Algemene voorwaarden van Gewoon Yoga

Sluiten
Algemene voorwaarden:
∞ Het actie-pakket 3 lessen is eenmalig te gebruiken en binnen 4 weken. Daarna kan worden overgegaan op een strippenkaart of losse lessen beide aan te schaffen via je persoonlijke account in Momoyoga. Automatisch zal de kaart aflopen na de 4 weken. Lessen zijn niet in te halen & restitutie niet mogelijk.

∞ De strippenkaart met 10 lessen is 13 weken geldig. De strippenkaart loopt na 13 weken automatisch af. Mochten er dan nog lessen openstaan zijn deze verlopen & restitutie is niet mogelijk.

∞ Afzeggen yogales minder dan 24 uur van te voren wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.

∞ Wanneer je je inschrijft bij Gewoon Yoga commit je je tot een vaste dag. Echter wanneer je een keer niet kan op je eigen dag mag je ruilen & kan je dit zelf omzetten in je account via Momoyoga.

∞ Een strippenkaart van 10 lessen is 13 weken geldig en kan niet worden verlengd. Gemiste lessen kunnen gedurende de looptijd van de kaart afgenomen worden. Je mag 2 lessen in een week volgen. Na 13 weken vervalt dit recht. Niet afgenomen lessen geeft geen recht op restitutie.

∞ Tijdens de schoolvakanties is Gewoon Yoga gesloten, mits anders aangegeven op het rooster. Ook geldt er in de zomervakantie een aangepast rooster, waarbij Gewoon Yoga een aantalweken gesloten kan zijn, de strippenkaart is hierop aangepast qua geldigheid.

∞ Gewoon Yoga behoudt zich het recht voor een gepande les te annuleren, of een vervangende docent in te schakelen, door overmacht.

∞ Betaling van het lesgeld werkt via de website. Mocht je op een andere manier willen betalen neem dan contact op met ons, de algemene voorwaarden blijven wel gewoon van toepassing. Ook als je contant betaald dan gelden dezelfde algemene voorwaarden.

∞ Workshops dienen van te voren betaald te worden, tot 1 week voorafgaand aan een workshop is kosteloos, minder dan 1 week wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Tenzij anders aangegeven.

∞ Tussentijds stopzetten van de strippenkaart is uitsluitend mogelijk indien dit medisch aantoonbaar is, en niet langer dan 1 maand, bij alle overige zaken zoals bv vakanties kan je strippenkaart niet stopgezet worden.

∞ Tarieven kunnen jaarlijks in januari verhoogd worden.

Alle bedragen zijn inclusief BTW, deelname aan de lessen betekent dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden zoals hierboven omschreven.

Privacy verklaring:

Gewoon Yoga, gevestigd aan de Johan Jongkindrade 285C in Capelle aan den IJssel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.gewoon.yoga 0642535320

Yvette Overbeeke is de Functionaris Gegevensbescherming van Gewoon Yoga Zij is te bereiken via info@gewoon.yoga

Persoonsgegevens die wij verwerken

Gewoon Yoga verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam

• Geslacht

• Geboortedatum

• Adresgegevens

•Telefoonnummer

• E-mailadres

• Lijst met contactgegevens van de klant via Momoyoga.

Gewoon Yoga verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gewoon.yoga dan verwijderen wij deze informatie.

Gewoon Yoga verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van jouw betaling

Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Gewoon Yoga verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

Gewoon Yoga neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Gewoon Yoga) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Gewoon Yoga bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Gewoon Yoga verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Gewoon Yoga blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Gewoon Yoga en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@gewoon.yoga. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Gewoon Yoga wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Gewoon Yoga neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@gewoon.yoga

Bezoekersstatistieken:

Deze site gebruikt Google Analytics voor het verzamelen van anonieme bezoekersstatistieken, onder de volgende condities:

de site gebruikt Google-Analytics-cookies

er is een bewerkingsovereenkomst met Google gesloten

het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd doorgestuurd naar Google

er worden geen gegevens gedeeld met andere personen/afdelingen met Google

er worden geen andere Google diensten gebruikt in combinatie met de Google-Analytics-cookies