Algemene voorwaarden van M-Yoga

Sluiten
Elk lid is verplicht voorafgaande aan deelname akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Elk lid is op de hoogte van het privacybeleid van M-Yoga.

Het lid neemt deel aan de lessen vanaf de afgesproken aanvangsdatum (inschrijfdatum) voor onbepaalde tijd. Bij lidmaatschap is het aanschaffen van een eigen slipvrije mat verplicht.

Elk lid is verplicht alle lichamelijke en/of psychische klachten te melden aan de docent. Ook als dit niet relevant lijkt. Het lid is verantwoordelijk voor bewegen binnen eigen grenzen.

Elk lid dient zich te houden aan de huisregels. Het gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan. De yoga ruimte dient zonder schoenen te worden betreden.

Het lidmaatschapsgeld is het vooraf afgesproken bedrag zoals dat vermeld staat op de website. Dit bedrag geldt per maand, ongeacht hoeveel lessen in deze maand plaatsvinden.

De volgende abonnementsvormen worden aangeboden;
• Reguliere lessen: 1 x yogales per week € 45,00 per maand
• Online lessen: onbeperkt aantal yogalessen € 30,00 per maand
Zie voor alle overige actuele prijzen www.marijevalk.com.

De maandelijkse betaling van het lidmaatschapsgeld vindt plaats per automatische incasso. Wanneer er meer dan eens niet aan de betalingsplicht is voldaan, heeft M-Yoga het recht het lidmaatschap per direct te beëindigen. Dit betekent niet dat de betalingsplicht komt te vervallen. Openstaande vorderingen dienen voldaan te worden.

Het lidmaatschapsgeld kan tussentijds worden verlaagd of verhoogd. Leden worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Indien een lid het met deze verhoging niet eens is, bestaat de mogelijkheid voor het lid per direct te stoppen met deelname aan de lessen. In dit geval hoeft geen rekening te worden gehouden met de geldende opzegtermijn. Het lid dient wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan. Eventuele nog openstaande, in te halen lessen komen hiermee te vervallen.

Lesvrije dagen en vakanties worden tijdig doorgegeven aan de leden. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk, wel mogen deze dagen beschouwd worden als gemiste les. Er kan worden besloten om ter vervanging van de reguliere lessen de online lessen beschikbaar te stellen aan de leden. In dit geval mogen gemiste lessen niet worden ingehaald.

Restitutie voor gemiste lessen door afwezigheid van het lid is niet mogelijk. Het is mogelijk een gemiste les in te halen tijdens één van de overige lesuren, mits de afmelding ten minste 12 uur van te voren en via het rooster heeft plaatsgevonden. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs in dezelfde week plaats te vinden. De mogelijkheid tot het inhalen van gemiste lessen is een service, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De in te halen lessen vervallen wanneer het lid het lidmaatschap heeft opgezegd. In te halen lessen kunnen niet worden overgedragen aan derden.

Voor workshops en sessies buiten het reguliere rooster om geldt dat kosteloos annuleren niet mogelijk is. Wanneer het lid zich opgeeft of inschrijft voor een workshop of sessie ontstaat een betalingsverplichting en wordt het lid geacht deel te nemen. Ook wanneer het lid niet kan deelnemen, blijft deze betalingsverplichting bestaan. Wel is het mogelijk om iemand anders in jouw plaats te laten komen.

Indien een lid het lidmaatschap wil beëindigen, geldt een opzegtermijn van minimaal één volledige kalendermaand voorafgaand aan een nieuwe maand. Opzegging dient altijd schriftelijk te worden gedaan via info@marijevalk.com. Opzeggen bij de docent en/of telefonisch is niet mogelijk.

M-Yoga behoudt het recht voor om leden deelname aan de lessen te weigeren indien zij dit passend vindt.

M-Yoga kan niet aansprakelijk worden gesteld voor spullen die zoek zijn geraakt in de ruimtes van M-Yoga. Tevens kan M-Yoga op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van het lid in en om de ruimten van M-Yoga. Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van het lid.

Op alle inhoud en opmaak (waaronder mede, maar niet limitatief, begrepen: teksten, foto’s, logo’s, tekeningen, andere afbeeldingen, geluidsfragmenten, video’s, databestanden, met inbegrip van de lay-out, en kenmerkende kleurencombinaties, domeinnamen) van de website en de overige diensten van M-Yoga rusten rechten van intellectuele eigendom. Gebruik is enkel toegestaan met toestemming van M-Yoga.

Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van M-Yoga en/of de rechthebbende, niet toegestaan om (eventueel: delen van) de website of overige diensten openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te exploiteren in zowel Nederlands geschrift als vertaald of enige andere vorm, tenzij anders overeengekomen.

