Algemene voorwaarden van iYoga Utrecht

ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING
iYoga Utrecht – de gebruiker van deze voorwaarden en alle aan iYoga Utrecht op enigerlei wijze
verbonden ondernemingen en organisaties.
Cursist – deelnemer aan een door iYoga Utrecht verzorgde yogales, workshop of cursus.
ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID, GELDIGHEID EN AANSPRAKELIJKHEID
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij iYoga Utrecht als opdrachtnemer optreedt.
2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten dan wel deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij door iYoga Utrecht schriftelijk zijn bevestigd. iYoga Utrecht behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds aan te passen. Eventuele aanpassingen worden gepubliceerd op de website www.iyogautrecht.nl.
2.3 Deelname aan de lessen, workshops, cursussen of retreats betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden. Daarbij accepteer je het risico van eventueel oplopen van blessures of letsel.
iYoga Utrecht geeft onderstaande richtlijnen om een risico op blessure of letsel te beperken:
- raadpleeg altijd je huisarts voordat je met een yoga les begint wanneer je niet zeker weet of je helemaal gezond bent of als je zwanger bent;
- als je een blessure hebt of andere lichamelijke klacht informeer dan altijd de docent voordat je met een les, cursus, workshop of retreat begint;
- luister en volg de instructies op van de docent;
- luister goed naar je eigen lichaam en je lichamelijk beperkingen;
- doe geen oefeningen die pijnlijk voor je zijn;
- stel vragen als je niet zeker bent hoe een oefening moet worden uitgevoerd;
- deelname aan de lessen, workshops en cursussen geschiedt volledig op eigen risico;
- iYoga Utrecht kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel;
- iYoga Utrecht behoudt zich het recht voor deelname aan lessen te weigeren indien zij hiervoor gegronde redenen kent;
- iYoga Utrecht is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de cursist.
ARTIKEL 3 ABONNEMENTEN
3.1 Met je abonnement kun je naar alle yogalessen op het rooster met uitzondering van de lessen
Special Needs en zwangerschapsyoga. Op www.iyogautrecht.nl vind je het actuele rooster.
3.2 Abonnementen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden.
3.3 Je abonnement start op de eerste dag van je gevolgde les (activatiedatum).
3.4 Je abonnement is doorlopend, de minimale looptijd is 6 maanden.
3.5 Betaling van de abonnementen gaat per automatische incasso. Het lesgeld wordt maandelijks op de ingangsdatum van je abonnement geïncasseerd. Na een 2e mislukte incasso zijn wij helaas genoodzaakt
de kosten aan je door te berekenen en het te incasseren bedrag met € 2,50 te verhogen.
3.6 Het lesgeld is vooraf verschuldigd. Lesgeld wordt niet gerestitueerd.
3.7 Abonnementsvormen en bijhorende tarieven staan op www.iyogautrecht.nl vermeld.
3.8 Zorg bij afwezigheid voor een tijdige annulering van je gereserveerde plek in een les.
3.9 Opzeggen van een abonnement dient schriftelijk te gebeuren, dit kan per email:
info@iyogautrecht.nl
3.10 De opzegtermijn van een abonnement is 1 maand. Als je abonnement bijvoorbeeld op 10 juni is ingegaan kan je je abonnement per de 10e van de maand opzeggen, rekening houdend met een minimale termijn van 1 maand en de minimale looptijd van je abonnement. Je kunt de ingangsdatum van je abonnement inzien in je profiel op Momoyoga.
3.11 Je kunt eenmaal per jaar je abonnement pauzeren voor 1 volledige abonnementsmaand. Dit kan enkel na schriftelijke overeenstemming (per mail) met iYoga Utrecht en niet met terugwerkende kracht. Tijdens deze pauze is het niet mogelijk om lessen te volgen.
3.12 Bij ziekte en/of blessures langer dan 1 maand kunnen abonnementen langduriger worden gepauzeerd. Dit kan alleen na schriftelijke overeenstemming (per mail) met iYoga Utrecht en niet met
terugwerkende kracht.
3.13 Indien je binnen 3 maanden na het stopzetten van je abonnement opnieuw een abonnement afsluit berekenen we je eenmalig € 15,- aan administratiekosten.
ARTIKEL 4 LESKAARTEN
4.1 De geldigheidsduur van de leskaarten staan vermeld op www.iyogautrecht.nl. Ingangsdatum is eerste les van de leskaart.
4.2 De leskaarten bieden toegang tot de gewone lessen, niet tot Special Needs, zwangerschapsyoga, cursussen of workshops. De leskaarten voor zwangerschapsyoga en Special Needs hebben een andere geldigheidsduur.
4.3 Leskaarten zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden.
4.3 Aan het einde van de periode waarvoor de leskaart geldt komen de overgebleven lessen te vervallen. We bieden je wel de mogelijkheid om een nieuwe leskaart aan te schaffen en de overgebleven lessen mee te nemen naar de nieuwe kaart. Leskaarten kunnen niet worden verlengd of tussentijds stopgezet. iYoga Utrecht verleent geen restitutie op leskaarten.
