Algemene voorwaarden van Joie de Eve

Sluiten
1. Begrippen

1.1 Joie de Eve is gevestigd te (1187RP) Amstelveen en geregistreerd in het handelsregister onder nummer 77560787.

1.2 Algemene Voorwaarden: deze door Joie de Eve gehanteerde algemene voorwaarden.

1.3 10 ritten kaart: een 10-lessenkaart zoals bedoeld in artikel 3.3.

1.4 Maandkaart: een maandkaart voor onbeperkt les zoals bedoeld in artikel 3.3.

1.5 Losse les : een éénmalige door een student te betalen en te volgen yogales bij Joie de Eve anders dan op basis van een lidmaatschap zoals bedoeld in artikel 3.3.

1.6 Lidmaatschap: een door Joie de Eve uit te geven c.q. uitgegeven en door een student te betalen c.q. betaald, lidmaatschap voor het volgen van yogalessen bij Joie de Eve

1.7 Student: degene die (privé) yoga les(sen) volgt c.q. wenst te volgen bij Joie de Eve

1.8 Website: de website van Joie de Eve: www.joiedeeve.nl


2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle lidmaatschappen en voor zover van toepassing op de 10 rittenkaart, de losse les en de maandkaart.

2.2 Door deelname aan een yogales van Joie de Eve verklaart de student zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.3 Joie de Eve kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de Website.

3. Lidmaatschap: 10 rittenkaart, losse les en maandkaart

3.1 Studenten kunnen lessen volgen op basis van een 10 rittenkaart, losse lessen en een maandkaart.

3.2 Een lidmaatschap komt tot stand op het moment dat Joie de Eve het verschuldigde lidmaatschapsgeld van de student heeft ontvangen.

3.3 Joie de Eve geeft de volgende lidmaatschappen en kaarten uit ter keuze van de student:

3.4 10 RITTENKAART

Deze kaart geeft recht op 10 lessen. De lessen dienen binnen 4 maanden gebruikt te worden. Betaling via IDEAL.

3.5 MAANDKAART ONBEPERKT

De maandkaart onbeperkt geeft recht op een ongelimiteerd aantal yoga lessen gedurende 1 maand. Betaling via IDEAL.

3.6 LOSSE LES

Dit is een losse les door een student te betalen en te volgen les bij Joie de Eve. Betaling via IDEAL.

4. Betaling en Prijswijziging

4.1 Alle yoga lessen van Joie de Eve moeten voorafgaand aan de te volgen yoga les betaald worden. Betaling kan worden gedaan via IDEAL via Momo.

4.2 Joie de Eve behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de website en/of per e-mail. De actuele geldende prijzen staan altijd op de website.

5. Reserveren voor lessen

5.1 De lessen bij Joie de Eve kunnen alleen via de Momo app geboekt en betaald worden. Een gereserveerde les kan tot 2 uur voor aanvang van de les online worden geannuleerd. Annuleringen die korter dan 2 uur voor aanvang van de les gedaan worden zullen volledig in rekening worden gebracht op de 10 rittenkaart of een losse les.

Voor het online reserveren van lessen gelden de volgende regels:.

Lessen kunnen online via het Momo reserveringssysteem geboekt worden.
Je reservering is geldig tot 5 minuten voor aanvang van de les. Ben je er dan niet, dan gaan we er vanuit dat je niet meer komt en geven we de les aan een ander.

Als je je reservering wilt annuleren dan kan dat kosteloos tot 2 uur voor aanvang van de les door in je account op “cancel” te klikken bij de betreffende les.
Annuleren van de les kan alleen via het Momo systeem en niet via telefoon of e-mail.

6. Huisregels

6.1 Alle studenten dienen de huisregels van Joie de Eve in acht te nemen:

Kom fris naar de yoga les. Het gebruik van (geurloze) deodorant wordt zeer op prijs gesteld. In verband met mogelijke allergieën van andere studenten wordt iedereen verzocht geen parfum, aromatherapie olie of andere geuren te dragen.

Draag schone yoga kleding tijdens de yoga lessen waarin je je makkelijk kunt bewegen.
Wij adviseren niet later dan 2 uur voor de yogales te eten en in ieder geval geen yoga op een volle maag te beoefenen.
Geen schoenen dragen in de yoga studio’s.
Je dient je eigen yogamat, deken en probs mee te nemen naar de yogales. Je yogamat kun je na de les schoon maken met de aanwezige spray.

Om iedereen optimale (innerlijke) rust te gunnen worden studenten verzocht voor, tijdens en na de yogales niet te praten in de yoga studio en in de 
andere ruimten zachtjes te praten.
Bij ongepast gedrag zoals pesten, discriminatie of het creëren van een onveilig gevoel behoudt Joie de Eve zich het recht voor studenten de toegang tot de ruimte/plek waar Joie de Eve les geeft te ontzeggen.
De (lichamelijke) integriteit van studenten dient altijd gerespecteerd te 
worden. Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door Joie de Eve niet getolereerd.

6.2 Joie de Eve behoudt zich het recht voor studenten die naar haar mening de huisregels zoals genoemd in artikel 6.1 niet naleven, de toegang tot Joie de Eve te ontzeggen en het lidmaatschap van de betreffende student te beëindigen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaald lidmaatschapsgeld.

7. Lesrooster

7.1 Het actuele geldende lesrooster staat op de website. Joie de Eve behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden voor zover mogelijk vooraf aangekondigd door vermelding op de website en/of per e-mail.

7.2 Joie de Eve behoudt zich het recht voor om een geplande yogales te annuleren dan wel de op het lesrooster genoemde yoga docent te wijzigen als gevolg van overmacht (waaronder ziekte van de docent). In dat geval vindt geen restitutie van lidmaatschapsgeld plaats.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Het volgen van yogalessen en het achterlaten van spullen geschiedt op eigen risico van de student. Joie de Eve aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel, verlies of schade verband houdende met het volgen van yoga les(sen)en het achterlaten van spullen in de ruimte op het moment van het volgen van een les.

9.2 Joie de Eve is een gecertificeerde yogadocent en zorgt altijd voor yogalessen van hoge kwaliteit. Toch bestaat er altijd de kans een blessure op te lopen tijdens een yogales. Door deelname aan een yogales bij Joie de Eve aanvaardt de student dit risico op een blessure. Joie de Eve biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen:

Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent of indien je zwanger bent.

Als je een blessure hebt of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les.

Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.

Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.

Voer de yoga oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke 
beperkingen.

Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.

Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.

Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.


10. Persoonsgegevens

10.1 Joie de Eve verzamelt persoonsgegevens van de studenten voor het bijhouden van haar ledenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Joie de Eve gaat zorgvuldig om met deze verzameling van persoonsgegevens en neem daarbij het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht.

10.2 Joie de Eve gebruikt de in artikel 10.1 genoemde persoonsgegevens onder meer om de studenten op de hoogte te brengen van activiteiten van Joie de Eve en eventuele wijzigingen in het lesrooster. Indien de student geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van Joie de Eve kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@joiedeeve.nl. De student is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle online diensten en producten van Joie de Eve gebruik kan worden gemaakt.

10.3 Joie de Eve geeft de persoonsgegevens van de studenten nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

11. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

11.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.