15 - 21 augusti 2022
Denna vecka
Måndag, 15 augusti
10:30
Natasja
Zachte hatha yoga (stoel)
avbokad
18:45
Natasja
hatha yoga
avbokad
20:00
Natasja
hatha yoga
avbokad
Tisdag, 16 augusti
Inga klasser
Onsdag, 17 augusti
18:30
Natasja
hatha yoga
avbokad
19:45
Natasja
hatha yoga
avbokad
Torsdag, 18 augusti
Inga klasser
Fredag, 19 augusti
18:30
Natasja
hatha yoga
avbokad
Lördag, 20 augusti
Inga klasser
Söndag, 21 augusti
Inga klasser
15 - 21 augusti 2022
Denna vecka