Algemene voorwaarden van Rashna yoga en coaching 2017

Sluiten
Artikel 1 Algemeen

1.1 Algemene voorwaarden van Rashna yoga en coaching gevestigd en kantoorhoudend aan
het Zuidelijk Halfrond 1, 2801 DD te Gouda, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder
inschrijvingsnummer: 59286849. Deze voorwaarden worden via e-mail verzonden, persoonlijk overhandigd en/of op verzoek schriftelijk toegezonden per post.

1.2 Deze algemene voorwaarden, verder te noemen ‘voorwaarden’ zijn van toepassing op activiteiten georganiseerd door Rashna yoga en coaching zoals yogalessen, yogaopleidingen, (docenten)opleidingen, workshops, coaching, trainingen, bijscholing en andere diensten aangeboden via de website www.rashna.nl, verder te noemen ‘activiteiten’.

1.2.1 Onderscheid wordt gemaakt in activiteiten georganiseerd door en in naam van Rashna yoga en coaching, en activiteiten georganiseerd door en in naam van Opdrachtgever.

1.2.2 Naast deze voorwaarden gelden voor activiteiten georganiseerd door en in naam van Rashna yoga en coaching de aanvullende voorwaarden weergegeven in Artikel 10 Aanvullende Voorwaarden.

1.3 Onder Opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan de natuurlijke- of rechtspersoon alsmede een ieder die met Opdrachtnemer Rashna yoga en coaching (natuurlijke- of rechtspersoon) een overeenkomst aangaat, waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

1.4 De in de artikelen opgenomen bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en/of overeenkomst welke wordt aangegaan tussen Rashna yoga en coaching en Opdrachtgever, tenzij door Rashna yoga en coaching uitdrukkelijk schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

1.5 Je aanvaard de toepasselijkheid van deze voorwaarden als Opdrachtgever door het enkele feit van je opdracht.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle offertes van Rashna yoga en coaching zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 (dertig) dagen na datum van de offerte, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een overeenkomst komt tot stand schriftelijk tien dagen nadat Rashna yoga en coaching schriftelijk opdracht van je heeft ontvangen, door middel van schriftelijke bevestiging dan wel wanneer Rashna yoga en coaching, bij gebreke daarvan, met de uitvoering van de opdracht is begonnen. Voor de omvang en de aard van de opdracht is de tekst van de opdrachtbevestiging bindend.

2.2 Een overeenkomst kan ook tot stand komen wanneer men aangeeft een meditatie audio of online programma aan te willen schaffen of wanneer men aangeeft een proefles, een proefweek of een losse les te willen volgen voor een yoga- en / of meditatieles, maar ook wanneer men aangeeft een 5 (vijf)-, 10 (tien)-, 20 (twintig)-, 30 (dertig) rittenkaart of een abonnement aan te willen schaffen om Yoga- en Meditatielessen te kunnen volgen via Rashna yoga en coaching. Tevens komt een overeenkomst tot stand wanneer men aangeeft een cursus, workshop, training of Opleiding te willen volgen via Rashna yoga en coaching.

Artikel 3 Zekerheidstelling, betaling en vooruitbetaling

3.1 Rashna yoga en coaching is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen, alvorens tot de verrichting van haar prestatie over te gaan respectievelijk met de verrichting door te gaan.

3.2 De betalingstermijn van alle facturen van Rashna yoga en coaching verloopt op de vervaldatum, de vervaldatum is 14 (veertien) kalenderdagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld.

3.3 Voor coaching, deelname aan een online programma en de aanschaf van een losse les, proefles, proefweek, 5 (vijf)-, 10 (tien)-, 20 (twintig)- of 30 (dertig) rittenkaart, abonnement, cursus of workshop geldt betaling vooraf. Wanneer dit vanwege een korte termijn niet mogelijk is, dan dient het factuurbedrag per direct te worden overgeboekt op het moment dat de factuur wordt ontvangen. Een 5 (vijf) rittenkaart heeft een geldigheid van 6 (zes) weken, 10 (tien) rittenkaart een geldigheid van 3 (drie) maanden, een 20 (twintig) rittenkaart een geldigheid van 6 (zes) maanden en een 30 (dertig) rittenkaart een geldigheid van 9 (negen) maanden. Een abonnement is slechts in zeer uitzonderlijke gevallen mogelijk. Hiervoor geldt dat deze per direct opzegbaar is, maar daarna niet meer door dezelfde persoon aangeschaft kan worden
tegen dezelfde prijs en voorwaarden. Omdat voor coaching betaling vooraf geldt en er een bedrag per uur wordt gerekend, kan na de sessie een aanvullende factuur worden verstuurd wanneer achteraf blijkt dat de coaching langer heeft geduurd. Ook de betaling voor een Opleiding dient vooraf te geschieden. Echter, op verzoek kan een betalingsregeling getroffen worden waarbij de betalingstermijnen in acht genomen dienen te worden. Indien de betalingstermijn wordt overschreden kan worden overgegaan op betaling ineens met betrekking tot het openstaande factuurbedrag.

