Algemene voorwaarden van LaBarre Studio

Sluiten
Algemene voorwaarden La Barre

Artikel 1 Definities

Deelnemer: een natuurlijk persoon die niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot de door La Barre te leveren Dienst.

Dienst: de door La Barre geleverde dienst bestaande uit onder andere een aanbod van verschillende lessen als Barre bestaande uit oefeningen van pilates, yoga en ballet waarbij de focus ligt op een goede houding, kracht, flexibiliteit en conditie.

La Barre: de onderneming die statutair gevestigd is en kantoor houdt te (2061 BN) Bloemendaal aan de Parkweg 10, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65618300.

Les: Elke (groeps)les gegeven door of namens La Barre in een locatie van La Barre.

Lessenkaart: een bepaalde vorm waarin een door La Barre te leveren Dienst door Deelnemer kan worden afgenomen waarbij gekozen kan worden uit een verschillend aantal lessen, te weten een proefles, een losse les, 5, 10 of 20 lessen.

Overeenkomst: Overeenkomst tussen La Barre en Deelnemer ter zake van de door La Barre te leveren Dienst.

Reserveringssysteem: het door La Barre gehanteerde online reserveringssysteem waar de Deelnemer lessen kan inboeken en waar een Deelnemer een Lessenkaart kan aanschaffen en betalen.

Voorwaarden: deze algemene door La Barre gehanteerde voorwaarden.

Website: www.labarrestudio.nl, inclusief het door La Barre gehanteerde Reserveringssysteem.

Artikel 2 Algemeen, totstandkoming Overeenkomst en registratie
1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen La Barre en Deelnemer gesloten Overeenkomst met betrekking tot door La Barre geleverde Dienst.
2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat (a) de Deelnemer alle verzochte informatie (online) heeft ingevuld en akkoord heeft verklaard, (b) door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming blijkt uit de online registratie van een Deelnemer, of (c) de Deelnemer heeft deelgenomen aan een les.
3. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Voorwaarden aan Deelnemer beschikbaar gesteld middels een link in het Reserveringssysteem. Door het sluiten van een Overeenkomst met betrekking tot de door La Barre geleverde Dienst middels de Website, alsook door deelname aan een (proef)les gaat Deelnemer akkoord met deze Voorwaarden. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze Voorwaarden zijn slechts van kracht, mits en voor zover schriftelijk door La Barre en Deelnemer overeengekomen.
4. De Voorwaarden zijn ook gepubliceerd op www.labarrestudio.nl/algemenevoorwaarden.
5. Tijdens dan wel direct na de registratie ontvangt Deelnemer een inlognaam en wachtwoord voor het Reserveringssysteem van La Barre.

Artikel 3 Het aanbod en de Overeenkomst
1. La Barre brengt het aanbod mondeling of elektronisch uit. Uitsluitend het digitale aanbod omvat de bedenktijd zoals bedoeld in artikel 4.
2. Het afsluiten van een Overeenkomst tussen Deelnemer en La Barre inzake de afname van een Dienst, bestaande uit een nader te bepalen aantal lessen, kan middels de Website dan wel mondeling geschieden.
3. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het onder 1 genoemde aanbod door Deelnemer. De Overeenkomst is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Het aantal afgenomen lessen kunnen niet door een andere deelnemer worden overgenomen.

Artikel 4 Bedenktijd
1. Voor Overeenkomsten die op afstand zijn gesloten (zoals via de Website) geldt een bedenktijd van 14 dagen. Deelnemer heeft gedurende die termijn de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Alsdan ontvangt Deelnemer de gedane betaling aan La Barre retour. Indien Deelnemer tijdens de bedenktijd gebruik maakt van de Diensten en zij maakt vervolgens gebruik van haar herroepingsrecht, dan is hij/zij een evenredige vergoeding verschuldigd voor de periode waarin zij gebruik heeft gemaakt van de Diensten.

Artikel 5 Duur en beëindiging van de overeenkomst
1. De geldigheid van de Lessenkaart gaat in op het moment van de aankoop van de kaart.
2. De Lessenkaart heeft een geldigheidsduur van één jaar, te rekenen vanaf de datum van aanschaf.
3. La Barre heeft het recht deze Overeenkomst zonder voorafgaande goedkeuring van Deelnemer over te dragen aan een derde partij die de verplichtingen uit deze Overeenkomst blijft nakomen.

Artikel 6 Prijs, prijswijzigingen en betaling
1. De prijs per (proef) les wordt op de Website en in het Reserveringssysteem aangegeven en wordt bij de aankoop van de Lessenkaart overeengekomen.
2. La Barre heeft het recht haar prijzen te verhogen, en zal een dergelijke verhoging 4 weken voorafgaande aan de verhoging middels haar Website bekend maken. Deze prijsverhoging geldt niet voor reeds afgenomen Lessenkaarten.
3. Een Lessenkaart kan direct bij La Barre dan wel via het Reserveringssysteem worden afgenomen. Betaling van de Lessenkaart geschiedt middels overmaken op het door La Barre verstrekte rekening nummer danwel middels de op de website aangegeven betalingsmethode zoals IDeal.
4. Iedere keer als Deelnemer een les reserveert, boekt het Reserveringssysteem deze af van de Lessenkaart. Indien de Lessenkaart verbruikt is, kan Deelnemer in principe geen les meer via het Reserveringssysteem inboeken.

