemen aan de les, workshop, training of cursus.


Artikel 4: Workshops en cursussen

4.1 Een inschrijving voor het volgen van een workshop of cursus wordt door Flow Yoga Leiderdorp
aanvaard met het voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
4.2 Een klant kan uitsluitend aan de workshop of cursus deelnemen, als vooraf het lesgeld is voldaan.
4.3 Flow Yoga Leiderdorp behoudt zich het recht voor om ten aanzien van workshops en cursussen
organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

Artikel 5: Betaling en Prijswijziging

5.1 Een abonnement, lessenkaart, workshop, training, cursus of losse les moet voorafgaand aan de les,
workshop, training of cursus betaald worden. Betaling kan geschieden door bankoverschrijving, PIN of
contante betaling. De automatische incasso van het abonnement geschiedt per maand of per 3
maanden.
5.2 De geldende prijzen voor lessen, lessenkaarten, trainingen, cursussen en workshops staan altijd op de
website en zijn in te zien bij Flow Yoga Leiderdorp. Flow Yoga Leiderdorp behoudt zich het recht voor de
prijzen van de lessen, workshops, trainingen, cursussen en andere producten of diensten te wijzigen.
Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door vermelding op de website en/of per email of
nieuwsbrief.
5.3 Studenten van hogescholen en universiteiten krijgen, op vertoon van een collegekaart, 20% korting op
leskaarten en abonnementen voor yogalessen.
5.4 Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is klant in verzuim zonder dat daartoe een aanmaning of
ingebrekestelling is vereist en is Flow Yoga Leiderdorp gerechtigd om haar contractuele verplichtingen
op te schorten c.q. klant de toegang tot het pand te weigeren. Tevens is Flow Yoga Leiderdorp alsdan
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6: Reserveren voor lessen

6.1 Voor de lessen bij Flow Yoga Leiderdorp kan vooraf een reservering worden gemaakt via de website tot
het moment van aanvang van de les.
6.2 Een gereserveerde les kan online worden geannuleerd tot 3 uur voor aanvang van de les. Annuleringen
die korter dan 3 uur voor aanvang va de les gedaan worden zullen volledig in rekening worden gebracht
op de lessenkaart.

Artikel 7: Lesrooster

7.1 Het geldende lesrooster staat altijd op de website van Flow Yoga Leiderdorp. Flow Yoga Leiderdorp
behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden,
voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd bij Flow Yoga Leiderdorp, op de website en/of per email of
nieuwsbrief.
7.2 Flow Yoga Leiderdorp behoudt zich het recht voor om een geplande les, cursus, training of workshop te
annuleren. In dat geval zal de les, danwel het inschrijfgeld gerestitueerd worden aan de deelnemer.
7.3 Flow Yoga Leiderdorp behoudt zich het recht voor om de op het lesrooster genoemde docent te
wijzigen. In dat geval vindt geen restitutie van lesgeld plaats.
7.3 Flow Yoga Leiderdorp behoudt zich het recht om op feestdagen gesloten te zijn. Dit wordt
aangekondigd op de website, in de studio en/of per mail of nieuwsbrief.

Artikel 8: Opschorting Abonnement of Lessenkaart

8.1 Bij langdurige ziekte c.q. een blessure kan de student het abonnement of de lessenkaart voor een
periode van maximaal zes maanden laten opschorten. Een verzoek om opschorting moet schriftelijk
worden ingediend bij Flow Yoga Leiderdorp. Het verzoek kan per e-mail worden verzonden naar:
contact@flowyogaleiderdorp.nl

