Algemene voorwaarden van move2yoga

Sluiten
ALGEMENE VOORWAARDEN

1. BEGRIPPEN

1.1 Algemene Voorwaarden: deze door Move2yoga gehanteerde algemene voorwaarden.

1.2 Deelnemer: degene die een yoga les volgt c.q. wenst te volgen bij Move2yoga.

1.3 Gratis proefles: een éénmalige gratis les om de yoga stijl van Move2yoga te ervaren.

1.4 Losse Les: een éénmalige door een deelnemer te betalen en te volgen les bij Move2yoga.

1.5 Move2yoga: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Heiloo, geregistreerd in het Handelsregister onder KvK-nummer: 62950894.

1.6 Yoga Vakantie prijs: de totale All-inclusive prijs van de vakantie, inclusief de Aanbetaling.

1.7 Rittenkaart: een bepaald aantal vooraf betaalde lessen voor het volgen van yogalessen bij Move2yoga door de Deelnemer.

1.8 Website: de website van Move2yoga: https://www.move2yoga.nl.

1.9 Workshop: een door Move2yoga georganiseerde workshop, anders dan een yogales.

1.10 Zwanger & Yoga: een yogales voor zwangere vrouwen met bijbehorend gelijknamige rittenkaart.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle Proeflessen, Losse Lessen, Rittenkaarten, Workshops en Yoga Vakanties bij Move2yoga. Door deelname aan een les, workshop of vakantie verklaart de Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.2 Move2yoga kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie.

3. RITTENKAART, LOSSE LESSEN EN PROEFLES

3.1 Deelnemers kunnen lessen volgen op basis van een Rittenkaart. Ook zijn Losse Lessen en een Proefles beschikbaar.

3.2 Move2yoga geeft de volgende Rittenkaarten en lessen uit, ter keuze van de Deelnemer:
Tienrittenkaart Hatha Yoga
Deze kaart geeft recht op 10 lessen Hatha Yoga. De lessen dienen binnen 13 weken gebruikt te worden.
Vijfrittenkaart Zwanger & Yoga
Deze kaart geeft recht op 5 lessen Zwanger & Yoga. De lessen dienen binnen 3 maanden gebruikt te worden.
Losse les
Dit is een éénmalige door een Deelnemer te betalen en te volgen les bij Move2yoga, anders dan een rittenkaart
Gratis proefles
Dit is een éénmalige door een Deelnemer te volgen gratis les om te bepalen of de stijl van Move2yoga bij hem of haar past.

4. BETALING, PRIJSWIJZIGING, ZICHTTERMIJN

4.1 Een Rittenkaart of Losse les moet voorafgaand aan de Les betaald worden. Betaling kan geschieden via een toegezonden factuur, tikkie of contant.

4.2 De geldende prijzen voor Lessen en de Yoga Vakanties staan altijd op de Website. Move2yoga behoudt zich het recht voor de prijzen van de lessen, workshops, vakanties en andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd tijdens de les en/of door vermelding op de Website, en/of per e-mail.

5. VOOR HET ONLINE RESERVEREN VAN DE LESSEN GELDEN DE VOLGENDE REGELS:
• Alle lessen kunnen tot 15 minuten voor aanvang van de les online worden gereserveerd.
• Je kunt alleen online of per email reserveren.
• Als je op de wachtlijst staat, krijg je een email als je alsnog mee kunt doen met de les.
• Als je je reservering wilt annuleren dan kan dat tot 2 uur voor aanvang van de les door in je account op “verwijder” te klikken bij de betreffende les.

6. LESROOSTER

6.1 Het geldende lesrooster staat altijd op de Website. Move2yoga behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in de les, door vermelding op de Website en/of per e-mail.

6.2 Move2yoga behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren als gevolg van overmacht. In dat geval wordt de aanmelding teruggeplaatst op je rittenkaart en kan je de les op een ander moment volgen.

7. BEËINDIGING EN OPSCHORTING RITTENKAART

7.1 Bij langdurige ziekte c.q. een blessure kan de Deelnemer de Rittenkaart voor een periode van maximaal zes maanden laten opschorten. Een verzoek om opschorting moet schriftelijk worden ingediend bij Move2yoga en moet vergezeld zijn van een doktersverklaring. Het verzoek kan per e-mail worden verzonden naar: info@move2yoga.nl.