Indien de gebruiker de intellectuele eigendomsrechten van M-Yoga schendt, is de gebruiker aansprakelijk voor alle schade die M-Yoga daardoor of in verband daarmee lijdt. M-Yoga behoudt zich het recht voor om sancties op te leggen.

Aanvulling online aanbod:

Als de gebruiker onze producten of abonnementen heeft aangeschaft, krijgt de gebruiker voor een onbepaalde tijd toegang tot het bekijken van Yogavideo’s en teksten op de website. Deze voor onbepaalde tijd beschikbare video’s, teksten en andere inhoud van de producten en alle auteursrechten blijven eigendom van M-Yoga.

Het niet toegestaan om deze (yoga)video’s, teksten en andere intellectuele eigendommen als onderdeel van de producten te downloaden, als hiervoor geen toestemming is gegeven. Daarbij is het niet toegestaan om zowel de teksten, (Yoga)video’s en andere intellectuele eigendommen te kopiëren, te dupliceren, te publiceren, te verspreiden of op een andere manier voor derden toegankelijk te maken.

Als de gebruiker een abonnement heeft afgesloten voor een dienst van M-Yoga of een product heeft gekocht, dan dient alleen de gebruiker op wiens naam het abonnement staat gebruik te maken van dit account. Abonnementen en accounts zijn dus strikt persoonlijk. Inloggegevens verstrekken aan derden is niet toegestaan.

De gebruiker heeft het recht om op één computer tegelijk ingelogd te zijn. Inloggen op meerdere apparaten tegelijk is niet toegestaan.

De Yogavideo’s en teksten mogen niet in het openbaar vertoond worden, M-Yoga hier vooraf toestemming voor gegeven heeft.

Als de gebruiker zich niet aan bovengenoemde regels houdt, kan het account van de gebruiker definitief geblokkeerd worden. De gebruiker heeft in dit geval geen recht op teruggave van het aankoopbedrag van het product of de dienst of het abonnementsgeld.

M-Yoga behoudt daarnaast het recht om in geval van directe of indirect schade ten gevolge van het het niet naleven van de regels in deze algemene voorwaarden, de geleden schade te verhalen op de gebruiker.

M-Yoga doet haar best om ervoor te zorgen dat de yogavideo’s altijd beschikbaar zijn. M-Yoga kan echter nooit verantwoordelijk worden gehouden voor technische problemen buiten haar invloed.

M-Yoga doet haar best om ervoor te zorgen dat alle informatie juist en volledig is. M-Yoga kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van mogelijke fouten.

M-Yoga kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de gebruiker die voortvloeien uit het bekijken en beluisteren van de yoga-video’s of het uitvoeren van de weergegeven oefeningen. De deelnemer blijft hiervoor ten alle tijden zelf verantwoordelijk.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf om vooraf advies te vragen over het uitvoeren van de yoga-oefeningen bij de huisarts of een andere professionele hulpverlener.

Bij normaal gebruik van de abonnementen, producten en diensten van M-Yoga, kunnen de (yoga)video’s en de overige informatie in de producten en abonnementen onbeperkt bekeken worden tenzij anders aangegeven. M-Yoga behoudt het recht om bij excessief gebruik of vermoeden van misbruik het account te blokkeren.

M-Yoga behoudt zich het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname van online cursussen en andere online diensten. Indien het cursusgeld reeds betaald is door de deelnemer, zal het betaalde bedrag worden teruggestort door M-Yoga.

Door het invullen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden. Alsmede alle vragen op het aanmeldformulier naar waarheid beantwoord te hebben.

De deelnemer verklaart bij zijn/haar weten in goede fysieke en psychische gezondheid te verkeren. Ook dient de deelnemer melding te maken van eventuele beperkingen. De deelnemer blijft hiervoor te allen tijde zelf verantwoordelijk. Indien er iets verandert met betrekking tot de fysieke en/of psychische gezondheid van de deelnemer, zal deze dit onmiddellijk laten weten aan de begeleider.

Specifiek van toepassing op gebruikers van de online yogalessen. Abonnementen worden iedere overeengekomen termijn verlengd via automatisch incasso. Abonnementen kunnen op ieder gewenst moment worden stopgezet. Er geldt een opzegtermijn van twee weken.

Met een online abonnement krijgt de gebruiker het recht om yogavideo’s gedurende een bepaalde periode (afhankelijk van het lopende abonnement) op de website te bekijken. De yogavideo’s en alle auteursrechten blijven eigendom van M-Yoga.

Indien noodzakelijk kan M-Yoga de Algemene Voorwaarden tussentijds aanpassen.

KVK: 73384585
IBAN: NL90KNAB0258151951