Algemene voorwaarden van Pistache Yoga Studio

Algemene voorwaarden van Pistache Yoga Studio
1. Begrippen
1.1 Pistache Yoga Studio is gevestigd te (5103 GJ) Dongen aan de Beverdonk 9 en geregistreerd in het handelsregister onder nummer 75506335. Lessen worden gegeven aan de Heuvelstraat 5 in Dongen en aan de Haagwinde 22 in Dongen.
1.2 Algemene Voorwaarden: deze door Pistache Yoga Studio gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van Pistache Yoga Studio, www.pistacheyogastudio.nl .
1.3 10 lessenkaart: een kaart voor 10 yogalessen.
1.4 Membership: een door Pistache Yoga Studio uit te geven c.q. uitgegeven, en door een Student te betalen c.q. betaald, lidmaatschap voor het volgen van yogalessen bij Pistache Yoga Studio.
1.5 Losse Les: een éénmalige door een Student te betalen en te volgen yogales bij Pistache Yoga Studio, anders dan op basis van een Membership.
1.6 Privé Les: een privé yogales bij Pistache Yoga Studio, waarvoor de Student van te voren een afspraak moet maken.
1.7 Membership : een abonnement voor 1 keer of 2 keer of onbeperkt keer volgen van yogales per week.
1.8 Student: degene die (privé) yogales(sen) volgt c.q. wenst te volgen bij Pistache Yoga Studio
1.9 Website: de website van Pistache Yoga Studio: www.pistacheyogastudio.nl
1.10 Workshop: een door Pistache Yoga Studio georganiseerde of gegeven yoga workshop. 


2. Toepasselijkheid
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle memberships en, voor zover van toepassing, op de 10-lessenkaart, de losse les, de cadeaubonnen, de Pistache Proefmaand, de privé lessen, alsmede op Workshops.
2.2 Door deelname aan een yogales van Pistache Yoga Studio, verklaart de Student zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.3 Pistache Yoga Studio kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de Website.

3. Inschrijven
3.1 Inschrijven kan door te mailen naar info@pistacheyogastudio.nl of door het invullen van het inschrijfformulier. Je ontvangt dan instructies om je in te schrijven in Momoyoga, het online ledensysteem. Inschrijving is definitief als de inschrijving in Momoyoga volledig is ingevuld en een lessenkaart of abonnement is aangekocht.

4. Abonnementen
4.1 Pistache Membership
Het Pistache Membership geeft recht op gemiddeld 1 les, 2 lessen of onbeperkt volgen van yogalessen per week (afhankelijk van het gekozen membership), gedurende de looptijd van het membership. Betaling verloopt via automatische incasso via Momoyoga.
4.1. (a) De looptijd van een membership is minimaal drie (3) achtereenvolgende kalendermaanden. Na de eerste drie maanden, wordt het membership automatisch en stilzwijgend omgezet in een voortdurende overeenkomst voor onbeperkte tijd.
4.1. (b) De ingangsdatum van een membership is vanaf het moment van afsluiten. Dus start je op 25 maart, dan loopt het abonnement van 25 maart tot en met 25 april. Minimale looptijd is drie maanden.
4.1. (c) Na een duur van 3 maanden is het membership per maand eenvoudig met een e-mail naar info@pistacheyogastudio.nl stop te zetten. Opzeggen kan op elk moment, met 15 dagen notice voor het einde van de looptijd van je membership. Dus als je membership is ingegaan op 25 maart, dan dien je het uiterlijk op de 9e van de maand op te zeggen (15 dagen voor notice).
4.1. (d) Lessen kunnen worden gereserveerd in Momoyoga of er kan een vaste lestijd worden afgesproken.
4.1. (e) Een membership komt tot stand op het moment dat opdrachtgever een opdracht schriftelijk overeenkomt met Pistache Yoga Studio en de betaling voldaan heeft.
4.1. (f) Een membership is persoonlijk en niet overdraagbaar.

4.2 Pistache Proefmaand
4.3. (a) De Pistache Proefmaand is éénmalig aan te schaffen of te gebruiken door nieuwe studenten.
4.3. (b) De Pistache Proefmaand is vanaf de datum dat de eerste les word gevolgd 1 maand geldig.


4.3 10-lessenkaart
Deze kaart geeft recht op 10 lessen. De lessen dienen binnen 4 maanden gebruikt te worden.

