Algemene voorwaarden van Rainbow Tree Studio

Sluiten
ALGEMENE VOORWAARDEN RAINBOW TREE STUDIO (31-3-2019)

1. DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden hebben de met een beginhoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis (zowel in enkelvoud als in meervoud):

1.1 Rainbow Tree Studio: Rainbow Tree Studio is gevestigd te Nuenen aan de Berg 42 en is geregistreerd in het handelsregister onder KvK-nummer 58252673, vertegenwoordigd door L. Dovens-Coolen.

1.2 Deelnemer: de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die deelneemt aan een Yogales of Activiteit bij Rainbow Tree Studio.

1.3 Yogales: reguliere wekelijkse yogales conform het lesrooster.

1.4 Activiteit: een georganiseerde eenmalige activiteit die buiten het reguliere lesrooster valt, zoals een (zwangerschaps)cursus, workshop of lange yoga (XL) sessie.

1.5 Inschrijving: de overeenkomst tussen Rainbow Tree Studio en de Deelnemer, op basis van een door Rainbow Tree Studio uitgegeven inschrijfformulier, door de Deelnemer ondertekend en wat vrij van kosten is.

1.6 Strippenkaart: een kaart met strippen, die in te wisselen zijn voor het bijwonen van Yogalessen en Activiteiten en die uitsluitend afgegeven wordt aan Deelnemers die over een Inschrijving beschikken.

1.7 Algemene Voorwaarden: deze door Rainbow Tree gehanteerde algemene voorwaarden, welke op de Website gepubliceerd zijn en/of per e-mail ter beschikking worden gesteld bij Inschrijving en tevens beschikbaar zijn voor of na de Yogales of Activiteit ter inzage.

1.8 Website: de website van Rainbow Tree Studio: www.rainbowtree.nl

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle Inschrijvingen en op de Yogalessen en Activiteiten van Rainbow Tree Studio. Door deelname aan een Yogales of Activiteit verklaart de Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.2 Rainbow Tree Studio behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie. Eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden vooraf per e-mail aangekondigd.

2.3 Een Deelnemer kan deelnemen aan een Activiteit zonder dat sprake is van een Inschrijving. De Deelnemer krijgt vooraf een email met daarin een link naar een digitaal exemplaar van de Algemene Voorwaarden op de Website en verklaart door deelname kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

3. INSCHRIJVING EN STRIPPENKAART

3.1 Deelnemers kunnen Yogalessen en/of Activiteiten volgen op basis van een tot stand gekomen Inschrijving.

3.2 Een Inschrijving komt tot stand op het moment dat Rainbow Tree Studio het ondertekende inschrijfformulier van de Deelnemer heeft ontvangen.

3.3 Een Strippenkaart kan alleen worden aangeschaft door een Deelnemer die in het bezit is van een Inschrijving.

3.4 Strippenkaarten kunnen worden gebruikt voor deelname aan Yogalessen en, met de uitzondering van artikel 3.5 in acht nemend, Activiteiten door middel van het inwisselen van strippen. Het aantal strippen wat voor een Yogales of Activiteit ingewisseld moet worden staat vermeld op de Website en ligt voor aanvang van de Yogales of Activiteit vast.

3.5 In het geval van een Activiteit wordt vooraf op de website vermeld of deelname via de Strippenkaart kan geschieden of deelname uitsluitend via (contante) betaling mogelijk is.

3.6 Op een uitgegeven Strippenkaart wordt een “geldig tot” datum genoteerd. Na deze datum zijn de strippen op de betreffende Strippenkaart niet meer geldig en komen deze te vervallen.

4. PRIJS, BETALING EN PRIJSWIJZIGING

4.1 De geldende prijzen voor de Strippenkaart staan altijd op de Website.

4.2 Een Strippenkaart kan voorafgaand aan of direct na de te volgen Yogales of Activiteit betaald worden in contanten of, voorafgaand aan de te volgen Yogales of Activiteit, via overmaken per bank.

4.3 Rainbow Tree Studio behoudt zich het recht om prijzen periodiek te verhogen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de Website, en/of per e-mail.

5. HET AANBOD VAN YOGALESSEN EN ACTIVITEITEN

5.1 Het geldende lesrooster met Yogalessen staat altijd op de Website. Rainbow Tree Studio behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de Website en/of per e-mail.

5.2 Rainbow Tree Studio behoudt zich het recht voor om een geplande Yogales of Activiteit te annuleren, dan wel de yoga docent te wijzigen, als gevolg van overmacht.

