Algemene voorwaarden van move2yoga

ALGEMENE VOORWAARDEN 2020

Als je een yoga les wilt volgen of een afspraak maakt voor een massage bij Roos Veldt, dan ga ik er vanuit dat je deze voorwaarden hebt gelezen en hiermee akkoord gaat.

1. BEGRIPPEN
1.1 Algemene Voorwaarden: deze door Roos Veldt gehanteerde algemene voorwaarden.
1.2 Roos Veldt: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Heiloo, geregistreerd in het Handelsregister onder KvK-nummer: 62950894.
1.3 Website: de website van Roos Veldt http://www.roosveldt.nl.
1.4 Deelnemer: degene die een yoga les volgt c.q. wenst te volgen bij Roos Veldt.
1.5 Cliënt: degene die een massage krijgt c.q. wenst te krijgen bij Roos Veldt.
1.6 Losse Les: een éénmalige door een deelnemer te betalen en te volgen yoga les bij Roos Veldt.
1.7 Gratis proefles: een éénmalige gratis les om de yoga stijl van Roos Veldt te ervaren.
1.8 Massage: een ayurvedische of zwangerschapsmassage.
1.9 Massage prijs: de kosten van een massage met de duur van 60 minuten.
1.10 Yoga Vakantie: een vakantie in het buiten- of binnenland van meer dan één dag.
1.10 Yoga Vakantie prijs: de totale All-inclusive prijs van de vakantie, inclusief de Aanbetaling.
1.11 Rittenkaart: een bepaald aantal vooraf betaalde lessen voor het volgen van yogalessen bij Roos Veldt door de Deelnemer.
1.12 Workshop: een door Roos Veldt georganiseerde workshop, anders dan een yogales.
1.13 Zwanger & Yoga: een yogales voor zwangere vrouwen met bijbehorend gelijknamige rittenkaart.
1.14 Zwangerschapsmassage: een massage uitsluitend bestemd voor zwangere vrouwen.

2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle Proeflessen, Losse Lessen, Rittenkaarten, Workshops, Yoga Vakanties en Massages bij Roos Veldt. Door deelname aan een les, workshop, vakantie of het ondergaan van een massage verklaart de Deelnemer/Cliënt zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.2 Roos Veldt kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie.

3. RITTENKAART, LOSSE LESSEN EN PROEFLES
3.1 Deelnemers kunnen yoga lessen volgen op basis van een Rittenkaart. Ook zijn Losse Lessen en een Proefles beschikbaar.
3.2 Roos Veldt geeft de volgende Rittenkaarten en lessen uit, ter keuze van de Deelnemer:
• Tienrittenkaart Hatha Yoga
Deze kaart geeft recht op tien lessen Hatha Yoga. De lessen dienen binnen 13 weken gebruikt te worden.
• Vijfrittenkaart Zwanger & Yoga
Deze kaart geeft recht op vijf lessen Zwanger & Yoga. De lessen dienen binnen 10 weken gebruikt te worden.
• Losse les
Dit is een éénmalige door een Deelnemer te betalen en te volgen les bij Roos Veldt, anders dan een rittenkaart
• Gratis proefles
Dit is een éénmalige door een Deelnemer te volgen gratis les om te bepalen of de stijl van Roos Veldt bij hem of haar past.

4. BETALING, PRIJSWIJZIGING, ZICHTTERMIJN
4.1 Een Rittenkaart of Losse les moet voorafgaand aan de Les betaald worden. Betaling kan geschieden via een toegezonden factuur, ‘tikkie’ of contant.
4.2 Betaling voor een massage verloopt via een toegezonden factuur, ‘tikkie’ of contant, en wordt direct na de massage voldaan. Er kan niet gepind worden.
4.3 De geldende prijzen voor Yoga Lessen, Massages en de Yoga Vakanties staan altijd op de Website. Roos Veldt behoudt zich het recht om de prijzen van de lessen, massages, workshops, vakanties en andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door vermelding op de Website, en/of per e-mail.

5. VOOR HET ONLINE RESERVEREN VAN YOGA LESSEN GELDEN DE VOLGENDE REGELS:
5.1 Alle lessen kunnen tot 15 minuten voor aanvang van de les online worden gereserveerd.
5.2 Je kunt alleen online of per email reserveren.
5.3 Als je op een wachtlijst staat, krijg je een email als je alsnog mee kunt doen met de les.
5.4 Als je je reservering wilt annuleren dan kan dat tot 2 uur voor aanvang van de les door in je account op “verwijder” te klikken bij de betreffende les, anders wordt de les in rekening gebracht.