Artikel 9: Huisregels

9.1 Deelnemer moet altijd de volgende huisregels van Flow Yoga Leiderdorp volgen:
9.1.1. Kom fris naar de yogales, draag schone en makkelijk zittende kleding.
9.1.2 Doe je schoenen uit voordat je de studio betreedt.
9.1.3 Flow Yoga Leiderdorp stelt yogamatten ter beschikking voor gebruik tijdens de yogales. De
yogamat dient na gebruik altijd te worden schoongemaakt en opgeruimd door de deelnemer die
daarvan gebruik heeft gemaakt.
9.1.4 Om iedereen optimale (innerlijke) rust te gunnen, worden deelnemers verzocht voor, tijdens en na
de yogales zachtjes te praten in de yogastudio en in de andere ruimten zachtjes te praten.
9.1.5 De(lichamelijke)integriteitvandeelnemersenmedewerkersvan Flow Yoga Leiderdorp dient altijd
gerespecteerd te worden. Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door Flow Yoga
Leiderdorp niet getolereerd.
9.2 Flow Yoga Leiderdorp behoudt zich het recht voor deelnemers die naar haar mening de huisregels,
zoals genoemd in Artikel 9.1, niet naleven, van verdere deelneming uit te sluiten. Uitsluiting laat iedere
verplichting tot betaling zijdens deelnemer onverlet.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 Flow Yoga Leiderdorp werkt met gekwalificeerde docenten en draagt zorg voor lessen, cursussen en
workshops van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les, cursus
of workshop. Door deelname aan een les, cursus of workshop aanvaardt de deelnemer dit risico op
een blessure en/of letsel. Flow Yoga Leiderdorp aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor
lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures.
10.2 Flow Yoga Leiderdorp adviseert deelnemer om bij twijfel aan zijn/haar gezondheid de huisarts te
raadplegen. Bij een blessure of ander lichamelijk ongemak (bijv. zwangerschap, hoge bloeddruk, spier-
of gewrichtsklachten, etc), dient deelnemer dit aan de betreffende docent vóór aanvang van de les,
workshop, training of cursus te melden. Deelnemer is zelf verantwoordelijk om bij fysieke klachten een
activiteit (bijv. pijn, kramp, duizeligheid, misselijkheid, etc.) te onderbreken en de docent daarvan op de
hoogte te stellen.
10.3 Flow Yoga Leiderdorp is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel
direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.
10.4 Schade die door Klant al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan
eigendommen van Flow Yoga Leiderdorp, dienen te worden vergoed.
10.5 Klant vrijwaart Flow Yoga Leiderdorp voor aanspraken van derden. Klant zal personeelsleden van Flow
Yoga Leiderdorp, door Flow Yoga Leiderdorp ingeschakelde derden en personeelsleden van deze
derden nimmer aansprakelijk kunnen stellen.

Artikel 11: Privacy

11.1 De privacy van de klanten van Flow Yoga Leiderdorp is voor Flow Yoga Leiderdorp van groot belang. Alle persoonlijke informatie die in dat verband aan Flow Yoga Leiderdorp wordt toevertrouwd, zal zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Flow Yoga Leiderdorp hanteert de nieuwe normen van de Europese wet inzake gegevensbescherming, bekend als de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
11.2 Flow Yoga Leiderdorp verzamelt persoonlijke gegevens (zoals het e- mailadres en de NAW-gegevens) en de gegevens met betrekking tot de afgenomen producten en diensten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de met de deelnemer gesloten overeenkomst, met inachtneming van de
geldende wet – en regelgeving. Ook worden de gegevens gebruikt om de
overeenkomst aan de deelnemer te kunnen bevestigen.
11.3 Met toestemming van klant informeert Flow Yoga Leiderdorp middels
periodieke nieuwsbrieven over speciale aanbiedingen en acties.
11.4 Indien een klant deze nieuwsbrieven en/of e-mailberichten niet langer op
prijs stelt, kan klant zich afmelden via de afmeldmogelijkheid die in elke
nieuwsbrief wordt geboden.
11.5 Flow Yoga Leiderdorp zal uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk met
persoonlijke gegevens omgaan. Persoonlijke gegevens zullen niet worden verkocht of anderszins aan derden ter beschikking worden gesteld, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Er worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beveiligen.
11.6 Het is mogelijk om toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens die Flow Yoga Leiderdorp bewaart. Ook bestaat de mogelijkheid om onjuiste informatie/onjuiste gegevens te wijzigen of persoonlijke gegevens te verwijderen.

Artikel 12: Klachten

12.1 Klachten kunnen schriftelijk, per mail worden ingediend onder vermelding van datum, plaats, de situatie waar de klacht betrekking op heeft en uw voorstel om tot een oplossing te komen. Flow Yoga Leiderdorp zal binnen vier weken na ontvangst reageren met een voorstel tot oplossing. Bij onduidelijkheid zal Flow Yoga Leiderdorp contact opnemen met de indiener van de klacht. Indien de klacht betrekking heeft op een docent zal contact opgenomen worden met de docent. Daarna volgt een voorstel ter oplossing van de klacht.
12.2 Mochten Flow Yoga Leiderdorp en klager het niet eens worden over een oplossing, dan wordt de klacht voorgelegd aan de Geschillencommissie Algemeen van de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken. De uitspraak van de Geschillencommissie is bindend voor partijen.

12.3 Klachten worden geregistreerd bij Flow Yoga Leiderdorp en worden vertrouwelijk behandeld. Klachten zijn omwille van de privacy alleen inzichtelijk voor direct belanghebbenden.

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
13.2 Geschillen waarvoor geen gezamenlijke passende oplossing wordt gevonden
zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.