Algemene voorwaarden van Pure Yoga

Sluiten
ALGEMENE VOORWAARDEN

Contactgegevens Healing Home
Healing Home – Eline Vanoutrive
Blankenbergse Steenweg 279/101
8000 Brugge
BTW nr: BE00837493644


Artikel 1. Definities
Onder Healing Home wordt verstaan alle fysieke locaties waar yoga door Healing Home wordt aangeboden.
Onder deelnemer wordt verstaan diegene die deelneemt aan de door Healing Home verzorgde lessen, workshops, cursussen, evenementen of weekends.
Onder leskaart, pas, beurtenkaart wordt verstaan: elke meerbeurtenkaart (tien of vijf beurten), losse les of abonnement (unlimited pas) die de klant toegang verschaft tot de aangeboden groepslessen.

Artikel 2. Algemeen
2.1 Healing Home is een eenmanszaak.
2.2 Op alle door Healing Home gesloten overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing. De bevoegde rechtbank is de rechtbank die bevoegd is voor de plaats alwaar de vestiging gelegen is.
2.3 De klant mag met zijn/haar leskaart lessen bijwonen, rekening houdend met de geldende regels van die pas en de huisregels.
Zorg dat je een geldige beurtenkaart hebt en online je inschrijving doet via de website, óf geld bij je hebt. Reserveer op voorhand je plek. Kom op tijd. De deuren sluiten 5 minuten voor aanvang. Van zodra de deur dicht is, kun je niet meer binnen. Zet je telefoon uit.

huisregels:
1/ Aerial doeken en matten worden gratis ter beschikking gesteld voor de Klant. Bij foutief gebruik en/of schade kan Healing Home om een vergoeding vragen. De mat dient na gebruik altijd schoongemaakt en opgeruimd te worden door de Klant die daarvan gebruik heeft gemaakt.
2/ Schoenen zijn verboden in de yogazalen. Doe steeds uw schoenen uit voordat u de yoga zaal binnenstapt en plaats deze in de daarvoor voorziene schoenkast in de inkomruimte.
3/ Kom fris naar de les. Het gebruik van (geurloze) deodorant wordt zeer op prijs gesteld. De lessen zijn op blote voeten. Zorg ervoor daarom voor dat je voeten gewassen zijn. In verband met mogelijke allergieën van andere Klanten, wordt iedereen verzocht geen parfum of andere geuren en geen spray deodorant te gebruiken.
4/ De (lichamelijke) integriteit van Klanten dient altijd gerespecteerd te worden. Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door Healing Home niet getolereerd.
5/ Draag schone kleding tijdens de lessen, waar je makkelijk in kunt bewegen.
Voor hygiënische redenen wordt gevraagd in de aerial lessen een t-shirt met mouwtjes te dragen.
6/ Kinderen zijn niet toegelaten op de zolderruimte zonder begeleiding van een volwassene.


2.4 (Een medewerker van) Healing Home kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wier gedrag daar aanleiding toe geeft.

Artikel 3 – Toepasselijkheid en geldigheid
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Healing Home als opdrachtnemer optreedt.
3.2 Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten, dan wel deze algemene voorwaarden, zijn slechts geldig indien en voor zover deze door Healing Home uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
3.3 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaald volledig van toepassing.


Artikel 4 – Leskaarten, abonnementen, losse lessen
4.1 Alle passen zijn 6 maand geldig vanaf aankoopdatum. Uitgezonderd de start to yoga pas, die is 2 weken geldig.
4.2 Een 6 maand unlimited pas kan gedeeld worden met leden uit het gezin. Alle andere passen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.
Met een 10 beurtenkaart van 99 euro kan je enkel de lessen voor 17u volgen. Een 10 beurenkaart van 115 euro geeft je toegang tot de lessen overdag en ’s avonds en enkele weekendlessen. Workshops zijn apart te betalen. Inschrijven voor de workshops is noodzakelijk.
4.3 Aan het einde van de periode waarvoor de leskaart geldt komen de overgebleven lessen te vervallen. Tussentijds kunnen leskaarten niet worden verlengd of stopgezet, tenzij na overlegging van een medisch attest binnen de 14 dagen de dato. Healing Home verleent geen restitutie op kaarten en ze kunnen niet worden omgezet.
4.4 Het lesrooster is te vinden op de website. Dit rooster kan door Healing Home desgewenst worden gewijzigd, ook behoudt Healing Home zich het recht voor lessen te annuleren als gevolg van overmacht. Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht op teruggave van reeds betaalde leskaarten of verlenging hiervan. Wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd via vermelding op de website, via de nieuwsbrief en/of per e-mail en op sociale media.
4.5 Inschrijven voor de lessen of workshops gebeurt via het boekingssysteem MomoYoga op de website. Na online inschrijving is de klant verzekerd van zijn/haar plaats in de betreffende les of workshop, op voorwaarde dat de betaling door Healing Home ontvangen is.
4.6 Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, wordt de klant op een wachtlijst geplaatst. De klant krijgt bericht van zodra er een vrije plaats is.
4.7. Bij het plaatsen van een reservering, krijgt de klant steeds een bevestiging per email in geval er een geldig emailadres wordt opgegeven en eventueel een bevestiging per sms.
4.8 Het effectief afleveren van bevestigingen en/of herinneringen per email of sms kan owv technologische redenen nooit 100 % gegarandeerd worden. Het niet ontvangen van een bevestiging of herinnering kan dan ook nooit als reden tot verbreking van de overeenkomst worden ingeroepen. Indien de Klant een bepaalde bevestiging of herinnering niet ontvangen heeft, kan hij steeds Healing Home contacteren met de vraag deze opnieuw te versturen.

