Algemene voorwaarden van Met Liefde en Aandacht

1. Begrippen
1.1 Aanbetaling: 50% van de Retraite prijs, welke als aanbetaling voor deelname aan de Retraite geldt.
1.2 Algemene Voorwaarden: deze door Met liefde en aandacht gehanteerde algemene voorwaarden, zijn gepubliceerd op de website van Met liefde en aandacht.
1.3 Deelnemer: degene van 7 jaar of ouder die een door of bij Met liefde en aandacht georganiseerde Sessie, Les, Workshop of Training volgt c.q. wenst te volgen. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud, kunnen in beginsel uitsluitend deelnemen onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een Deelnemer van 18 jaar of ouder. Inschrijving en betaling dient in voornoemde situatie te gebeuren door, althans met toestemming van de ouder / wettelijk vertegenwoordiger.
1.4 Met liefde en aandacht is gevestigd te Beverwijk op Breestraat 101 en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 61319791.
1.5 Rittenkaart: een x aantal lessen kaart, zoals bedoeld in artikel 3.3.
1.6 Abonnement/lidmaatschap: een door Met liefde en aandacht uit te geven c.q. uitgegeven, en door een Student te betalen c.q. betaald, abonnement/lidmaatschap voor het volgen van de yoga- en andere lessen bij Met liefde en aandacht zoals vermeld op het reguliere lesrooster te vinden op de website (verder: 'Abonnement').
1.7 Losse Les: een éénmalige door een Student te betalen en te volgen les bij Met liefde en aandacht, anders dan op basis van een Lidmaatschap.
1.8 Retraite prijs: de totale prijs van de Retraite, inclusief de Aanbetaling.
1.9 Retraite: een door Met liefde en aandacht georganiseerde Retraite.
1.10 Student: degene van 7 jaar of ouder die les(sen) volgt c.q. wenst te volgen bij Met liefde en aandacht. Jongeren tussen de 7 en 18 jaar oud, kunnen uitsluitend sessies en/of yogalessen volgen onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een Student van 18 jaar of ouder. Inschrijving voor en betaling van een coachsessie, losse les, Rittenkaart of abonnement dient bij een jongere voornoemd te gebeuren door, althans met toestemming van de ouder / wettelijk vertegenwoordiger.
1.11 Website: de website van Met liefde en aandacht: www.metliefdeenaandacht.nl
1.12 Workshop: een bij of door Met liefde en aandacht te geven of gegeven workshop.
1.13 Training: een bij of door Met liefde en aandacht te geven of gegeven training.
1.14 Partners: derde partijen (natuurlijke persoon of rechtspersoon) die een opdracht verstrekken aan Met liefde en aandacht.
2. Toepasselijkheid
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Met liefde en aandacht zich verbindt / zal verbinden om werkzaamheden te verrichten, waaronder op de; Abonnementen, Losse Lessen, Coachsessies,Massagesessies, Workshops, Trainingen, Retraites en overige bezoeken van Studenten al dan niet via Partners van Met liefde en aandacht aan of bij Met liefde en aandacht. Door deelname aan een (Losse) Les, Workshop, Training of Retraite verklaart de Student of Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Partners van Met liefde en aandacht verplichten zich om hun Studenten/Deelnemers aan de activiteiten die Met liefde en aandacht voor hen zal verrichten, zich van de toepasselijkheid en de inhoud van deze voorwaarden bewust te maken, met name van artikel 13.
2.2 Met liefde en aandacht kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de Website. Met liefde en aandacht zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.
2.3 Deze Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.
2.4 De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Partners wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Op deze Algemene Voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op welke wijze dan ook, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst, bij de dienstverlening van Met liefde en aandacht zijn betrokken.
3. Abonnementen, Rittenkaart en Losse Lessen
3.1 Studenten kunnen lessen volgen op basis van een Abonnement of een Rittenkaart. Ook zijn Losse Lessen beschikbaar. Soms heeft Met liefde en aandacht acties met een beperkte geldigheidsduur.