Artikel 4 Kosten bij overschrijding van de betalingstermijn

4.1 Indien je niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat ben je in verzuim, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Wanneer het verschuldigde bedrag niet is betaald op de vervaldatum, zal Rashna yoga en coaching je een eerste kosteloze aanmaning sturen, met een verzoek om alsnog binnen 14 (veertien) kalenderdagen te betalen. Wanneer deze termijn verstrijkt zonder dat Rashna yoga en coaching het verschuldigde bedrag heeft ontvangen, ontvang je een tweede aanmaning waarin wordt aangegeven dat bij overschrijding van de betalingstermijn van deze aanmaning buitenrechtelijke
incassokosten in rekening zullen worden gebracht.

4.2 Wanneer incassomaatregelen moeten worden genomen, ben je wettelijk verplicht alle in redelijkheid gemaakte, gerechtelijke en buitengerechtelijke, (incasso)kosten te vergoeden. De hoogte van de kosten voor buitenrechtelijke incassokosten wordt berekend op grond van het Besluit vergoeding voor buitenrechtelijke incassokosten. Voor vorderingen tot € 2.500,-- betekent dit een mogelijke vergoeding van maximaal 15% (vijftien) procent van de hoofdsom, met een minimum van € 40,--.

4.3 Wanneer je na de tweede aanmaning nog steeds nalatig bent het verschuldigde bedrag te betalen, dan kan Rashna yoga en coaching haar vordering op jou overdragen aan een derde. Daarbij komen alle kosten die in verband met de openstaande vordering van Rashna yoga en coaching moeten worden gemaakt voor jou van de Opdrachtgever, evenals de kosten van een eventuele gerechtelijke procedure.

Artikel 5 Accommodatie en lesmateriaal

5.1 Bij activiteiten verzorgd door Rashna yoga en coaching in opdracht en in naam van Opdrachtgever ligt de verantwoordelijkheid voor het organiseren en beheren van een schone en ruime accommodatie bij Opdrachtgever, tenzij schriftelijk of per e-mail anders is afgesproken.

5.2 Bij activiteiten verzorgd door Rashna yoga en coaching in opdracht en in naam van Opdrachtgever is het aan Opdrachtgever om lesmateriaal al dan niet ter beschikking te stellen.

Artikel 6 Termijn, wijziging en beëindiging

6.1 Een overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2 Indien tussentijds blijkt dat het voor adequate uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dien overeenkomstig aan.

6.3 Partijen zijn gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen. Opzegging van de overeenkomst dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) kalendermaand.

6.4 In het geval van een online programma, 5 (vijf)-, 10 (tien)-, 20 (twintig)-, 30 (dertig) rittenkaart en abonnement voor Yoga en / of Meditatielessen, cursus, workshop en / of Opleiding geldt dat beëindiging op ieder gewenst moment mogelijk is. Er vindt echter geen restitutie plaats voor zowel de gemiste lessen / lesdagen als de lessen / lesdagen die niet meer gevolgd zullen worden.

Artikel 7 Annulering bij coaching

7.1 Rashna yoga en coaching houdt zich het recht voor de activiteit, waaronder coaching, bij persoonlijke omstandigheden en / of onvoldoende inschrijvingen te annuleren, waarover schriftelijk via e-mail wordt gecommuniceerd.

7.2 Mocht je om bepaalde redenen genoodzaakt zijn zelf te annuleren, gelden de volgende voorwaarden:
• Rashna yoga en coaching accepteert alleen annuleringen wegens zwaarwichtige redenen;
• De annulering dient schriftelijk, waaronder per e-mail, met opgave van redenen te geschieden;
• Bij annulering binnen 48 uur, op kantoordagen, komt de betalingsverplichting te vervallen. Kantoordagen zijn maandag t/m vrijdag. Bij annulering korter dan 48 uur maar binnen 24 uur, op kantoordagen, geldt een betalingsverplichting van 50% van het factuurbedrag. En bij annulering korter dan 24 uur, op kantoordagen, geldt een betalingsverplichting van 100% van het factuurbedrag. Deze bedragen zijn inclusief de huurkosten p.p. van de locatie die geregeld is voor deze activiteit;
• Een annulering is alleen geldig wanneer er een schriftelijke bevestiging hiervoor is verstuurd door Rashna yoga en coaching;
• Afwijkingen hierop worden niet als annulering geaccepteerd.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Deelname aan activiteiten georganiseerd of verzorgd door Rashna yoga en coaching geschiedt volledig op eigen risico.

