Algemene voorwaarden van Power Body Soul

Deelname aan de lessen betekent dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

1. Over Power Body Soul (verderop ook studio genoemd).
Power Body Soul is begin 2021 opgericht door Christéan de Weerd. Power Body Soul bevindt zich aan de Heerestraat 10, 9301 AG Roden. KVK 73484113

2. Aanmelden
Door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier en het automatisch incasso formulier, verklaart u zich akkoord met onderstaande bepalingen. Power Body Soul rekent geen inschrijfgeld.

3. Abonnementen, betaling en tarieven
3.1 De overeenkomst wordt tenminste voor 1 maand aangegaan en wordt zonder opzegging automatisch verlengd.
3.2 Het lesgeld wordt op de eerste van elke maand via automatische incasso geïncasseerd. Nieuwe deelnemers kunnen instromen gedurende de maand en betalen naar rato.
3.3 Abonnementen worden automatisch verlengd. De deelnemer dient het verschuldigde lesgeld voor het begin van de maand te betalen middels overschrijving naar de bankrekening NL88 KNAB 0258 2256 10 t.n.v. Christeans of geschiedt via automatische incasso. Wanneer u als deelnemer uw betalingsverplichting niet tijdig nakomt, behoudt Power Body Soul zich het recht voor u de toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.
3.4 Power Body Soul behoudt zich het recht voor het lesgeld tussentijds te verhogen en wijzigingen aan te brengen in de lestijden op het rooster. U wordt hierover tijdig geïnformeerd.
3.5 Proefles. Een proefles is kosteloos en kan slechts eenmalig geboekt per Yogi en geeft eenmalig toegang voor één les.
3.6 Losse les. Een losse les geeft eenmalig toegang voor het volgen van één les.
3.7 Workshops. Kun je niet deelnemen aan een workshop of cursus waarvoor je je hebt opgegeven dan kan annuleren per email: contact@powerbodysoul.nl of telefonisch: 06-24658723.
Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de workshop of cursus ontvang je het volledige door jou betaalde bedrag terug. Bij annulering na 7 dagen voor de aanvang voor de workshop wordt het hele bedrag in rekening gebracht.
Voor aanvang van de workshop of les moet het volledige bedrag zijn overgemaakt naar NL88 KNAB 0258 2256 10 t.n.v. Christeans of geschiedt via automatische incasso.
3.8 Strippenkaarten. Strippenkaarten zijn persoonsgebonden en dus NIET overdraagbaar, hier worden geen uitzonderingen op gemaakt. De strippenkaart met 10 lessen is 6 maanden geldig. De strippenkaart met 20 lessen is 6 maanden geldig. De startdatum van een strippenkaart is de datum van uw eerste les op uw strippenkaart. De geldigheidsduur wordt verlengd met 1 week indien er een les uitvalt wegens afwezigheid (bijv. door ziekte) van de docent. Wanneer de studio dicht is i.v.m. vakantieweken, wordt de strippenkaart met een evenredig aantal weken verlengd.
Tijdige annulering van een les (tot 1 uur voor aanvang van de les) door de klant heeft, ongeacht de reden, geen invloed op de geldigheidsduur van de strippenkaart. Wel behoudt de klant het lestegoed. Bij het verlopen van de geldigheidsduur vindt geen restitutie van lesgelden plaats.

4. Overeenkomst en opzeggen
Opzeggen kan alleen schriftelijk of via e-mail voor het einde van de maand. Uw overeenkomst loopt dan nog één maand door en u bent dan ook nog één maand lesgeld verschuldigd. Na de opgezegde datum is het niet meer mogelijk om eventueel gemiste lessen in te halen.

5. Afmelden bij ziekte of andere afwezigheid
Wanneer u bij een les niet aanwezig kan zijn door ziekte, vakantie of een andere reden, dan dient u zich uiterlijk 2 uur voor aanvang van de les uit te schrijven via Momoyoga. Deze les kunt u op een later tijdstip (binnen 2 maanden, anders vervalt deze les) inhalen. De les vervalt, wanneer deze niet wordt afgemeld via Momoyoga. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk. Het abonnement kan in geval van ziekte (langer dan 4 weken) tijdelijk stopgezet worden (maximaal 2 maanden). Mocht er voor een specifieke les een wachtlijst zijn, dan vervalt uw plek voor deze les. Tijdens vakanties of officiële feestdagen kan het abonnement niet stopgezet worden.

6. Openingstijden
Power Body Soul is geopend op de door ons aangegeven tijden en is gesloten op officiële feestdagen. Tijdens vakanties en in de zomerperiode kan er een aangepast rooster ingesteld worden. In de zomervakantie is de studio 3 weken gesloten en tijdens de kerstvakantie 2 weken. Het abonnementsgeld is gebaseerd op het feit dat u elke maand doorbetaalt, dus ook tijdens de weken dat de studio gesloten is. De exacte data van de zomerstop en aanpassingen op het rooster tijdens vakanties, zal op tijd bekent gemaakt worden in de studio en op de website.

