Algemene voorwaarden van Hot Yoga Oudenaarde

Algemene Voorwaarden van Hot Yoga Oudenaarde welke is gevestigd te Jacob Lacopsstraat 24 / 9700 Oudenaarde zijn van toepassing op alle abonnementen, beurtenkaarten, introductie lessen, privé en andere lessen alsmede op alle workshops en op het gebruik van alle faciliteiten en diensten bij Hot Yoga Oudenaarde.

Door het invullen van het aanmeldformulier of registratie via de applicatie van Momoyoga en/of door deelname aan een yogales bij Hot Yoga Oudenaarde verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

YOGALESSEN

Alle deelnemers dienen zich voorafgaand aan elke yogales direct bij binnenkomst te registreren bij de balie de bestemde registratielijst. Dit geldt ook als de deelnemer zich reeds online heeft aangemeld voor de betreffende yogales. De deelnemer kan de lessen vermeld op het lesrooster volgen op basis van een starterskaart, drop in, abonnement, of lessenkaart en is bewust van onze huisregels vermeld op Engelstalige website www.hotyogaoudenaarde.be. Meeste lessen worden dan ook in Engels gegeven, op enkele uitzonderingen na Nederlands. Meer informatie te verkrijgen bij de balie, website of email.

De deelnemer is op de hoogte dat sommige lessen worden gegeven in specifieke verhoogde luchtvochtigheid en temperatuur en ventilatie regeling. Als deelnemer bent U ook bewust dat deze enige invloed en ervaring zal hebben op Uw lichaam. In normale situatie kan U ten alle tijde gebruik maken van onze douche installaties en kleedkamers. Tijdens bepaalde uitzonderlijke covid-19 situatie zijn deze verplicht gesloten wegens de opgelegde wettelijke beperkingen. Meer info volgt via nationale veiligheidsraad België.

Deelname aan de yogalessen is voor eigen rekening en risico. Eventuele blessures en / of fysieke beperkingen en / of andere relevante kwaaltjes graag voor het begin van de les melden. Hot Yoga Oudenaarde aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, verlies of schade in verband met deelname aan yogalessen en/of workshops.

Wij werken alleen met gecertificeerde yogadocenten en om eventuele risico’s op blessures en schade tot een minimum te beperken hanteert men de volgende richtlijnen voor deelnemers. Het is aan de Deelnemer zelf om deze richtlijnen na te leven.

a) Zorg dat je voorafgaand aan deelname aan een les op de hoogte bent van wat de yogalessen inhouden. Je kunt hiertoe de Website te raadplegen en voor meer informatie of uitleg contact opnemen met Hot Yoga Oudenaarde door een email te sturen naar info@hotyogaoudenaarde.be

b) Als je twijfelt of je lichamelijk in staat bent tot het volgen van de yogalessen: Consulteer altijd een arts en/of degene bij wie je onder behandeling bent voordat je begint met de yogalessen.

c) Indien je (recent) een operatie hebt ondergaan, chronische gezondheidsklachten hebt, een blessure hebt en/of anderszins onder medische behandeling bent: Consulteer altijd een arts en/of degene bij wie je onder behandeling bent voordat je begint met de yogalessen.

d) Indien je zwanger bent: Consulteer altijd een arts en/of jouw verloskundige voordat je begint met de yogalessen.

e) Indien één (of meer) van de situaties genoemd in de leden b), c) en/of d) hierboven op jou van toepassing is/zijn of als je andere lichamelijke klachten hebt, meld dit altijd voorafgaand aan de yogales aan de yogadocent die lesgeeft.

f) Luister naar en volg de instructies van de yogadocent die lesgeeft. Indien U afwijkt van deze raadgevingen zijn gevolgen op eigen risico.

g) Voer de ademhalingsoefeningen en yogahoudingen zorgvuldig en rustig uit en wees je bewust van je eigen (lichamelijke) grenzen.

h) Forceer niets tijdens de yogalessen en voer geen yogaoefeningen uit die pijnlijk zijn. i) Stel vragen aan de yogadocent die lesgeeft wanneer je een oefening of houding niet begrijpt of wanneer je een instructie niet begrijpt.