3.2 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of indien er voorwaarden aan verbonden zijn, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Alle aanbiedingen en andere uitingen zijn vrijblijvend en zijn een uitnodiging om diensten van Met liefde en aandacht af te nemen. Met liefde en aandacht is gerechtigd het aanbod te wijzigen. Dit betekent dat de Student geen aanspraak kan maken op aanbiedingen of prijzen die door Met liefde en aandacht worden gehanteerd, anders dan dat aanbod dat de Student heeft geaccepteerd. Kennelijke vergissingen en/of fouten in het aanbod binden Met liefde en aandacht niet en de Student kan hier geen rechten aan ontlenen. Met liefde en aandacht heeft het recht een aanmelding van een Klant te weigeren zonder opgaaf van redenen. Een Abonnement komt tot stand op het moment dat Met liefde en aandacht het verschuldigde lidmaatschapsgeld/maandbedrag van de Student heeft ontvangen.
3.3 Met liefde en aandacht geeft de volgende reguliere abonnementen en kaarten uit, ter keuze van de Student:
RITTENKAART
Deze kaart geeft recht op het vermelde aantal lessen. De lessen dienen binnen de aangeven termijn (1, 2 of 4 maand(en), afhankelijk van het aantal lessen op de strippenkaart) gebruikt te worden.
Het bepaalde in artikel 7 ten aanzien van beëindiging en opschorting geldt niet voor de Rittenkaart.
LOSSE LES
Dit is een éénmalige door een Student (al dan niet via een partner van Met liefde en aandacht) te betalen en te volgen les bij Met liefde en aandacht, anders dan op basis van een abonnement.
3.4 Het aangekochte Abonnement, de Rittenkaart, Training, Workshop of Losse Les is persoonsgebonden en niet-overdraagbaar. De Student moet zich daarom altijd bij Met liefde en aandacht kunnen legitimeren. De Student is er op eerste verzoek van Met liefde en aandacht tot gehouden om een herkenbare pasfoto van voldoende kwaliteit in zijn of haar account te uploaden, zodat de Met liefde en aandacht kan verifiëren of het aangekochte Abonnement, de Rittenkaart of Losse Les wordt gebruikt door de daartoe gerechtigde persoon. Onder een herkenbare pasfoto van voldoende kwaliteit wordt verstaan een authentieke en persoonlijke pasfoto van de Student. Indien je aan een ander een Abonnement, Rittenkaart, Losse les, workshop of training cadeau wilt doen, zet het product dan op naam van de Student c.q. koop een cadeaubon aan.
4. Betaling, Prijswijziging en Zichttermijn
4.1 Een Abonnement, Rittenkaart, Workshop, Training of Losse Les moet vooruit, te weten voorafgaand aan de abonnementsperiode, Les, Workshop of Training betaald worden. Betaling kan geschieden via iDEAL (online).
4.2 Indien de verschuldigde termijnbetaling niet kan worden afgeschreven, bijvoorbeeld doordat er onvoldoende saldo op de opgegeven bankrekening staat op het moment van afschrijving of doordat de Student onjuiste betaalinformatie heeft opgegeven, alsmede in het geval dat een Student de betaling voor een periode storneert, kan de Student niet meer online reserveren ex artikel 5 van de Algemene Voorwaarden. De Student blijft alle vervallen termijnbetalingen verschuldigd tot het moment dat het Lidmaatschap conform de voorwaarden is geëindigd.
4.3 De geldende prijzen voor Lessen, Lidmaatschappen, Coachsessies,Massagesessies,Workshops en Trainingen staan altijd op de Website. Met liefde en aandacht behoudt zich het recht voor de prijzen van de lessen, workshops, trainingen en andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door vermelding op de Website, en/of per e-mail.
4.4 Met liefde en aandacht biedt nieuwe Studenten die via de website een Abonnement afsluiten de mogelijkheid om de overeenkomst binnen 14 dagen kosteloos te ontbinden, bijvoorbeeld door te mailen naar info@metliefdeenaandacht.nl. Met liefde en aandacht zal de Student vervolgens binnen 14 dagen het factuurbedrag zoals omschreven in artikel 4.2 naar rato aan de Student restitueren. Indien de Student geen gebruik heeft gemaakt van het Abonnement, zal het volledige factuurbedrag worden gerestitueerd. Indien de Student wel gebruik heeft gemaakt van het Abonnement, dat wil zeggen: de Student heeft minimaal aan een Les deelgenomen, dan zal het factuurbedrag worden gerestitueerd naar rato van het aantal dagen waarna wordt ontbonden. De zichttermijn is uitsluitend van toepassing op nieuwe Studenten, dat wil zeggen: Studenten die het Abonnement voor de eerste maal afsluiten.