7. Hygiëneregels
De studio mag u allen met schone indoor schoenen en of sokken betreden en het dragen van schone sportkleding is vereist. Aangezien yoga beoefend wordt op blote voeten, vanuit hygiënisch oogpunt, de yogamat na gebruik graag even schoonmaken met de aanwezige schoonmaakmiddelen. Wij verwachten dat u alle materialen in de studio naar behoren gebruikt en schoonhoudt. Drinken in de studio mag alleen uit een afsluitbare fles.

8. Afwezigheid docent(e)
Indien de docent(e) een keer niet in staat is een les te verzorgen, zal er alles aan gedaan worden om een vervanger/ster te vinden. Indien dit niet lukt, zult u hier zo spoedig mogelijk over worden geïnformeerd. Deze gemiste les kunt u op een andere dag inhalen. Er vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats.

9. Aansprakelijkheid
Power Body Soul is niet aansprakelijk voor blessures of lichamelijk letsel. Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico. Als deelnemer blijft u zelf verantwoordelijk voor uw gezondheid. Blijf binnen de grenzen van uw eigen kunnen. Juist door uw grenzen te respecteren zullen die langzaam opschuiven. De kosten voortvloeiend uit enig letsel of ongeval worden geheel door de deelnemer gedragen. Bij (ernstige) lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met de huisarts te overleggen of beoefening van de aangeboden lessen tot de mogelijkheden behoort. Elke deelnemer is verplicht lichamelijke klachten te melden aan de docent.
Power Body Soul stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen van deelnemers en stelt deelnemers aansprakelijk voor eventuele schade die wordt aangericht aan de sportruimte en/of inventaris van Power Body Soul.

10. Nieuwsbrief
Wanneer u een e-mailadres ingevuld heeft op het inschrijfformulier en aangegeven heeft onze nieuwsbrief te willen ontvangen, Zult u maximaal tweemaal per maand een nieuwsbrief via Laposta ontvangen. In deze nieuwsbrief kunt u de laatste nieuwtjes, mededelingen en informatie over lessen en workshops lezen. Natuurlijk is het altijd mogelijk om u uit te schrijven. Power Body Soul zal de persoonlijke gegevens van de deelnemers nooit verkopen. Power Body Soul deelt gegevens alleen met derden met voorafgaande toestemming. Check hier hoe Laposta met de privacy van uw gegevens omgaat: https://laposta.nl/privacy-statement

11. Privacy
Uw persoonsgegevens, als deelnemer aan de lessen (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer) worden opgeslagen in een Excel bestand en de inschrijfformulieren worden digitaal opgeslagen op de computer van Eigenaar Christéan de Weerd. Deze computer is beveiligd met een wachtwoord en een Virusscanner. Deze gegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen/u te informeren over de lessen c.q. workshops. Om deelnemers in te schrijven in Momoyoga en om de automatische incasso via Momoyoga uit te voeren, zolang uw lidmaatschap loopt.

Momoyoga is een online agenda voor het registreren van lessen/workshops en voor de automatische incasso. Bij beëindiging van uw abonnement bij Power Body Soul wordt het abonnement van de deelnemer bij Power Body Soul binnen Momoyoga verwijderd. Het profiel binnen Momoyoga zal blijven bestaan en voor eigen inzicht toegankelijk blijven voor de yogi/deelnemer. Op verzoek kan Momoyoga het profiel volledig verwijderen.
Ook Momoyoga vindt uw privacy erg belangrijk en hier kunt u hun Privacy Statement lezen: https://www.momoyoga.com/nl/privacy.

12. Uitzonderingen
Power Body Soul beslist, in overleg met de deelnemer, in alle gevallen waarin de algemene voorwaarden niet in voorzien.

13. Whatsapp
Om met elkaar in contact te blijven maakt Power Body Soul gebruik van WhatsApp. Bijvoorbeeld
voor het delen van informatie of een groepsapp.
Door aankoop van of deelname aan deze dienst of ‘extra service’ die wij (laten)
faciliteren, ga je akkoord met gebruik van de services van deze derden partijen. We
hebben geen inzage in de gegevens die partijen verzamelen, noch hebben wij
invloed hierop. Wil je weten hoe zij omgaan met gegevens, bekijk de privacy policy
van WhatsApp.
Je kunt ten alle tijden desgewenst zelf een groepsapp verlaten. Het is aan jou om
wel of niet iets te delen in de groep. Je bent zelf verantwoordelijk voor hetgeen je
deelt. Hoewel wij aan iedereen vragen om de gedeelde info vertrouwelijk te
behandelen en niet buiten de groep te delen, kunnen wij er niet voor instaan dat
deze afspraak wordt nageleefd. Door deel te nemen aan de groepsapp verklaar je
je hiervan bewust te zijn en hiermee akkoord mee te gaan.

14. Zomeractie. Deze actie is geldig in de maand mei en juni 2022. Power Body Soul heeft het recht de actie ten alle tijden te stoppen. Power Body Soul stelt de bokshandschoenen, bidons en yogamatten samen die bij deze actie horen.

Huisregels Power Body Soul
• Luister naar je eigen lichaam
• Respecteer je eigen grenzen
• Maak je geleende mat na de les schoon
• Meld je altijd aan op de app. En meld je af als je toch niet komt.
• Kom op tijd; minimaal 5 minuten voor aanvang van de les