RESERVEREN

Reserveren was voorheen geen verlichting maar sinds covid-19 maatregelen zijn alle deelnemers voortaan verplicht zich in te schrijven en rekening te houden met beperkte plaatsen. Deze zijn dan ook te allen tijde zichtbaar via applicatie Momoyoga. Wachtlijsten worden opgemaakt aangezien deelnemers kunnen annuleren tot 3 uur voor de start van de les. Te laat annuleren en / of reserveren zonder opdagen, dan zal de kost van de hele les in rekening gebracht worden of automatisch van de deelnemer zijn leskaart in mindering gebracht.

Minderjarigen worden niet aanvaard zonder handgeschreven toestemming van de ouders. Deze toestemming wordt afgegeven aan de balie bij registratie van de les. Tegelijkertijd wordt ook gevraagd een email te verzenden met de gegevens van de minderjarige deelnemer naar info@hotyogaoudenaarde.be en met de uitdrukkelijke vraag om toegang te verlenen in Hot Yoga Oudenaarde.

LESSENROOSTER

Het Lesrooster staat op de applicatie momoyoga en op website. Hot Yoga Oudenaarde behoudt zich het recht voor het Lesrooster elk moment te wijzigen. Eventuele tijdelijke of definitieve wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door middel van posters in de ruimten Hot Yoga Oudenaarde, vermelding op de website en/of per email. Idem voor wijzigingen van yogadocenten. Sinds Covid-19 streven wij er naar om een minimum van 5 deelnemers te hanteren en zijn ervan bewust dat het een minder aangename aanpassing zijn voor elk in zulk voorval maar uitzonderlijke maatregelen in uitzonderlijke tijden zijn nu éénmaal aan de orde, hopend op jullie begrip hiervoor.

Hot Yoga Oudenaarde is het hele jaar geopend maar behoudt zich het recht voor om op vooraf aangekondigde data , bijvoorbeeld feestdagen, schoolvakanties, familiale omstandigheden, enz. de yoga studio en gebruikelijke lessen te sluiten of te wijzigen naar een tijdelijk alternatief lessenrooster.

BETALINGEN

Alle yogalessen en/of workshops die de deelnemer volgt bij Hot Yoga Oudenaarde moeten voorafgaand aan het plaatsvinden van de te volgen yogales volledig betaald zijn. Alle verkopen bij zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Hot Yoga Oudenaarde behoudt zich het recht voor om lesprijzen en -voorwaarden te veranderen. Dit zal nooit met terugwerkende kracht gebeuren. Wijzigingen worden dan ook via digitale weg en op prijslijsten in de yogastudio gecommuniceerd. Geldende prijslijst en lesvoorwaarden staan eveneens op de website www.hotyogaoudenaarde.be .

Hot Yoga Oudenaarde geeft geen geld terug en behoudt zicht het recht voor om de prijzen van alle producten en / of diensten producten en/of diensten te wijzigen zonder terugwerkende krachten en altijd met een gepaste transparante communicatie.

Alle diensten en / of producten kunnen persoonlijk aan de balie afgerekend worden Cash / bankcontact / payconiq / bankoverschrijving of via beperkte mogelijkheden online aanschaffen via de Momoyoga applicatie via de daar aangeboden betaalmethoden.

Alle specifieke verzoeken of afwijkingen / annuleringen / pauzeringen / andere, wegens ommeteven welke reden dienen schriftelijk aangevraagd worden via mail naar info@hotyogaoudenaarde.be , al dan niet vergezeld door doktersverklaring of andere. Hot Yoga Oudenaarde zal pas na ontvangst mail en bevestiging van mogelijke regeling overgaan naar een op maat voorgestelde maatregel, al dan niet meteen bepaalde opzeggingstermijn.

VERLIES

Het achterlaten van eigendommen in de kleedkamers of andere ruimten is op eigen risico van de deelnemer. Hot Yoga Oudenaarde aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade in verband met het achterlaten van eigendommen maar bewaart wel alle bij haar achtergelaten zaken bij “gevonden voorwerpen” vier weken. Na vier weken brengt men de gevonden voorwerpen naar een kringloopwinkel of gooit deze weg, zonder dat voor de deelnemer enig recht op vergoeding bestaat.

PERSOONSGEGEVENS

Hot Yoga Oudenaarde verzamelt persoonsgegevens van deelnemers voor het bijhouden van haar ledenbestand, voor het uitvoeren van betaalopdrachten en voor administratie- en informatiedoeleinden en men gaat zorgvuldig om met deze persoonsgegevens en neemt daarbij het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht.

