Alg. voorwaarden/Privacy verklaring van Integrale Yoga Zeeland - Satja-Joega

Sluiten
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten georganiseerd door Integrale Yoga Zeeland Satja-Joega. Met het inleveren van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier, verklaar je je akkoord met deze voorwaarden.

Inschrijving

Integrale Yoga Zeeland rekent geen inschrijfgeld.

Inschrijven kan alleen middels het invullen van het officiële inschrijfformulier van Integrale Yoga Zeeland.

1/a. Het boeken van een introductie les/losse les/Yoga Nidra/Workshop/jubileum les is geheel vrijblijvend.

Opzegging of tijdelijke stopzegging
M.u.v. zwangerschapsyoga geldt er een opzegtermijn van 1 maand.
Het opzeggen of tijdelijk stopzetten van een activiteit dien je per e-mail aan
de cursusadministratie door te geven: info@satja-joega.nl
Mocht je binnen 3 maanden na het opzeggen van je abonnement, een nieuw abonnement aan willen schaffen dan zullen wij 25,- euro administratie kosten in rekening brengen. De abonnementen en rittenkaarten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

Betaling
Het lesgeld dient bij aanvang van de cursus contant te worden betaald, of wordt voorafgaand aan de cursus per bank overgemaakt. Restitutie is alleen in hele uitzonderlijke gevallen mogelijk, bijvoorbeeld bij langere ziekte van de leerling. In geval van ziekte of afwezigheid kunnen de lessen op een ander tijdstip worden ingehaald.

Gemiste lessen
Gemiste lessen kunnen op een ander tijdstip worden ingehaald. Als je niet kunt komen op je vaste lesdag geef je dat uiterlijk 2 uur van tevoren door via het on-line lesrooster, anders vervalt je recht om lessen in te halen. Aanmelden voor een les kan tot 1 uur voor aanvang van de les. Gemiste lessen kunnen alleen worden ingehaald zolang je lid bent. Heb je het lidmaatschap opgezegd, dan vervallen ook de gemiste lessen.


Vakantie
We zijn het gehele jaar geopend m.u.v. feestdagen. Het Centrum behoud het recht om tijdens de zomerperiode en kerstperiode te werken met een aangepast lesrooster en/of sluiting voor maximaal 2 weken, dit wordt tijdig doorgegeven aan de cursisten via de website, en mondeling tijdens de les. De uitval van deze dagen is reeds verrekend in de contributie. Inhalen van lessen is altijd mogelijk, binnen het tijdsvak waarvoor je betaald hebt. Het Centrum behoud het recht de lesroosters aan te passen wanneer nodig.

Online lessen
Het is niet toegestaan, mits Integrale Yoga Zeeland hier voor toestemming geeft, om onze online yogalessen te distribueren/publiceren/dupliceren op welke manier dan ook. Alle rechten op publicatie, distributie en duplicatie van onze online lessen zijn alleen voorbehouden aan Integrale Yoga Zeeland. Bij gebruik van onze online lessen ga je akkoord met deze notificatie.

Tarieven
De tarieven vind je op de prijzenpagina van de website en op het on-line lesrooster

In de yogaruimte
Leerlingen zijn verplicht een eigen grote (hand)doek/Yoga handdoek mee te nemen in de yogaruimte en (schone) sokken te dragen. Kleine waardevolle spullen als telefoon (wel uitzetten, ook trilfunctie) en portemonnee mag je bij je houden.

Aansprakelijkheid
Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico. Op geen enkele wijze kan Integrale Yoga Zeeland aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen en/of blessures die ontstaan is voor, tijdens of na deelname aan de lessen.
Als cursist blijf je zelf verantwoordelijk voor je eigen gezondheid. Blijf binnen de grenzen van je eigen kunnen. Het is belangrijk dat de deelnemer luistert naar zijn/haar lichaam en de grenzen van het lichaam respecteert. Hierdoor zullen je grenzen langzaam opschuiven.

Integrale Yoga Zeeland is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer.

9. Beëindiging, eenzijdig.

Het Centrum is bevoegd eenzijdig de overeenkomst op te zeggen en te beëindigen, wanneer de cursist zich op dusdanige wijze gedraagt dat redelijkerwijs mag worden aan genomen dat de belangen van het Centrum of van andere deelnemers daardoor ernstig worden geschaad. De verplichting tot betalen van de volledige contributie blijft daarbij onverminderd bestaan.

Indien noodzakelijk kan het Centrum de Algemene Voorwaarden tussentijds aanpassen.

Goes, 18 maart 2020

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Privacy verklaring Integrale Yoga Zeeland - Satja-Joega


We respecteren de privacy van onze cursisten en we gaan uiterst zorgvuldig met deze gegevens om. Persoonlijke gegevens worden in vertrouwelijkheid door de cursist verstrekt en ook zodanig behandeld. Alle persoonlijke informatie wordt gegarandeerd vertrouwelijk behandeld.


Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in
overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Persoonsgegevens die wij verwerken:
We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• Emailadres
• Geslacht
• Geboortedatum
• Pasfoto
• Deelname aan de lessen
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de website aan te maken, in correspondentie en mondeling.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
We kunnen eventuele gevoelige persoonsgegevens met betrekking tot de gezondheid mondeling delen met een andere docent wanneer dit in het belang van je begeleiding is.


Doel:
We verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Je deelname aan onze activiteiten te registreren
• Je de juiste ondersteuning bieden tijdens de activiteiten
• Jouw betaling af te handelen
• Je op de hoogte te houden middels de nieuwsbrief
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze activiteiten uit te
kunnen voeren of te annuleren
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Automatisering:
We gebruiken de volgende computerprogramma's of -systemen:

• Momoyoga, voor de registratie van je deelname aan de activiteiten en betalingen
• Exact on-line voor onze financiele administratie

We nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om
besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat
daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Integrale Yoga Zeeland Satja-Joega) tussen zit.

Bewaartermijn:
We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wanneer jij je uitschrijft , zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd. De gegevens in ons boekhoudsysteem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan alle wettelijke verplichting te voldoen.

Delen van persoonsgegevens met derden:
We verstrekken uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van
onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken:
We gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die
geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het
eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of
smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking
van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren
werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee
onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo
in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie
die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiligen:
We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@satja-joega.nl -

Rechten:
Je hebt het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken,
waarna wij je gegevens niet meer verwerken. Het intrekken van deze toestemming
doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van
jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook het recht om je persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. Als je wilt
weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk
inzageverzoek indienen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn,
dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op
het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te
maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken
van jouw gegevens.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@satja-joega.nl

Wijzigingen:
Integrale Yoga Zeeland behoudt zich het recht om te allen tijde het privacybeleid te wijzigingen.
Bekijk de privacyverklaring regelmatig voor updates.

Wendy de Knegt is de Functionaris Gegevensbescherming van Integrale Yoga Zeeland Satja-Joega. Zij is te bereiken via info@satja-joega.nl

Klacht indienen:
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens.

website: www.satja-joega.nl
tel: 06 48272265
email: info@satja-joega.nl
adres: Industriestraat 14G - 4462 EZ Goes

Deze privacyverklaring is op 31 januari 2019 voor het laatst gewijzigd.