4.5
1.Als de Student, Deelnemer of Partner niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is hij/zij van rechtswege in verzuim en is Met liefde en aandacht gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.
2. Als de Student, Deelnemer of Partner niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is hij/zij gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door Met liefde en aandacht gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.
5. Voor het online reserveren van lessen door Studenten met een Abonnement, Rittenkaart of Losse Les gelden de volgende regels:
• Alle lessen kunnen vanaf 7 dagen van tevoren tot 60 minuten voor aanvang online worden gereserveerd.
• Je kunt alleen online reserveren, dus niet telefonisch.
• Je reservering is geldig tot 5 minuten voor aanvang van de les. Ben je er dan nog niet, dan gaan we er vanuit dat je niet meer komt en geven we de les aan een ander. Een dergelijke 'no show' wordt bij een Rittenkaart als gevolgde les geadministreerd en als zodanig afgeboekt van het op de kaart staande ritten tegoed.
• Als je je reservering wilt annuleren dan kan dat tot 120 minuten voor aanvang van de les door in je account op “cancel” te klikken bij de betreffende les.
6. Lesrooster
6.1 Het geldende lesrooster staat altijd op de Website. Met liefde en aandacht behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd op de Website en/of per e-mail.
6.2 Met liefde en aandacht behoudt zich het recht voor om (als gevolg van overmacht) een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent te wijzigen. Er vindt in voornoemde situaties geen restitutie van betaalde gelden plaats.
7. Beëindiging en Opschorting Abonnement
7.1 De Student kan een geldend maandabonnement onbeperkt altijd beëindigen. De opzegtermijn is één hele kalendermaand. Dit abonnement moet vóór de eerste van die volle kalendermaand worden opgezegd. Er vindt geen restitutie van Abonnementsgeld plaats.
7.2 Bij langdurige ziekte c.q. een blessure kan de Student het maandabonnement onbeperkt voor een periode van maximaal zes maanden laten opschorten. Een verzoek om opschorting moet schriftelijk worden ingediend bij Met liefde en aandacht en moet vergezeld zijn van een doktersverklaring. Het verzoek kan per e-mail worden verzonden naar: info@metliefdeenaandacht.nl
8. Deelname en Betaling Workshop, Training c.q. Retraite en Inschrijfgeld
8.1 Een Deelnemer kan aan een Workshop of Training deelnemen nadat Met liefde en aandacht het volledige bedrag voor deelname aan de Workshop of Training heeft ontvangen.
8.2 Bij deelname aan een Retraite dient de aanbetaling uiterlijk 60 dagen voor de geplande Retraite te worden voldaan. Het resterende bedrag van de totale Retraite Prijs dient uiterlijk 30 dagen voor de geplande Retraite te worden voldaan aan Met liefde en aandacht. Een deelnemer kan aan een Retraite deelnemen nadat de deelnemer de volledige Retraite Prijs heeft betaald.
8.3 Voor sommige Workshop(s), Trainingen en Retraites geldt een zogeheten “Vroeginschrijvingskorting” . Dit gereduceerde tarief is geldig tot de op de Website genoemde datum. Na deze datum geldt het, eveneens op de Website genoemde, normale tarief.
9. Workshop: Rooster en Annulering
9.1 Het geldende Workshop rooster staat altijd op de Website. Met liefde en aandacht behoudt zich het recht voor het rooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd op de Website, sociale media en/of per e-mail.
9.2 Met liefde en aandacht behoudt zich het recht voor om een geplande Workshop te annuleren, als gevolg van overmacht of te weinig deelnemers. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd worden aan Deelnemer.
9.3 Tot één week voor de geplande Workshop datum kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan info@metliefdeenaandacht.nl.
9.4 Tot 2 dagen voor de geplande Workshop kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval het inschrijfgeld wordt terugbetaald onder inhouding van € 5 administratiegeld.
9.5 Indien de Deelnemer zijn inschrijving binnen 1 dag voor een geplande Workshop annuleert, wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.
10. Retraite: Annulering
10.1 Annulering van deelname aan de geplande Retraite kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan info@metliefdeenaandacht.nl.