ARTIKEL 5 LESROOSTER
5.1 Het lesrooster is te vinden op de website. Dit rooster kan door iYoga Utrecht desgewenst worden gewijzigd. Ook behoudt iYoga Utrecht zich het recht voor lessen te annuleren. Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht op teruggave van reeds betaalde abonnementen en rittenkaarten of verlenging hiervan.
5.2 Als je een les wil volgen dien je online (via www.iyogautrecht.nl) een plaats te reserveren om er zeker van te zijn dat er plek is je. Het niet reserveren kan betekenen dat je naar een les komt en er geen plaats voor je is.
ARTIKEL 6 BEGINNERSCURSUSSEN
Reserveringen voor beginnerscursussen kunnen online worden gedaan en tot 7 dagen voor aanvang van de cursus online kosteloos worden geannuleerd. Voor het niet tijdig annuleren wordt de workshop of cursus in rekening gebracht.
ARTIKEL 7 PRIVÉLESSEN
Reserveringen voor privélessen kunnen per e-mail of telefoon worden gedaan en tot 24 uur voor het overeengekomen tijdstip kosteloos worden geannuleerd. Voor het niet tijdig annuleren wordt de
privéles in rekening gebracht.
ARTIKEL 8 WORKSHOPS, (VERDIEPINGS)CURSUSSEN EN RETREATS
8.1 Het aanbod van een workshop, (verdiepings)cursus of retreat wordt door iYoga Utrecht gedaan met het voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
8.2 Een cursist kan uitsluitend aan de workshop, (verdiepings)cursus of retreat deelnemen als vooraf het lesgeld is voldaan.
8.3 iYoga Utrecht behoudt zich het recht voor om ten aanzien van workshops, (verdiepings)cursussen of retreats organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.
8.4 Annulering van deelname aan workshops, (verdiepings)cursussen of retreats kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden door een mail te sturen naar info@iyogautrecht.nl.
8.5 Bij annulering wegens ziekte, persoonlijke omstandigheden of andere redenen, hanteren wij de volgende voorwaarden:
− je kunt je kosteloos afmelden tot twee maanden voor aanvang van de workshop, (verdiepings)cursus of retreat;
− tot 1 maand voor aanvang: je betaalt 10% van het lesgeld;
− tot 1 week voor aanvang: je betaalt 50% van het lesgeld;
− korter dan 1 week voor aanvang: geen restitutie mogelijk.
8.6 Deelname aan workshops / (verdiepings)cursus / retreats is op basis van vrijwilligheid, het staat deelnemers vrij af te zien van het aangeboden programma. Het afzien van het programma geeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, ook geen recht op vervangende lessen/activiteiten. In geval van onvoorziene omstandigheden of ongevallen is iYoga Utrecht niet aansprakelijk voor eventuele schade.
ARTIKEL 9 NAKOMING IYOGA UTRECHT
9.1 iYoga Utrecht behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden een les, cursus of workshop te annuleren of deelname van de cursist te weigeren voorafgaand aan de start van een les, cursus of workshop.
9.2 iYoga Utrecht heeft het recht cursisten die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de les, cursus of workshop verhinderen of verstoren, van verdere deelneming uit te sluiten. Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling door de cursist ongewijzigd.
9.3 iYoga Utrecht is niet verplicht cursussen en/of workshops te herhalen voor cursisten die verhinderd waren deze bij te wonen. De betaling van gemiste lesdagen blijft onverminderd verschuldigd.
ARTIKEL 10 PRIJS EN BETALING
10.1 De tarieven van de verschillende abonnementsvormen, rittenkaarten, losse lessen, workshops en cursussen staan vermeld op de www.iyogautrecht.nl.
10.2 Alle genoemde tarieven zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Bij een prijswijziging heb je het recht om je abonnement te wijzigen of te beëindigen. Prijswijzigingen worden aangekondigd op www.iyogautrecht.nl.
10.3 Je kan eenmalig een proefles of kennismakingsabonnement aanschaffen. Deze opties zijn alleen bedoeld voor nieuwe leden.
10.4 Voltijd studenten* en personen met een U-Pas kunnen gebruik maken van de kortingsprijzen voor leskaarten en abonnementen
bij iYoga Utrecht. Deze korting is niet mogelijk bij losse lessen, workshops of cursussen.
* studenten dienen ieder jaar (voor aanvang nieuw schooljaar) een kopie of bewijs aan iYoga Utrecht te overhandigen (per mail) waaruit blijkt dat je het schooljaar student bent, zodat de korting weer van
toepassing is.
ARTIKEL 11 OVERMACHT
In geval van overmacht heeft iYoga Utrecht het recht lessen, cursussen en workshops te wijzigen en/of te laten vervallen zonder verdere verplichtingen.
ARTIKEL 12 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
ARTIKEL 13 PRIVACY
iYoga Utrecht gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet tot de bescherming van de persoonsgegevens. iYoga Utrecht zal persoonlijke informatie van leerlingen niet aan derden verstrekken zonder persoonlijke toestemming. De Privacyverklaring van iYoga Utrecht is te vinden op www.iyogautrecht.nl.