4.4 Losse les
Dit is een éénmalige door een Student te betalen en te volgen les bij Pistache Yoga Studio, Anders dan op basis van een abonnement.

4.5 Prive les
Een Prive les is een 1 op 1 les met de docent die de Student kan boeken voor 60 minuten in de studio of in overleg, aan huis.

5. Betaling en Prijswijziging
5.1 Alle yoga lessen van Pistache Yoga Studio moeten voorafgaand aan de te volgen yoga les(sen) betaald worden. Betaling kan worden gedaan via Momoyoga. Via automatische incasso of overschrijving naar: IBAN: NL 94 RABO 0344 5048 24 t.n.v. Pistache Yoga Studio, IJJM van Vught-Hendriks. Losse lessen en 10-lessenkaarten worden voorafgaand aan de les voldaan via overschrijving.
5.2 De automatische incasso geschiedt rond de dag van afsluiten van het abonnement. Indien het bedrag niet kan worden geïncasseerd, zal er €25,- administratiekosten in rekening worden gebracht. Pistache Yoga Studio behoudt zich het recht voor om bij uitblijven van de betaling het account van de betreffende Student op te schorten tot de betaling is voldaan.
5.3 Pistache Yoga Studio behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de Website, en/of per e-mail. De actuele geldende prijzen staan altijd op de Website. Binnen lopende abonnementen van 3 maanden zullen de prijzen niet verhoogd worden.

6. Lesrooster
6.1 Het actuele geldende lesrooster staat op de Website. Pistache Yoga Studio behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door vermelding op de Website en/of per e-mail.
6.2 Pistache Yoga Studio behoudt zich het recht voor om een geplande yogales te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde yoga docent te wijzigen, als gevolg van overmacht (waaronder ziekte van de docent). In dat geval vindt geen restitutie van Lidmaatschapsgeld plaats.
6.3 Pistache Yoga Studio behoudt zich het recht om op (feest)dagen en in gedeelten van schoolvakanties de deuren te sluiten of een aangepast rooster te voeren, doch zal minimaal 49 weken per jaar geopend zijn. In de zomervakantie is Pistache Yoga Studio 3 weken gesloten.

7. Vroegtijdige beëindiging Lidmaatschap in geval van ziekte
7.1 Bij langdurige ziekte of een blessure kan door de Student het Lidmaatschap vroegtijdig worden beëindigd. Een verzoek om vroegtijdige beëindiging moet schriftelijk worden ingediend bij Pistache Yoga Studio en moet vergezeld zijn van een doktersverklaring. Dit kan per email naar: info@pistacheyogastudio.nl. Er kan geen restitutie van reeds betaalde lesgelden worden gegeven.

8. Aansprakelijkheid
8.1 Het volgen van yogalessen, Workshops of Retreats en het achter laten van spullen in de openbare ruimten geschiedt op eigen risico van de Student. Pistache Yoga Studio aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel, verlies of schade verband houdende met het volgen van yoga les(sen), Workshops of Retreats en het achter laten van spullen in de openbare ruimten, bij Pistache Yoga Studio.
8.2 Pistache Yoga Studio is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor blessures en/of ongevallen. Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan de gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd de huisarts te raadplegen. Bij zwangerschap, ziekte of andere klachten informeer je de docent vóór aanvang van de les.
Om blessures te voorkomen adviseren wij je in ieder geval:
• Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
• Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de docent vóór aanvang van de les, Workshop of Retraite.
• Luister goed naar de instructies van de docent en volg deze op.
• Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
• Voer de yoga oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke
beperkingen.
• Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
• Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
• Voer tijdens de menstruatie en zwangerschap geen omgekeerde houdingen uit.

9. Persoonsgegevens
9.1 Pistache Yoga Studio verzamelt persoonsgegevens van studenten voor het bijhouden van haar ledenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie en informatie-doeleinden. Pistache Yoga Studio gaat zorgvuldig om met deze verzameling van persoonsgegevens en neem daarbij het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht.
9.2 Pistache Yoga Studio de in artikel 9.1 genoemde persoonsgegevens onder meer in Momoyoga en om de Studenten op de hoogte te brengen eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de Student geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van Pistache Yoga Studio, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@pistacheyogastudio.nl. De Student is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle online diensten en producten van Pistache Yoga Studio gebruik kan worden gemaakt.
9.3 Pistache Yoga Studio geeft de persoonsgegevens van de Studenten nooit door aan derden.

10. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
10.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.