Algemene voorwaarden van Esther Verloop - Ground Yourself

Sluiten
Algemene voorwaarden Esther Verloop - Ground Yourself, mei 2018

1) Definities
1.1) Onder docent wordt verstaan: de persoon die (offline en/of online) lessen en/of workshops namens
Esther Verloop verzorgd.
1.2) Onder cursist wordt verstaan: de persoon die (offline en/of online) lessen en/of workshops afneemt
bij Esther Verloop.
1.3) Onder opdrachtgever wordt verstaan: de persoon die werkzaamheden afneemt bij Esther Verloop.
1.4) Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke overeenkomst met Esther Verloop.

2) Lessen, leskaarten en inhaallessen
2.1) Inschrijven voor de lessen kan alleen met een actieve lessenkaart, losse les of proefles.
2.2) Inschrijven voor lessen gaat via het online inschrijfsysteem op
https://www.momoyoga.nl/estherverloop. Met de inschrijving ga je akkoord met het privacybeleid en
het toevoegen van je e-mailadres aan de nieuwsbrief van Esther Verloop. Meer informatie over het
beheer en gebruik van je data is te lezen op de website.
2.3) Een leskaart van 10 lessen is een half jaar (26 weken) geldig. Een leskaart van 5 lessen is een
kwartaal (13 weken) geldig. Binnen dit termijn dienen de lessen worden gevolgd.
2.4) In het geval van overmacht, dan wel ziekte, kunnen gereserveerde lessen ingehaald worden op een
ander tijdstip dan de vooraf vastgestelde lestijden zonder extra kosten voor de cursist.
2.5) In het geval een cursist door zwaarwegende redenen niet in de mogelijkheid is de gereserveerde les
bij te wonen, kan in overleg met de docent een inhaalles plaatsvinden.
2.6) Een inhaalles ingelast op verzoek van de cursist, zie 2.5., dient uiterlijk één maand na de geserveerde
les plaats te vinden.
2.7) Esther Verloop heeft het recht om een les met minder dan 3 aanmeldingen te annuleren. Voor de
lessen op donderdagavonden wordt dit om 17:00 uur op diezelfde dag bepaald. Voor de lessen op
vrijdagmiddag wordt dit om 14:00 uur bepaald. Graag dus voor 17:00/14:00 uur inschrijven voor de
les. Eventuele inschrijvingen worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht per telefoon
of mail.

3) Materialen en kleding
3.1) Afhankelijk van de locatie dient de cursist zelf materialen, zoals een yoga mat, mee te nemen.
3.2) De cursist hoeven voor de lessen die plaatsvinden bij Yoga bij het Park, geen eigen materialen mee te
nemen.
3.3) De cursist wordt verzocht zelf voor de volgende materialen en kleding te zorgen: soepele kleding,
waarin de cursist gemakkelijk kan bewegen en een handdoek. Eventueel een flesje water.

4) Betalingen
4.1) Lesgeld/lessenkaarten en workshopgeld dient vooraf te worden betaald.
4.2) Het totaalbedrag van een lessenkaart dient in een keer betaald te worden. Betalingen worden digitaal
overgeschreven.
4.3) Proef- en losse lessen worden in één keer digitaal betaald. De betaling dient uiterlijk één dag voor
aanvang van de les te zijn voltooid of op locatie onder toezicht van de docent. Bij betaling op locatie
heeft de docent het recht een foto van de overschrijving te maken als betalingsbewijs.
4.4) Cursist heeft de verantwoordelijkheid voor de correcte en stipte betaling van nota’s en facturen. De
cursist betaalt deze op de juiste datum, onder vermelding van het factuur/ordernummer en naam van
de cursist.
4.5) Opdrachtgever heeft de verantwoordelijkheid voor de correcte en stipte betaling van nota’s en
facturen. De opdrachtgever betaalt deze op de juiste datum, onder vermelding van het
factuur/ordernummer en naam van de opdrachtgever.
4.6) Bij niet/niet tijdige betaling, bij een mogelijk geschil of een dreiging van niet nakomen van afspraken
door de cursist, heeft de docent het recht de cursist toegang tot de les te weigeren.
4.7) Bij niet/niet tijdige betaling, bij een mogelijk geschil of een dreiging van niet nakomen van afspraken
door de opdrachtgever, heeft de docent het recht de opdracht van de opdrachtgever te weigeren.
4.8) Door de betaling te voldoen gaat de cursist/opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden,
het privacybeleid en huisregels. Er is geen mogelijkheid om het geld of een deel daarvan terug te
krijgen.
4.9) Na betaling van de les/lessenkaart of opdracht is de overeenkomst geldig.

5) Lesaanbod
5.1) Esther Verloop behoudt zich het recht de termijnen, lesaanbod, lesrooster, tarieven, algemene
voorwaarden, privacybeleid en huisregels te wijzigen.

6) Aansprakelijkheid
6.1) De docent kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld, noch door de cursist en
opdrachtgever. Dit geldt zowel voor mogelijke materiële en immateriële schade ten gevolge van
deelname aan lessen/workshops bij Esther Verloop.
6.2) Esther Verloop is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de cursist, noch
voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel, die deze voor, tijdens of na het gebruik van de faciliteiten
mocht overkomen.
6.3) Indien de cursist lichamelijke klachten heeft, dient de cursist dit van te voren aan te geven zodat de
docent de cursist een les of houding kan afraden. De cursist blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn
of haar lichaam, zie 6.2.

7) Wangedrag
7.1) Cursisten en opdrachtgevers die zich schuldig maken aan wangedrag of de goede naam en eer van
de docent en/of Esther Verloop in opspraak brengen, kunnen tijdelijk of voorgoed de toegang tot de
lessen/workshops worden ontzegd. Zij verliezen hun rechten doch behouden hun lopende
verplichtingen.
7.2) Esther Verloop behoudt zich het recht voor mensen te weigeren zonder opgaaf van redenen.

8) Reservering en annulering
8.1) Leskaarten kunnen niet tijdelijk op non-actief worden gezet. Alleen in uitzonderlijke gevallen zoals
ziekte of ongeval welke langer duren dan 1 maand, kan men reserveren of annuleren in overleg.
8.2) Na betaling van de leskaarten door cursisten wordt geen restitutie verleend.
8.3) Onder annulering wordt verstaan het voortijdig – of tussentijds beëindigen van het aangenomen
lessenpakket ofwel het niet afnemen van gereserveerde lessen dan wel gereserveerde workshop.
8.4) Bij beëindiging van opdracht door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever uiterlijk 30 dagen voor
het einde van de overeenkomst per mail te laten weten de opdracht te willen beëindigen.

9) Afwezigheid/Ziekte docent
9.1) Bij afwezigheid of ziekte van de docent zal er in eerste instantie gezocht worden naar vervanging om
de lessen door te kunnen laten gaan. Wanneer deze oplossing niet mogelijk is, houdt de cursist het
recht om die les in te halen. De les kan ingehaald worden buiten periode dat de leskaart geldig is.
9.2) Bij Esther Verloop ligt de verantwoordelijkheid om tijdig cursisten en opdrachtgevers op de hoogte te
stellen wanneer een les/workshop niet doorgaat.