Algemene voorwaarden van Lotus Praktijk Dongen

Sluiten
Algemene Voorwaarden Lotus Praktijk Dongen
versie: juni 2021

Huisregels en Adviezen:
• Respecteer je grenzen en forceer je niet. Stel je docent voor aanvang van de les op de hoogte van eventuele gezondheidsklachten of andere fysieke of psychische bijzonderheden. Ook zwangerschap! Mogelijk kan de docent individuele aanwijzingen geven die van belang zijn. Onderbreek bij klachten een activiteit (pijn, kramp, duizeligheid, misselijkheid etc.) en stel de docent hiervan in kennis.
• Betreed de yogaruimte in schone kleding en met schone voeten. Draag geen sterk ruikende parfums.
• Schoenen en jassen blijven in de hal.
• Mobiele telefoons staan uit (ook als deze in de hal blijven).
• Draag comfortabele kleding waarin je prettig kunt bewegen. De yoga wordt beoefend op blote voeten.
• In de praktijk zijn yogamatten, dekens, kussentjes en bolsters aanwezig. Je bent verplicht een grote handdoek op de yogamat van Lotus praktijk te leggen (uit hygiënisch oogpunt). Ook kun je een eigen yogamat gebruiken.
• Probeer ruim van tevoren te eten (1,5 tot 2 uur) of eet iets lichts wat korter voor de les.
• Je bent vanaf 10 minuten voor het begin van de les welkom.


De overeenkomst
• De overeenkomst komt tot stand door het aanmelden / inschrijven via de inschrijf-link die je toegezonden hebt gekregen. In overleg met Lotus Praktijk Dongen heeft de deelnemer gekozen voor een vaste plaats in één van de lesgroepen ( abonnement) of voor het volgen van losse lessen (op basis van beschikbaarheid).
• Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.
• Deelneming is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts.
• Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.
• De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het aan- en afmelden van de lessen op het digitale lesrooster.

Betaling
• De deelnemer dient het verschuldigde lesgeld voor aanvang van de lessen te betalen middels overschrijving naar NL 48 KNAB 0256 0266 61 t.n.v. M.A.A.J. den Boer Lotus Praktijk Dongen of contant te voldoen in de praktijk.
• Je kunt op elk gewenst moment instromen. In Momoyoga kun je je lessen aankopen en inboeken.
• Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk. Het lesgeld kan niet teruggevorderd worden of doorgeschoven naar een volgend lesblok.
• Bij aankoop van een abonnement dient het verschuldigde bedrag in één keer overgemaakt te worden. Je geeft toestemming tot automatische incasso. Opzegtermijn is 1 maand.
• Tijdens Feestdagen wordt er geen les gegeven.
• Lotus Praktijk Dongen heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer aan een les te weigeren, indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
• Lotus Praktijk Dongen heeft het recht de toegang van de lessen, zonder opgave van reden, van de deelnemer te weigeren.

Gemiste lessen
• Het inhalen van gemiste lessen is een service. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
• Gemiste lessen kunnen op een ander gewenst tijdstip (binnen de reeds betaalde abonnementsperiode) worden ingehaald. Je kunt hiervoor zelf inloggen op het lesschema en kijken wanneer er plaats is en je dan inschrijven. Belangrijk is wel dat je je afmeldt voor het tijdstip waarop je normaal komt, anders vervalt de mogelijkheid je les in te halen. Je begint opnieuw met het opbouwen van gemiste lessen op het moment dat de nieuwe lesperiode/abonnement in gaat.
• Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen. Wel is er een mogelijkheid iemand anders in jouw plaats te laten komen. Meld je dan niet af in het lesschema.
• Bij langdurige ziekte kunt u contact opnemen met Lotus Praktijk Dongen zodat een betalingsregeling getroffen kan worden.

Annulering door Lotus Praktijk Dongen
• Lotus Praktijk Dongen heeft het recht zonder opgave van redenen les en/of leslocatie te wijzigen.
• Lotus Praktijk Dongen heeft het recht zonder opgave van redenen de les te annuleren of deelname van de deelnemer te weigeren.
• Lotus Praktijk Dongen biedt de deelnemer de mogelijkheid de geannuleerde les op een ander tijdstip in te halen. Anderzijds kan Lotus Praktijk Dongen besluiten de deelnemer een digitale les toe te sturen zodat de deelnemer op eigen gelegenheid een yogapractice kan beoefenen. Lotus praktijk kan doen besluiten een (gedeelde)vergoeding te bieden voor de geannuleerde lessen.
• Mocht, door onvoldoende aanmeldingen of anderszins, een activiteit niet doorgaan, dan krijg je daarvan direct na de sluitingsdatum of zo snel mogelijk bericht.

Wijzigingen
• Lotus Praktijk Dongen behoudt zich de vrijheid voor de Algemene voorwaarden en de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen.
• U wordt via mailing en/of via het online-lesschema van alle wijzingen op de hoogte gehouden.

Aansprakelijkheid
• Lotus Praktijk Dongen verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.
• Lotus Praktijk Dongen is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na les.

Toepasselijkheid en geschillen
• Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Lotus Praktijk Dongen betreffende deelname aan lessen of workshops, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.
• Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Lotus Praktijk Dongen.