Indien de deelnemer geen prijs stelt op het ontvangen van de informatie als bedoeld hierboven kan de deelnemer dit aan Hot Yoga Oudenaarde door een email te sturen naar info@hotyogaoudenaarde
De deelnemer is ervan op de hoogte dat het in dat geval niet mogelijk is van alle online diensten en producten gebruik te maken.

Hot Yoga Oudenaarde geeft de persoonsgegevens van haar Deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

Wij registreren enkel persoonsgegevens van personen die lessen volgen bij Hot Yoga Oudenaarde.
Hiervoor worden twee systemen gebruikt:

Momoyoga (digitale registratie tool) of registratieformulier via yoga studio
- Voor- en achternaam (wordt altijd geregistreerd)
- E-mailadres (wordt altijd geregistreerd)
- Geboortedatum (bij voorkeur wel)
- Telefoonnummer (wordt altijd geregistreerd)
- Noodnummer (wordt altijd geregistreerd)
- Geboortedatum (bij voorkeur wel)
- Geslacht (bij voorkeur wel)
- Gezondheidstoestand (is noodzakelijk)

Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van leskaarten, abonnementen en betalingen. Met Momoyoga is een verwerkersovereenkomst gesloten.

Deze gegevens worden gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven per e-mail bvb met MailChimp en / of andere. De betrokkene kan zich altijd uitschrijven uit door functie toets of mail naar info@hotyogaoudenaarde.be

Hot Yoga Oudenaarde informeert de deelnemer een bezoek aan de site ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

PRIVACYVERKLARING

Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe Europese regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens van kracht: GDPR, de General Data Protection Regulation. In deze privacy verklaring willen we transparante informatie verstrekken over de gegevens die we ontvangen en hoe we daarmee omgaan. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zeer zorgvuldig om met de ontvangen gegevens. Deze privacy verklaring geldt voor alle activiteiten van Hot Yoga Oudenaarde

Welke gegevens verwerken we :

Hot Yoga Oudenaarde beperkt zich tot het vragen van de strikt noodzakelijke contactgegevens namelijk de naam, adres, telefoon en emailadres van de betrokken persoon. Wij vragen of beschikken over geen andere gegevens die betrekking hebben op de persoon. Daarom noemen we de ontvangen gegevens gemakkelijkheidshalve contactgegevens.

Hoe worden de gegevens verworven :

Deze contactgegevens worden ons rechtstreeks door de betrokken persoon bezorgd via email of telefoon of balie. Wij verwerven geen contactgegevens via onze website die niet interactief is.

Waarom verwerken wij contactgegevens :

Deze contactgegevens worden enkel gebruikt om ingeschreven leden te informeren over de yogalessen of extra activiteiten die door Hot Yoga Oudenaarde worden ingericht of om personen die op de wachtlijst staan te contacteren die zelf vragen om geïnformeerd te worden over het plaatsaanbod. Deze communicatie gebeurt via email of telefoon of sms of applicatie. Deze gegevens worden bijgewerkt op verzoek van de betrokken persoon bij wijziging van de contactgegevens of het uittreden uit de studio.

Verstrekking aan derden :

Deze contactgegevens worden onder geen beding doorgegeven aan derden en ook niet automatisch verwerkt voor profiling of andere doeleinden.

Beveiliging van de gegevens :

De contactgegevens van de leden en de wachtlijst worden electronisch bewaard in een mailinglist die met meerdere paswoorden is beveiligd. Alleen de eigenaars van Hot Yoga Oudenaarde hebben toegang tot deze gegevens.

Bewaartermijn :

Contactgegevens van leden worden bijgehouden zolang de betrokkene lid is van onze vereniging. Na het beëindigen van het lidmaatschap kiest de betrokkene zelf of hij in het databestand wenst te blijven voor verdere info.

Minderjarigen :

Wij bewaren geen contactgegevens van personen onder 16 jaar.

Uw rechten omtrent te gegevens :

Op eenvoudig verzoek kan u inzage krijgen in uw gegevens of deze laten schrappen uit ons databestand. Klachten over de verwerking van je gegevens worden onmiddellijk door ons behandeld. Gelieve elk verzoek te richten aan info@hotyogaoudenaarde.be. U kan ons ook telefonisch bereiken op het nummer 0492/40 81 87.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u eveneens akkoord met ons gebruik van cookies.

TOEPASSELIJK RECHT

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site.