7.2 Er wordt geen geld gerestitueerd aan de Deelnemer zodra hij wilt stoppen met de lessen en er nog openstaande lessen op de rittenkaart staan.

8. DEELNAME EN BETALING WORKSHOP EN YOGA VAKANTIE

8.1 Een Deelnemer kan aan een Workshop deelnemen nadat Move2yoga het volledige bedrag voor deelname aan de Workshop heeft ontvangen.

8.2 De Yoga Vakantie vindt plaats in samenwerking met Costa Brava Recharges. http://www.costabravarecharges.com. De Algemene voorwaarden van Costa Brava Recharges zijn van toepassing wat betreft de betaling. Een Deelnemer kan aan een Yoga vakantie deelnemen nadat de Deelnemer de volledige Yoga Vakantie Prijs heeft betaald aan Costa Brava Recharges.

8.3 Voor sommige Workshops en Yoga vakanties geldt een zogeheten “Vroeginschrijvingskorting”. Dit gereduceerde tarief is geldig tot de op de Website genoemde datum. Na deze datum geldt het, eveneens op de Website genoemde, normale tarief.

9. WORKSHOP: ROOSTER EN ANNULERING

9.1 Het geldende Workshop rooster staat altijd op de Website. Move2yoga behoudt zich het recht voor het rooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd tijdens de les, en/of vermelding op de Website en/of per e-mail.

9.2 Move2yoga behoudt zich het recht voor om een geplande Workshop te annuleren, als gevolg van overmacht. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd worden aan Deelnemer.

9.3 Tot één (1) maand voor de geplande Workshop datum kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan info@move2yoga.nl.

9.4 Tot zeven dagen voor de geplande Workshop kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval het inschrijfgeld wordt terugbetaald onder inhouding van € 7,50 administratiegeld.

9.5 Indien de Deelnemer zijn inschrijving binnen zeven dagen voor een geplande Workshop annuleert, wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.

10. YOGA VAKANTIE: ANNULERING

10.1 Annulering van deelname aan de geplande Yoga Vakantie kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan contact@costabravarecharges.com

10.2 Voor de overige annuleringsvoorwaarde zie www.costabravarecharges.com

12. HUISREGELS

12.1 Alle Deelnemers moeten altijd onderstaande huisregels van Move2yoga volgen:
• Beoefen geen yoga op een volle maag.
• Kom fris naar de les en gebruik bij voorkeur geurloze deodorant, liever geen parfum of andere geuren.
• Draag schone en makkelijk zittende kleding.
• Move2yoga stelt yogamatten ter beschikking voor gebruik tijdens de les. Deze mat dient door de Deelnemer na gebruik altijd te worden schoongemaakt en opgeruimd.
• Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door Move2yoga niet getolereerd. De (lichamelijke) integriteit van Deelnemers dient altijd gerespecteerd te worden.

12.2 Move2yoga behoudt zich het recht voor Deelnemers die naar haar mening de huisregels, zoals genoemd in artikel 12.1, niet naleven de toegang tot Move2yoga te ontzeggen en/of de rittenkaart van de betreffende Deelnemer te beëindigen of de Deelnemer de toegang tot de Workshop te ontzeggen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaald lidmaatschapsgeld.

13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 Move2yoga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen en/of deelname aan Workshops en/of Yoga vakanties bij, of verzorgd door, Move2yoga.

13.2 Move2yoga adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:
• Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent.
• Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd vóór aanvang van de les, Workshop of Yoga Vakantie.
• Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
• Houd rekening met je lichamelijke beperkingen.
• Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
• Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
• Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.

14. PERSOONGEGEVENS

14.1 Move2yoga verzamelt persoonsgegevens van de Deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Move2yoga gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en verwerkt deze binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

14.2 Move2yoga gebruikt de in artikel 14.1 genoemde persoonsgegevens ook om de Deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van Move2yoga en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de Deelnemer geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van Move2yoga, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@move2yoga.nl. De Deelnemer is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Move2yoga gebruik kan worden gemaakt.

14.3 Move2yoga geeft de persoonsgegevens van de Deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

15.TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN BESLECHTING

15.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, Workshop, of Yoga Vakantie, dan wel het volgen van lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij Move2yoga zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator in Heiloo. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Alkmaar.