Opzeggen
• De opzegtermijn van het abonnement is 1 maand.
• Er kan geen restitutie van het lesgeld plaatsvinden. Het opzeggen geschiedt per telefonisch contact of schriftelijk per email of post, waarna je een bevestiging ontvangt. Geen bevestiging ontvangen? Neem dan snel contact op met Lotus praktijk Dongen.
• Na de opgezegde datum is het niet meer mogelijk om eventueel gemiste lessen in te halen.


Privacyverklaring
Op lotuspraktijk.nl wordt alleen om persoonsgegevens gevraagd als je het formulier op de contactpagina gebruikt. En als je ingeschreven staat via Momoyoga. Deze privacyverklaring is ervoor bedoeld om je op de hoogte te brengen wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt nadat je ingeschreven staat en/of een contactformulier verstuurd hebt.
Jouw persoonsgegevens:
In het contactformulier wordt gevraagd om je voornaam, achternaam, je adres, je woonplaats, je telefoonnummer en je e-mailadres. De velden voor je voor- en achternaam, je telefoonnummer en je e-mailadres zijn verplicht. Het veld voor het e-mailadres is nodig omdat je een antwoord op je vraag of opmerking wilt ontvangen. Zonder e-mailadres is dat onmogelijk. De velden voor de voor- en achternaam worden gebruikt om het antwoord op je vraag of opmerking persoonlijk te maken. Je telefoonnummer wordt gebruikt om snel contact met je op te kunnen nemen mocht er onverhoopt iets onverwachts gebeuren. Zoals het uitvallen van een les bijvoorbeeld.
Aanmelden voor de Lotus Praktijk Dongen Yoga nieuwsbrief:
Als je eerder contact hebt gehad of gebruik hebt gemaakt van diensten van Lotus Praktijk Dongen, ontvang je eens per kwartaal een digitale Nieuwsbrief van Lotus Praktijk Dongen. Hierbij is er altijd de mogelijkheid aan te geven hier geen gebruik meer van te willen maken (per email naar info@lotuspraktijk.nl).

Versleutelde verzending:
De gegevens die je in de contactformulieren invult worden versleuteld verzonden naar de server waar de website van Lotus Praktijk Dongen wordt gehost. De website is hiervoor beveiligd met een zogenaam SSL-certificaat. Dat deze werkt kun je zien aan het groene slotje voor de URL in je browser. Je ziet daar ook in het groen het woord ‘Veilig’ staan.
Opslag van jouw persoonsgegevens:
Het contactformulier is gemaakt met behulp van een plugin. Je persoonlijke gegevens worden opgeslagen in de database van deze plugin. Er wordt een kopie van je ingevulde formulier verzonden naar info@lotuspraktijk.nl. Dit gebeurt met behulp van een bevestigingsmail. Deze mailtjes worden lokaal opgeslagen op een PC van Lotus Praktijk Dongen en worden bewaard.
Gebruik van jouw persoonsgegevens:
De gegevens die je invult op het contactformulier worden alleen gebruikt om je een antwoord te geven op de vragen of opmerkingen die je via het contactformulier stelt of maakt. Als je besluit lessen bij Lotus Praktijk Dongen te gaan volgen of deel te nemen aan een workshop /massage worden je gegevens in het klantenbestand van Lotus Praktijk Dongen opgeslagen. Jouw gegevens worden niet verkocht of doorgegeven aan derden.
Personen die jouw persoonsgegevens kunnen inzien:
De enige personen die jouw persoonlijke gegevens kan inzien is Mascha den Boer. Zodra dit verandert wordt daar in deze privacyverklaring melding van gemaakt.
MomoYoga:
Lotus Praktijk Dongen maakt gebruik van dit reserveringssysteem (zie privacy verklaring Momoyoga)
Mollie:
Lotus Praktijk Dongen maakt gebruik van Mollie om online betalingen mogelijk te maken (zie privacyverklaring Mollie)
Moneybird:
Lotus Praktijk Dongen maakt gebruik van Moneybird voor het factureren naar klanten (zie privacyverklaring Moneybird).

Je persoonsgegevens opvragen, wijzigen of verwijderen:
Je mag op ieder moment jouw gegevens opvragen zoals ze in de database van de site en lokaal zijn opgeslagen. Dit geldt ook voor het wijzigen van je gegevens. Hiervoor kun je het contactformulier gebruiken. Wil je dat jouw gegevens worden verwijderd? Ook hiervoor kun je het contactformulier gebruiken. Nadat je een bevestiging van ontvangst hebt gekregen zullen je gegevens verwijderd worden.

Klachten:
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u niet tevreden bent over de wijze waarop uw gegevens worden vastgelegd of verwerkt door Lotus Praktijk Dongen of wanneer u van mening bent dat aan een schriftelijk verzoek om inzage, rectificatie en/of verwijdering van uw gegevens niet is voldaan. Het postadres van de Autoriteit Persoonsgegevens is: Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG. De Autoriteit Persoonsgegevens is telefonisch bereikbaar op het volgende telefoonnummer: 0900 - 2001 201.
NL 48 KNAB 0256 0266 61 t.n.v. M.A.A.J. den Boer Lotus Praktijk Dongen

Kamer van Koophandel: 17251081