10.2 Tot 60 dagen voor de geplande Retraite kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren.
10.3 Binnen 60 dagen voor de geplande Retraite datum kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval 50% van de Retraite Prijs in rekening wordt gebracht.
10.4 Indien de Deelnemer zijn inschrijving annuleert binnen 7 dagen voor aanvang van de Retraite, wordt de reeds betaalde Retraite Prijs niet terugbetaald.
10.5 Indien de Deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de Retraite, wordt de reeds betaalde Retraite Prijs niet terugbetaald.
10.6 Met liefde en aandacht behoudt zich het recht voor de Retraite te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval wordt de door de Deelnemers reeds (gedeeltelijk) betaalde Retraite Prijs terugbetaald.
11. Trainingen
11.1
12. Huisregels
12.1 Alle Studenten en Deelnemers moeten altijd onderstaande huisregels van Met liefde en aandacht volgen:
Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door Met liefde en aandacht niet getolereerd. De (lichamelijke) integriteit van Studenten en Deelnemers dient altijd gerespecteerd te worden.
12.2 Met liefde en aandacht behoudt zich het recht voor Studenten en Deelnemers die naar haar mening de huisregels zoals genoemd in artikel 12.1, niet naleven de toegang tot Met liefde en aandacht te ontzeggen en/of het Abonnement van de betreffende Student te beëindigen of de Deelnemer de toegang tot de Workshop te ontzeggen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaalde gelden.
13. Aansprakelijkheid
13.1 Met liefde en aandacht aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen en/of deelname aan Coachsessies, Massages, Workshops, Trainingen en/of Retraites bij, of verzorgd door, Met liefde en aandacht.
13.2 Met liefde en aandacht werkt met gekwalificeerde docenten en zorgt altijd voor Lessen en Workshops van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een Les of Workshop. Door deelname aan een Les, Workshop, Training of Retraite bij, of verzorgd door Met liefde en aandacht de Student en Deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. Met liefde en aandacht adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:
Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les, Workshop of Retraite.
Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.
Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.
Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.
13.3 Het volgen van onze sessies, Lessen, Workshops, Massages Trainingen en Retraites zijn geen vervanging voor therapie of andere medische behandeling of diagnose. Als je in het verleden of op dit moment een medische behandeling of therapie ondergaat of hebt ondergaan voor kwesties met betrekking tot geestelijke gezondheid, zijn onze Lessen, Workshops, Trainingen en Retraites mogelijk niet geschikt voor jou. Neem contact op met jouw huisartsarts of (behandelend) specialist met de vraag of het bijwonen van c.q. deelnemen aan de Les, Workshop, Sessies, Training of Retraite voor jou geschikt is op dit moment.
13.4 Partners verplichten zich de risico's genoemd in lid 1 t/m 3 van dit artikel voor de werkzaamheden uit te voeren door Met liefde en aandacht afdoende te verzekeren en Met liefde en aandacht te vrijwaren voor aansprakelijkstelling door deelnemers van de activiteit, zie artikel 13.1.
14. Persoonsgegevens
14.1 Met liefde en aandacht verzamelt persoonsgegevens van haar bezoekers, de Studenten en Deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Met liefde en aandacht gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en verwerkt deze binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
14.2 Met liefde en aandacht gebruikt de in artikel 14.1 genoemde persoonsgegevens ook om de bezoekers, Studenten en Deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van Met liefde en aandacht en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien men geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van Met liefde en aandacht, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@metliefdeenaandacht.nl. De bezoeker, Student en Deelnemer is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Met liefde en aandacht gebruik kan worden gemaakt.
14.3 Met liefde en aandacht geeft de persoonsgegevens van Coachees, Studenten en Deelnemers nooit zonder voorafgaande toestemming door aan derden.
14.4 In de privacyverklaring is op een rijtje gezet welke gegevens door Met liefde en aandacht worden verwerkt, voor welke doeleinden Met liefde en aandacht dat doet en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens.
15. Toepasselijk recht en geschillen beslechting
15.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een Abonnement, Workshop, Coachsessie, Massage, Training of Retraite, dan wel het volgen van lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij Met liefde en aandacht zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator in Noord-Holland. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Amsterdam.
--
Warme groet, Met liefde en aandacht,
Nicolette
https://www.metliefdeenaandacht.nl
https://www.facebook.com/metliefdeenaandacht
https://www.instagram.com/metliefdeenaandacht