6. VERPLICHTINGEN VAN DE DEELNEMERS

6.1 Aan alle Deelnemers wordt gevraagd de huisregels van Rainbow Tree Studio te respecteren.

• Laat bij binnenkomst je schoenen achter in het schoenenrek.
• Zorg dat je 10 minuten voor het begin van de les aanwezig bent.
• Om innerlijke rust te respecteren wordt verzocht tijdens de les niet te praten.
• Kom fris naar de yogales. Het gebruik van (geurloze) deodorant wordt zeer op prijs
gesteld. In verband met mogelijke allergieën van andere Deelnemers, wordt iedereen
verzocht geen parfum te dragen.
• Draag schone yogakleding tijdens de lessen, waarin je gemakkelijk kunt bewegen.
• Wij adviseren je niet later dan 2 uur voor de yogales te eten en in ieder geval geen yoga op volle maag te beoefenen.
• Rainbow Tree Studio stelt yogamatten ter beschikking voor gebruik tijdens de yogales.
De yogamat dient voor of na gebruik schoongemaakt en opgeruimd te worden door
degene die daarvan gebruik heeft gemaakt.
• Na de les is er de mogelijkheid om van een kopje thee te genieten.
• De studio is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen.
• De (lichamelijke) integriteit van deelnemers dient altijd gerespecteerd te worden.
• Kom met een open blik naar de les en respecteer jezelf, je lichaam en geest en die van
anderen tijdens de les.

6.2 Rainbow Tree Studio behoudt zich het recht voor om ten alle tijden Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden de toegang tot de studio te weigeren. Tevens behoudt Rainbow Tree Studio zich het recht voor om de Inschrijving in dergelijke gevallen per direct te beëindigen, zonder opgaaf van redenen en zonder restitutie van reeds betaalde Strippenkaarten.

7. BEËINDIGING INSCHRIJVING

7.1 De Deelnemer kan een geldende Inschrijving altijd beëindigen, schriftelijk of per email op adres Leonie@rainbowtree.nl. Er vindt geen restitutie van de Strippenkaart plaats, behoudens het bepaalde in artikel 7.2.

7.2 Bij langdurige ziekte c.q. een blessure kan de Deelnemer de geldigheid van een Strippenkaart voor een periode van maximaal 6 maanden laten opschorten. Dit kan per email naar: Leonie@rainbowtree.nl.

8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Rainbow Tree Studio aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, verlies van of schade aan persoonlijke eigendommen verband houdende met het volgen van een Yogales en/of Activiteit bij Rainbow Tree Studio.

8.2 De Yogalessen en Activiteiten van Rainbow Tree Studio worden verzorgd door gecertificeerde yogadocenten en zij dragen altijd zorg voor hoge kwaliteit. Toch bestaat er altijd de kans om een blessure op te lopen tijdens een Yogales of Activiteit. Door deelname aan een Yogales of Activiteit bij Rainbow Tree Studio aanvaardt de Deelnemer dit risico op een blessure. Rainbow Tree Studio wijst de Deelnemers graag op de volgende richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen:

• Consulteer een arts voordat je met yoga lessen begint indien je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
• Indien je een blessure hebt, een lichamelijk ongemak, of zwanger bent laat dit dan altijd
aan de docent weten voordat je aan de yoga les begint.
• Luister naar en volg de instructies van de docent.
• Voer de yoga oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke beperkingen.
• Voer geen yoga oefeningen uit die pijnlijk zijn.
• Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
• Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.

9. ANNULEREN VAN DEELNAME ACTIVITEITEN

9.1. Deelnemer registreert zich voor Activiteiten via de Website van Rainbow Tree Studio. Na registratie door Deelnemer en zodra Rainbow Tree Studio het verschuldigde bedrag voorafgaand aan de Activiteit heeft ontvangen is Deelnemer verzekerd van een plek.

9.2. Het opzeggen van deelname geschiedt via een email naar Leonie@rainbowtree.nl voorafgaand aan de Activiteit.

9.3. Deelnemer mag acht (8) dagen voorafgaand aan de Activiteit deelname gratis opzeggen. Indien de opzegging binnen 6-7 dagen voorafgaand aan de Activiteit geschiedt, wordt 25% van het totaal bedrag van de Activiteit in rekening gebracht. Bij opzeggingen binnen 3-5 dagen voorafgaande aan de Activiteit, wordt 50% van de totaalbedrag in rekening gebracht. Bij opzeggingen 0-2 dagen voorafgaand wordt het volledige bedrag van de Activiteit in rekening gebracht.

10. PERSOONSGEGEVENS

10.1 Rainbow Tree Studio verzamelt persoonsgegevens van de Deelnemers voor het bijhouden van haar Inschrijvingen en voor de administratie van uitgegeven Strippenkaarten. Rainbow Tree Studio gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

10.2 Rainbow Tree Studio gebruikt de in artikel 9.1 genoemde persoonsgegevens ook om de Deelnemers op de hoogte te brengen van Yogalessen en Activiteiten van Rainbow Tree Studio en eventuele wijzigingen in het lesrooster en voor administratieve doeleinden.

10.3 Rainbow Tree Studio geeft de persoonsgegevens van de Deelnemers nooit door aan derden.