Algemene voorwaarden van In het moment yoga

Artikel 1. Begripsomschrijving
1.1 In het moment yoga, de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Cursist, deelnemer aan een door In het moment yoga georganiseerde les/workshop.

Artikel 2. Toepasselijkheid en geldigheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen In het moment Yoga en cursist.

Artikel 3. Leskaarten/abonnementen
3.1 Leskaarten/abonnementen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
3.2 leskaarten/abonnementen zijn voor elke door In het moment yoga aangeboden les inzetbaar.
3.3 De leskaart/abonnementen start op het door de cursist aangegeven ingangsdatum.
3.4 De leskaarten hebben een geldigheidsduur zoals vermeld staat bij de tarieven.
3.5 Het lesgeld is vooraf verschuldigd. Lesgeld wordt niet gerestitueerd.
3.6 Zorg bij afwezigheid van de les voor het tijdig annuleren van je gereserveerde plek. Dit betekent dat je tot 6 uur voorafgaand aan de les kosteloos kunt annuleren. Hierna worden de kosten van de les in rekening gebracht.

Artikel 4. Lesrooster
4.1 Het lesrooster van In het moment yoga is te vinden in de MOMOyoga app en of de website www.inhetmoment.com
4.2 Het rooster kan door In het moment yoga desgewenst worden gewijzigd.
4.3 Bij uitval van de yogadocent zal altijd worden gezocht naar mogelijke vervanging. Daarbij behoudt In het moment yoga het recht om lessen te annuleren. Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht op teruggave van reeds betaalde abonnementen en leskaarten.

Artikel 5. Nakoming
5.1 In het moment yoga behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden een les, cursus of workshop te annuleren of deelname van een cursist te weigeren voorafgaand aan de start van les/cursus.
5.2 In het moment yoga heeft het recht cursisten die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de les verhinderen en of verstoren, van verdere deelneming te ontsluiten.
5.3 In het moment is niet verplicht om gemiste lessen/workshops te herhalen voor cursisten die verhinderd waren deze bij te wonen.

Artikel 6. Tarieven en betaling
6.1 De tarieven van de verschillende leskaarten staan vermeld op de website van In het moment yoga www.inhetmoment.com en in de MOMO yoga app.
6.2 Alle genoemde tarieven zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
7.1 Voor gelden schade is In het moment yoga alleen aansprakelijk indien de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van grove nalatigheid van In het moment yoga.
7.2 In het moment yoga is niet verantwoordelijk voor schade en of het zoekraken van persoonlijke eigendommen
7.3 In het moment yoga is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade of gevolgschade door letsel en blessures
7.4 De door In het moment yoga gegeven instructies dienen door de cursist in acht genomen te worden.

Artikel 8. Privacy
8.1 In het moment yoga zal persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder persoonlijke toestemming van de cursist.