Algemene voorwaarden van Moms in Motion

1. ALGEMENE VOORWAARDEN
a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (een Deelnemer) die deelneemt aan een individueel en/of groepsgewijs aangeboden in- of outdoor-training of een coachings traject, aangeboden en/of verzorgd door Moms in Motion, en anderzijds Moms in Motion.

b. De inhoud van iedere activiteit staat op de website van Moms in Motion.

c. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke lessenkaart, elke losse training- of coaching activiteit en/of groepsgewijze of individuele trainings- en coaching programma’s.

d. Zowel door aanschaf van een lessenkaart, trainings- of coachingsprogramma, alsook door eenmalige deelname/proefles aan een activiteit verklaart de Deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

e. Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.

f. Moms in Motion kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op onze website www.momsinmotion.nl. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden als PDF verstrekt.

g. Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden strijdig is met een besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn, onredelijk bezwarend wordt geacht of op grond van enig besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn nietig is of vernietigd wordt, zal uitsluitend de nietige of vernietigde bepaling of het nietige of vernietigde deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven, en is het Moms in Motion toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de (deels) nietige of vernietigde bepaling.


2. OVEREENKOMST
a. Een overeenkomst tussen Moms in Motion en een Deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit (online) registratie van een Deelnemer.

b. Voor Moms in Motion ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een Deelnemer aan al zijn verplichtingen, waaronder eventueel betaling, is voldaan.

c. Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Moms in Motion. Wijziging van een overeenkomst kan voor een Deelnemer kosten met zich meebrengen.

d. Een overeenkomst tussen Moms in Motion en een Deelnemer bestaat uit:
(1) een lessenkaart, die in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan een beperkt aantal in- of outdoortrainingen
(2) het aanmelden en inschrijven voor een individueel- of groepsgewijs trainings-of coachingstraject dat in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan een traject.


3. AANSPRAKELIJKHEID
a. Voorafgaand aan deelname aan een training bij Moms in Motion dient de Deelnemer een gezondheidsverklaring naar waarheid in te vullen en te ondertekenen. Mocht de trainer/medewerker van Moms in Motion de gezondheidssituatie niet verantwoord vinden voor deelname dan zal dit aan de Deelnemer worden uitgelegd. De trainer/medewerker van Moms in Motion kan de klant vragen nadere informatie te willen verstrekken, of na overleg en met goedkeuring van Deelnemer een specialist raadplegen alvorens toestemming aan de potentiele Deelnemer te verlenen tot deelname.

b. Deelname aan een activiteit geschiedt op eigen risico.

c. Moms in Motion, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een Deelnemer aan een activiteit.

d. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van Moms in Motion, haar medewerkers en trainers, is Moms in Motion niet aansprakelijk.

e. Moms in Motion is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een Deelnemer mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van, een training. Adviezen gegeven door medewerker(s) en trainer(s) van Moms in Motion zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.

f. Moms in Motion is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een activiteit. Indien een Deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een Deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een Deelnemer advies in te winnen bij een arts.

g. Moms in Motion behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.

h. Moms in Motion is niet verzekerd voor schade van een Deelnemer. Een Deelnemer, contractspartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een activiteit.

i. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die is in verband met deelname aan een activiteit is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.


4. PRIVACYBELEID

VOF Life in Motion / Moms in Motion, gevestigd aan Refeling 66 5672 CK Nuenen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: https://www.momsinmotion.nl | Refeling 66 5672 CK Nuenen | +31619195817


a. Persoonsgegevens die wij verwerken

VOF Life in Motion / Moms in Motion verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres
Gegevens over uw activiteiten op onze website
Internetbrowser en apparaat type
Bankrekeningnummer


b. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

VOF Life in Motion / Moms in Motion verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Uw gezondheidsprofiel. In een intakeformulier wordt uw gezondheidsprofiel vastgelegd, waaruit wij beoordelen of onze activiteiten en adviezen veilig toepasbaar zijn of gehinderd worden door eventuele hinderlijke factoren of contra-indicaties. Indien u akkoord gaat met onze voorwaarden laten wij dit formulier schriftelijk ondertekenen. Indien u wenst ontvangt u een kopie van dit formulier. Uw gegevens worden in een gesloten kast met slot bewaard.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@momsinmotion.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


c. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VOF Life in Motion / Moms in Motion verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van jouw betaling
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Om goederen en diensten bij je af te leveren
VOF Life in Motion / Moms in Motion analyseert jouw gedrag op de website middels functionele cookies om daarmee de website te optimaliseren en/of te verbeteren.
VOF Life in Motion / Moms in Motion verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


d. Geautomatiseerde besluitvorming

VOF Life in Motion / Moms in Motion neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VOF Life in Motion / Moms in Motion) tussen zit.


e. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VOF Life in Motion / Moms in Motion bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De verwerkte persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).


f. Delen van persoonsgegevens met derden

VOF Life in Motion / Moms in Motion verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. VOF Life in Motion / Moms in Motion blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


g. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

VOF Life in Motion / Moms in Motion gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


h. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VOF Life in Motion / Moms in Motion en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@momsinmotion.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. VOF Life in Motion / Moms in Motion wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


i. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VOF Life in Motion / Moms in Motion neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@momsinmotion.nl. VOF Life in Motion / Moms in Motion heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
- Uw gegevens tbv het in kaart brengen van uw gezondheidsprofiel en contra-indicaties worden in een gesloten kast met slot bewaard.