8.2 Bij lichamelijke en / of psychische klachten of zwangerschap dient allereerst de huisarts / specialist geraadpleegd te worden over de beoogde beoefening en / of deelname van en / of aan de betreffende activiteit. Condities van deze aard dienen te allen tijde per direct aan de docent, coach en / of trainer kenbaar gemaakt te worden. De docent, coach en / of trainer kan aan de hand hiervan ter bescherming van jezelf besluiten om toegang tot een activiteit te weigeren. Let op Rashna Tjikhoeri is geen arts of medisch specialist.

8.3 Instructies van de docent, coach en / of trainer dienen te worden opgevolgd, wanneer iets niet duidelijk is dient de deelnemer verduidelijking te vragen. Uitoefening van oefeningen en / of deelname aan activiteiten dienen zorgvuldig uitgevoerd te worden, waarbij de verantwoordelijkheid voor het luisteren naar lichamelijk signalen bij de deelnemer ligt. Bij pijnsensatie dient uitvoering met controle en in alle rust gestaakt te worden.

8.4 In het geval van een online programma en / of (een) audio opname (Meditatie / ntspanningsoefening) geldt het volgende: bij het beluisteren van de audio opname die verstrekt is door Rashna yoga en coaching is het volledige risico voor degene die de audio opname beluisterd. Als extra waarschuwing wordt ten tijde van het verschaffen van de audio opname aan de ontvanger mede gedeeld dat het ten strengste wordt afgeraden om de audio opname te beluisteren wanneer men ten tijd van het beluisteren van de audio opname andere activiteiten uitvoert, een voertuig bestuurt en / of apparatuur en / of machines bedient. Ook andere situaties waarvan de ontvanger redelijkerwijs kan inschatten dat deze risico’s met zich meebrengen worden ten strengste afgeraden.

8.5 Rashna yoga en coaching is niet aansprakelijk voor letsel en / of schade aan personen en / of vermissing van persoonlijke goederen voor, tijdens en na de door haar georganiseerde en / of verzorgde activiteiten.

8.6 In geval van minderjarigheid dient een bevoegde wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige te tekenen voor akkoord voor deelname van de minderjarige aan de activiteit die georganiseerd of verzorgd wordt door Rashna yoga en coaching.

Artikel 9 Voorbehoud

9.1 Rashna yoga en coaching behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden, programma van een activiteit, waaronder de inzet van een docent, coach en / of trainer door een gelijkwaardige vervanging bij overmacht (bijvoorbeeld ziekte).

9.2 Rashna yoga en coaching behoudt zich het recht voor om buiten activiteiten zoals yoga- en meditatielessen te annuleren in geval van overmacht (slechte weersverwachting, buiten locatie die niet beschikbaar en / of ontoegankelijk is etc.).

9.3 Over wijzigingen van deze aard wordt vooraf via e-mail en / of telefonisch gecommuniceerd. In het geval van buiten activiteiten kunnen wijzigingen tot vlak voor aanvang van de les worden door gegeven via mondelinge communicatie, email en / of telefonische communicatie.

Artikel 10 Aanvullende voorwaarden bij activiteiten georganiseerd door en in naam van Rashna yoga en coaching.

10.1 Algemeen

10.1.1 De aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op activiteiten georganiseerd door en in naam van Rashna yoga en coaching, zoals yogaopleidingen, docentenopleidingen, workshops, coaching, trainingen, bijscholing zoals aangeboden via de website www.rashna.nl.

10.2 Totstandkoming overeenkomsten

10.2.1 Inschrijving als deelnemer voor één van de genoemde activiteiten georganiseerd door Rashna yoga en coaching geschiedt schriftelijk via de website of per e-mail bij Rashna yoga en coaching. Middels inschrijving ga je als deelnemer akkoord met deze voorwaarden. De factuur die je daarop ontvangt is meteen de bevestiging van je inschrijving en per direct verschuldigd.

