Algemene voorwaarden van Lavida Yoga

1. AANSPRAKELIJKHEID

1.1 De deelnemer dient de instructies van de docent in acht te nemen.

1.2 Lavida Yoga is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel dat tijdens de les of ten gevolge van de yogaoefeningen ontstaat.

1.3 Lavida Yoga is niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen welke buiten de studio zijn neergezet.

2. GEZONDHEID

2.1 De deelnemer geeft bij de eerste les eventuele klachten aan en zal bij een wijziging dit zo snel mogelijk aan Lavida Yoga kenbaar maken.

2.2 Lavida Yoga kan eventueel een doktersverklaring verlangen waarin de arts toestemming geeft voor het beoefenen van yoga.

2.3 Op basis van medische klachten waarbij het niet duidelijk is wat de invloed van yoga hierop zou kunnen zijn, behoudt Lavida Yoga het recht een persoon niet deel te laten nemen aan de les.

3. ZWANGERSCHAP

3.1 De deelnemer dient eventuele zwangerschap zo snel mogelijk te melden aan de docent. Al vanaf het eerste trimester zijn er speciale aanbevelingen voor zwangere vrouwen. Overleg met de docent wat je het beste kunt doen als je de yogalessen wilt voortzetten.

4. ABONNEMENT

4.1 De deelnemer sluit een maandelijks yoga-abonnement af, waarmee hij 1 x per week kan deelnemen aan de yogalessen.

4.2 Dit abonnement kan iedere dag van de maand ingaan.

4.3 De betaling van het maandelijkse abonnementsgeld geschiedt door automatische incasso. Elke deelnemer geeft middels inschrijving in Momoyoga akkoord en volmacht aan Lavida Yoga voor incasseren van het verschuldigde lesgeld van zijn rekening. Betaling van het lesgeld dient onder alle omstandigheden bij vooruitbetaling te geschieden.

4.4 Een abonnement is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

4.5 Het is mogelijk om het abonnement in overleg tijdelijk stop te zetten. Dit geldt voor minimaal één volledige maand.

4.6 Voor alle abonnementen geldt een opzegtermijn van lopende maand + 1 maand. De opzegging dient per e-mail of schriftelijk aan Lavida Yoga te worden doorgegeven. Opzegging kan pas geschieden wanneer het afgenomen lesgeld volledig is voldaan. Restitutie van de lesgelden wordt nooit verleend.

4.7 Op officiële feestdagen is Lavida Yoga gesloten. Dit zal tijdig worden gecommuniceerd via e-mail en de website. De deelnemer heeft geen recht op reductie in lesgeld, maar kan deze vervallen les wel inhalen in op een ander lesuur.

4.8 Ieder jaar wordt er tijdens de zomervakantie gedurende 1 maand geen les gegeven, de automatische incasso wordt die maand stopgezet. Er wordt ruim van te voren zichtbaar in Momoyoga welke maand dit zal zijn. Ook in de december maand sluit Lavida Yoga voor een periode van 1 maand, ook in de maand december zal de automatische incasso worden stopgezet.

5. INHALEN

5.1 Het afmelden voor een les kan tot uiterlijk 12 uur voor aanvang van de les. Het afmelden verloopt via het programma Momoyoga. De gemiste les mag worden ingehaald indien er tot uiterlijk 12 uur van te voren is afgemeld.

5.2 Het inhalen van een tijdig afgemelde les kan tot maximaal twee maanden na datum. Hierna komt de gemiste les te vervallen.

5.3 Bij opzegging van het abonnement is het na de opgezegde datum niet meer mogelijk om in te halen.

6. WIJZIGINGEN LESROOSTER , PRIJZEN

6.1 Lavida Yoga behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd.

6.2 Lavida Yoga behoudt zicht het recht voor de indeling van het lesrooster voor wat betreft tijd, programma en locatie te wijzigen.