20 Nov - 26 Nov 2017   
Monday November 20
  10:00 am
Hatha flow
Monday November 20
10:00 am  
Hatha flow
Tuesday November 21  
Tuesday November 21
No classes
Wednesday November 22  
Wednesday November 22
No classes
Thursday November 23
  10:00 am
Hatha Flow
Thursday November 23
10:00 am  
Hatha Flow
Friday November 24  
Friday November 24
No classes
Saturday November 25  
Saturday November 25
No classes
Sunday November 26  
Sunday November 26
No classes
20 Nov - 26 Nov 2017   
20 Nov - 26 Nov 2017