10.2.2 Rashna yoga en coaching houdt een minimaal en maximaal aantal deelnemers aan. Over onder- en overinschrijving wordt schriftelijk gecommuniceerd. Bij onvoldoende inschrijvingen wordt de activiteit geannuleerd. Bij overschrijving zijn er verschillende mogelijkheden.
• Op basis van volgorde van moment van moment van inschrijving kun je op de wachtlijst voor de geplande activiteit worden geplaatst. Zodat wanneer iemand mocht annuleren je alsnog in de geplande activiteit kunt deelnemen;
• Bij voldoende overinschrijvingen zal in onderling overleg naar alternatieve mogelijkheden worden gezocht. Enig voorbehoud dient dan wel te worden gemaakt ten aanzien van data, tijdstippen, (gast)docenten en prijs. Hierover wordt uiteraard vooraf met je gecommuniceerd, zodat je kunt beslissen of je je opnieuw inschrijft.

10.3 Zekerheidstelling, betaling en vooruitbetaling

10.3.1 Je verplicht je bij inschrijving voor een door Rashna yoga en coaching georganiseerde activiteit tot het betalen van het cursusgeld. Het cursusgeld voor de betreffende activiteit staat vermeldt op de website of kan via e-mail opgevraagd worden. Bij inschrijving dient per direct een bedrag aan inschrijfgeld te worden voldaan via rekeningnummer NL86RABO 0171 6146 90 t.n.v. Rashna yoga en coaching.

10.3.2 De hoogte van het bedrag van het inschrijfgeld is afhankelijk van de activiteit waarvoor wordt ingeschreven. De hoogte van het inschrijfgeld van yogaopleidingen, trainingen en (docenten)opleidingen is 25 (vijfentwintig) % van het totaal verschuldigde bedrag. Van alle overige activiteiten geldt het totaal verschuldigde bedrag als inschrijfgeld.

10.3.3 Het restant van het verschuldigde bedrag dient uiterlijk 30 (dertig) kalenderdagen voorafgaand aan de start van de activiteit te zijn voldaan. Indien niet aan deze voorwaarde is voldaan, behoudt Rashna yoga en coaching zich het recht je de toegang tot de activiteit te weigeren totdat aan de betalingsverplichting is voldaan. Het cursusgeld is dan onverminderd verschuldigd.

10.4 Annulering

10.4.1 Rashna yoga en coaching houdt zich het recht voor de activiteit bij onvoldoende inschrijvingen te annuleren, waarover schriftelijk via e-mail wordt gecommuniceerd.

10.4.2 Mocht je om bepaalde redenen genoodzaakt zijn zelf te annuleren, gelden de volgende voorwaarden:
• Rashna yoga en coaching accepteert alleen annuleringen wegens zwaarwichtige redenen;
• De annulering dient schriftelijk, waaronder per e-mail, met opgave van redenen te geschieden;
• Annulering geeft geen recht op wijziging van activiteit, moment van uitvoering van activiteit of andere aanpassingen;
• Afwijkingen hierop worden niet als annulering geaccepteerd.

Let op! Het moment van annulering kan invloed hebben op de mogelijkheid tot restitutie. Kijk hiervoor bij ‘Restitutie’.

10.5 Restitutie

10.5.1 Bij annulering van de activiteit door Rashna yoga en coaching bij onvoldoende aanmeldingen wordt het reeds voldane cursusgeld volledig gerestitueerd, inclusief het inschrijfgeld.

10.5.2 Inschrijfgeld wordt in alle andere gevallen niet gerestitueerd, en is in geval van annulering verschuldigd als annuleringskosten.

10.5.3 Restitutie van (het resterende) cursusgeld is daarnaast slechts mogelijk wanneer je de inschrijving 30 (dertig) kalenderdagen of meer voor aanvang van de activiteit schriftelijk of via e-mail annuleert, met opgave van moverende redenen. Rashna yoga en coaching beoordeelt of de aangegeven reden zwaarwegend genoeg is om over te gaan tot restitutie.

10.5.4 Wanneer je binnen deze periode van 30 (dertig) kalenderdagen voorafgaand aan de activiteit annuleert of aanmeldt, wordt er geen restitutie verleend. Ook na aanvang van de activiteit is geen restitutie meer mogelijk, ook niet wanneer je als deelnemer van een activiteit tussentijds stopt betreffende, activiteit of opleiding. Op dat moment blijft het cursusgeld onverminderd verschuldigd.

10.5.5 Wanneer je niet in staat bent om zelf een eendaagse workshop, training of bijscholing te volgen, is het mogelijk iemand voor te dragen om je plaats in te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door Rashna yoga en coaching. De voordracht dient uiterlijk 3 (drie) werkdagen voorafgaand aan de activiteit via de email te gebeuren met opgave van volledige naam, adres en telefoonnummer van de persoon die je plaats wenst over te nemen en opgave van eventuele lichamelijke en / of psychische klachten of zwangerschap van deze persoon.