Artikel 5 – Workshops
5.1 Een deelnemer kan aan een workshop meedoen nadat hij zich online via de website geregistreerd heeft en Healing Home het volledige bedrag voor deelname aan de workshop heeft ontvangen.
5.2 Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, wordt de klant op een wachtlijst geplaatst. De klant krijgt bericht via e-mail van zodra er een vrije plaats is.
5.3. Healing Home behoudt zich het recht voor om een geplande workshop te annuleren, als gevolg van overmacht of onvoldoende aanmeldingen. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld integraal gerestitueerd worden aan deelnemer.
5.4 Het geldende workshoprooster staat altijd op de website. Healing Homebehoudt zich het recht voor om ten aanzien van workshops en cursussen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen. Wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd via vermelding op de website, via de nieuwsbrief en/of per e-mail en sociale media.
5.5 Annulering van workshops en cursussen door de deelnemer kan uitsluitend via e-mail plaatsvinden en is voor het eerst aan de orde als deze Healing Home heeft bereikt. Tot één week voor de aanvangsdatum kan de deelnemer annuleren met terugbetaling van het inschrijfgeld. Bij annulering nadien wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.

Artikel 6 – Online betalingen en terugroeprecht
6.1. De online betalingsservice van Pure Yoga verloopt via de betalingsprovider Mollie en Stripe. Je betaalt via beveiligd betalingsformulier met gecodeerde datatransmissie. Mollie en Stripe voldoen aan alle richtlijnen voor de veiligheid van internetbetalingen, opgesteld door de Europese Bankautoriteit.
6.2 De deelnemer heeft het recht aan Healing Home mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motieven, binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de diensten overeenkomst (d.i. op de dag van betaling).
Artikel 7 – Privacy
7.1. Healing Home gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.
7.2. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemers van Pure Yoga is Eline Vanoutrive gevestigd op de Blankenbergse Steenweg 279/101, 8000 Brugge.
7.3. Indien de deelnemer zijn persoonlijke gegevens aan Healing Home overmaakt, worden deze in het bestand van Healing Home opgenomen en worden ze verwerkt: voor het beheer van het klantenbestand en de aangeboden producten en diensten, voor het uitvoeren van marktstudies, om de klant te informeren over wijzigingen en eventuele nieuwe producten en diensten, voor de verwezenlijking van informatie- en promotiecampagnes. De persoonsgegevens worden niet aan derden overgemaakt, met uitzondering van aan Healing Hime gelieerde ondernemingen die yoga- evenementen organiseren.

Artikel 8 – Openingstijden
8.1 Healing Home is bevoegd om zijn vestiging geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties of dmv overmacht.
8.2 Healing Home is bevoegd de openingstijden tijdelijk of blijvend te wijzigen. Bij een blijvende wijziging zal Healing Home dit eenzijdig kunnen doen zolang dit van ondergeschikt belang is ten opzichte van het totaal aantal geopende uren of de start- of eindtijd. De op het moment van contractsluiting gekende uurroosters voor de groepslessen, alsook de openingstijden zijn steeds indicatief. Pure Yoga behoudt zich steeds het recht voor om de data en uren eenzijdig aan te passen.
8.3 Healing Home is bevoegd om de vermelde vestiging of een onderdeel daarvan kortstondig voor noodzakelijke reparatie of onderhoudswerkwerkzaamheden te sluiten.

Artikel 9 – Lesgevers en uurroosters
9.1 Uurroosters zijn indicatief en zijn slechts geldig voor de periode die op de website staat. De vermelde lesgever kan ten allen tijde door Healing Home vervangen worden, indien nodig.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid
10.1 Healing Home sluit elke aansprakelijkheid ten opzichte van haar deelnemer of iedere derde persoon uit, met uitzondering van (i) haar mogelijke aansprakelijkheid ten opzichte van haar deelnemer voor opzet of grove schuld in hoofde van Healing Home of haar aangestelde; en (ii) haar mogelijke aansprakelijkheid bij overlijden of lichamelijk letsel van haar deelnemer ten gevolge van een doen of nalaten van Healing Home.
10.2 Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Elke deelnemer neemt deel aan de yoga lessen die worden aangeboden bij Healing Home op eigen risico. Elke deelnemer begrijpt dat yoga een fysieke inspanning vereist die risico met zich kan meebrengen. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om medisch advies te vragen over de geschiktheid tot deelnemen aan de yoga lessen. Elke deelnemer neemt de volledige verantwoordelijkheid voor zijn/haar yoga beoefening, inclusief mogelijke blessures, ongevallen, materiële schade of diefstal die al dan niet direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met deelname aan de lessen en/of aanwezigheid in de lessen.
10.3 Noch Healing Home, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de vestiging.

Artikel 11 – Slotbepaling
11.1 Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is blijven de overige bepalingen gelden.Healing Home assumes that the customer who is responsible for making the purchase or booking, has sufficient knowledge of Dutch to understand these general conditions. If not, these conditions can be translated upon request.