Artikel 7 Rechten en verplichtingen La Barre
1. La Barre staat er voor in dat de door haar geleverde Diensten en de door haar geboden faciliteiten beantwoorden aan de Overeenkomst.
2. De uitvoering van de Diensten betreft een inspanningsverplichting. La Barre kan dan ook geen enkel resultaat garanderen.
3. La Barre dient zorg te dragen dat de door haar gebruikte faciliteiten en voorzieningen voldoende worden onderhouden.
4. La Barre staat er voor in dat de door haar ingeschakelde instructeurs/begeleiders over voldoende kennis
beschikken om de Diensten uit te voeren die redelijkerwijs van hen mogen worden verwacht.

Artikel 8 Rechten en verplichtingen Deelnemer
1. Deelnemer dient zich aan de door La Barre dan wel de door haar ingeschakelde instructeurs/begeleiders gegeven instructies te houden.
2. Deelnemer dient aan La Barre te melden indien er medische omstandigheden zijn waar La Barre rekening mee dient te houden bij de uitvoering van de Diensten. Deelnemer verklaart derhalve La Barre op de hoogte te hebben gebracht van alle mogelijke redenen (ziekte, lichamelijk en/of psychische klachten) waardoor de risico’s die aan de trainingen en uitvoering van de Diensten verbonden zijn zouden kunnen zijn toegenomen.
3. Deelnemer verklaart dat hij/zij zich zal houden aan de aanbevelingen die worden medegedeeld in verband met de trainingen en andere Diensten.
4. Huisregels dienen te worden gevolgd zoals vermeld op de trainingslocatie. Bovendien is Deelnemer verplicht te trainen in sportkleding, waarbij soepel zittende (sport)kleding met sokken met profiel of balletschoenen wordt aanbevolen.
5. Wijzigingen in e-mail adres en/of telefoonnummer dienen zo spoedig mogelijk door Deelnemer aan La Barre doorgegeven te worden.
6. Voor Lessenkaarten is in principe geen restitutie mogelijk.

Artikel 9 Deelname, afzeggen en verzetten van Lessen
1. Deelnemer dient zich voorafgaande aan een Les aan te melden via het daarvoor bestemde online Reserveringssysteem dan wel via het volgende e-mail adres van La Barre: labarrestudio@gmail.com. Zonder aanmelding heeft een Deelnemer geen recht op deelname aan een Les.
2. Deelnemer heeft het recht een training tot 10 uur van tevoren kosteloos te annuleren door het sturen van een mailtje naar labarrestudio@gmail.com dan wel via het online Reserveringssysteem. Niet bezochte of niet tijdig geannuleerde Lessen worden van de Lessenkaart afgeboekt.
3. La Barre heeft het recht tussentijds (tijdelijke) wijzigingen aan te brengen in het door haar gehanteerde
lesrooster, de door La Barre ingezet personeel, de locatie en openingstijden. De wijzigingen zullen tijdig door La Barre op de Website bekend gemaakt worden.
4. Indien wegens overmacht La Barre een geplande les moet annuleren, gaat deze niet ten kosten van de Lessenkaart van Deelnemers.
5. La Barre behoudt zich het recht voor het totaal aantal Deelnemers aan een les te beperken. Ook behoudt La Barre zich het recht voor Deelnemers te weigeren bij misbruik van het Reserveringssysteem of bij onheuglijk gedrag.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
1. De deelname aan de door La Barre georganiseerde lessen, gebruik van de door La Barre geboden faciliteiten, betreden van de lesruimte en de door haar te leveren Diensten etc. is geheel voor eigen risico van Deelnemer. Deelnemer verklaart La Barre in principe niet aansprakelijk te stellen voor mogelijke ongevallen of andere negatieve gevolgen die zouden kunnen optreden tijdens of na de lessen dan wel ander gebruik van de Diensten tenzij er sprake is van het bepaalde in van artikel 9 lid 2.
2. La Barre is tegenover Deelnemer uitsluitend aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van La Barre komt. Voorzover Deelnemer enige aanspraak jegens La Barre geldend mocht willen maken, zal deze aanspraak niet verder gaan dan hetgeen waarvoor La Barre zich heeft verzekerd.
3. La Barre is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, tenzij sprake is van schuld/opzet van La Barre. Gedupeerde(n) dienen zelf aangifte te doen bij de politie. La Barre stelt het zeer op prijs wanneer diefstal wordt gemeld, zodat gepaste actie kan worden ondernomen.

Artikel 11 Privacy
1. Deelnemer is zich bewust dat de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen in de administratie van La Barre. Deze gegevens zullen zorgvuldig bewaard worden en alleen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst tussen partijen en informatie over de trainingen en andere relevante producten en diensten van La Barre gebruikt worden. La Barre treft de best mogelijke beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken de door Deelnemer verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en in het door La Barre gehanteerde privacy statement.
2. La Barre kan met voorafgaande toestemming van Deelnemer, foto’s of video’s maken van de Lessen voor gebruik op social media of op de Website.

Artikel 12 Klachten
1. In het onverhoopte geval dat een Deelnemer een klacht heeft met betrekking tot een door La Barre geleverde Dienst, dient zij die zo spoedig mogelijk aan la Barre te melden uiterlijk binnen 14 dagen nadat het voorval/incident waarop de klacht ziet is ontstaan. De klacht kan telefonisch dan wel per e-mail worden ingediend bij La Barre via labarrestudio@gmail.com.
2. La Barre beantwoordt de door de Deelnemer ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 week.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst en deze voorwaarden zullen eerst getracht worden onderling tussen partijen te worden opgelost. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, is de rechter in Haarlem bevoegd hierover te oordelen.