10.6 Tussentijds stoppen met- en voortzetting van een activiteit

10.6.1 Tussentijds stoppen met- en voortzetting van activiteiten zoals opleidingen is onder voorwaarden mogelijk, na overleg en met schriftelijke goedkeuring van Rashna yoga en coaching.

Let op! Dit geldt specifiek niet voor activiteiten als yogalessen, bijscholing, workshops, coaching en trainingen.

• Voortzetting van de desbetreffende opleiding is alleen mogelijk wanneer de startdatum van de hervatting van de opleiding uiterlijk 1 (één kalendermaand na de startdatum van de oorspronkelijke inschrijving plaatsvindt.
• Uiterlijk 30 (dertig) kalenderdagen voor aanvang van de hervatting van de opleiding dient opnieuw inschrijfgeld te zijn voldaan. De actuele hoogte van het inschrijfgeld wordt voorafgaand aan de start van de opleiding via e-mail gecommuniceerd.
• Door Rashna yoga en coaching wordt beoordeeld welke onderdelen nog of nogmaals dienen te worden gevolgd om in aanmerking te komen voor certificering. Over de te volgen onderdelen is opnieuw het cursusgeld verschuldigd. Voorafgaand aan de start van de opleiding wordt over de hoogte van het dan verschuldigde bedrag via de e-mail gecommuniceerd.
• Bij tussentijds stoppen van een opleiding is het niet mogelijk de opleiding door iemand anders te laten vervolgen in jouw plaats.

10.7 Lesmateriaal

10.7.1 Gebruik van materialen zoals een yogamatje zijn inbegrepen. Je dient tijdens activiteiten gemakkelijk zittende kleding te dragen, waarvoor je zelf dient zorg te dragen. Kleedruimte is aanwezig. Een kopje thee of koffie wordt je aangeboden. Voor etenswaar dien je zelf zorg te dragen.

10.7.2 Inbegrepen bij het cursusgeld voor een opleiding is een opleidingswijzer die zal worden uitgereikt tijdens de eerste lesdag en tijdens de loop van de opleiding zal deze steeds worden aangevuld. Indien je tussentijds stopt met de opleiding, stopt ook de aanvulling van de betreffende opleidingswijzer, aangezien de inhoud ervan onlosmakelijk verbonden is met de inhoudt van de te behandelen lesstof tijdens de respectievelijke lesdagen.

10.7.3 Bij workshops, bijscholing, coaching en training wordt een syllabus uitgereikt aan de aanwezigen. Wanneer je om welke reden dan ook niet aanwezig kunt zijn, ontvang je geen syllabus.

10.7.4 Niets uit / van de door Rashna yoga en coaching verstrekte opleidingswijzer, syllabus en / of beeld- en geluidsmateriaal mag zonder schriftelijke toestemming van Rashna yoga en coaching worden gebruikt of aan derden worden verstrekt. Het betreft hier teksten, foto’s, beeld- en geluidsmateriaal en / of logo’s.

10.8 Voorbehoud

10.8.1 Rashna yoga en coaching behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden, programma en / of één of meer lesdagen van een activiteit dan eerder via de website of anderszins is gecommuniceerd waaronder de inzet van een docent door een gelijkwaardige vervanging (bijvoorbeeld bij ziekte). Over wijzigingen van deze aard wordt vooraf via e-mail en / of de website gecommuniceerd.

Artikel 11 Opname van beeld- en / of geluidmateriaal

11.1 Het is uitdrukkelijk verboden om tijdens activiteiten georganiseerd door Rashna yoga en coaching zoals yogalessen, yogaopleidingen, docentenopleidingen, workshops, coaching, trainingen, bijscholing en andere diensten aangeboden via de website www.rashna.nl beeld- en / of geluidsopnames te maken, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is verleend door Rashna yoga en coaching.

Artikel 12 Geheimhouding

12.1 Rashna yoga en coaching gaat vertrouwelijk om met informatie van leden, cliënten en opdrachtnemers. NAWgegevens kunnen opgevraagd worden voor administratieve doeleinden.

12.2 Leden aan Yoga, Meditatie en Yoga Nidra lessen gaan akkoord met de opname van hun gegevens in het MOMO Yoga reserveringssysteem en de hierop van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Voor meer informatie zie www.momoyoga.nl.