6. YOGA LESROOSTER
6.1 Het geldende lesrooster staat altijd op de Website. Roos Veldt behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in de les, door vermelding op de website en/of per e-mail.
6.2 Roos Veldt behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren als gevolg van overmacht. In dat geval wordt de aanmelding teruggeplaatst op je rittenkaart en kan je de les op een ander moment volgen.

7. BEËINDIGING EN OPSCHORTING RITTENKAART
7.1 Bij langdurige ziekte c.q. een blessure kan de Deelnemer de Rittenkaart voor een periode van maximaal zes maanden laten opschorten. Een verzoek om opschorting moet schriftelijk worden ingediend bij Roos Veldt en moet vergezeld zijn van een doktersverklaring. Het verzoek kan per e-mail worden verzonden naar: info@roosveldt.nl.
7.2 Er wordt geen geld gerestitueerd aan de Deelnemer zodra hij/zij wilt stoppen met de lessen en er nog openstaande lessen op de rittenkaart staan.

8. MASSAGE
8.1 Voorafgaand aan de eerste massage wordt er door Roos Veldt een kort intakegesprek gehouden met de Cliënt. De Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis hiervan kan de massage op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.
8.2 Bij wijzigingen in de situatie van de client is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit aan Roos Veldt door te geven.
8.4 Bij Roos Veldt worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel kan Roos Veldt afzien van een massage en je doorverwijzen naar de huisarts of specialist.
8.5 Bij koorts, ontsteking, reuma (acute fase) en kanker (acute fase) mag er absoluut niet gemasseerd worden. Bij acute blessures, hoge bloeddruk en ziektes is het raadzaam eerst advies te vragen aan de arts, voordat je een afspraak maakt.9. ANNULEREN MASSAGE
9.1 Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden voor 50% in rekening gebracht.
10. DEELNAME EN BETALING WORKSHOP EN YOGA VAKANTIE
10.1 Een Deelnemer kan aan een Workshop deelnemen nadat Roos Veldt het volledige bedrag voor deelname aan de Workshop heeft ontvangen.
10.2 De Yoga Vakantie vindt plaats in samenwerking met Costa Brava Recharges. www.costabravarecharges.com. De Algemene voorwaarden van Costa Brava Recharges zijn van toepassing op de betaling. Een Deelnemer kan aan een Yoga vakantie deelnemen nadat de Deelnemer de volledige Yoga Vakantie Prijs heeft betaald aan Costa Brava Recharges.
10.3 Voor sommige Workshops en Yoga vakanties geldt een zogeheten “Vroeginschrijvingskorting”. Dit gereduceerde tarief is geldig tot de op de Website genoemde datum. Na deze datum geldt het, eveneens op de Website genoemde, normale tarief.

11. WORKSHOP: ROOSTER EN ANNULERING
11.1 Het geldende Workshop rooster staat altijd op de Website. Roos Veldt behoudt zich het recht om het rooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd tijdens de les, en/of vermelding op de Website en/of per e-mail.
11.2 Roos Veldt behoudt zich het recht voor om een geplande Workshop te annuleren, als gevolg van overmacht. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd worden aan Deelnemer.
11.3 Tot één week voor de geplande Workshop datum kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan info@roosveldt.nl.
11.4 Indien de Deelnemer zijn inschrijving binnen zeven dagen voor een geplande Workshop annuleert, wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.

12. YOGA VAKANTIE: ANNULERING
12.1 Annulering van deelname aan de geplande Yoga Vakantie kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan contact@costabravarecharges.com
12.2 Voor de overige annuleringsvoorwaarde zie www.costabravarecharges.com.

13. HUISREGELS
13.1 Alle yoga Deelnemers moeten altijd onderstaande huisregels van Roos Veldt volgen:
• Kom fris naar de les en gebruik bij voorkeur geurloze deodorant, liever geen parfum of andere geuren.
• Draag schone en makkelijk zittende kleding.
• Roos Veldt stelt yogamatten ter beschikking voor gebruik tijdens de les. Deze mat dient door de Deelnemer na gebruik altijd te worden schoongemaakt en opgeruimd.
• Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door Roos Veldt niet getolereerd. De (lichamelijke) integriteit van Deelnemers dient altijd gerespecteerd te worden.
13.2 Roos Veldt behoudt zich het recht voor Deelnemers die naar haar mening de huisregels, zoals genoemd in artikel 13.1, niet naleven de toegang tot Roos Veldt te ontzeggen en/of de rittenkaart van de betreffende Deelnemer te beëindigen of de Deelnemer de toegang tot de Workshop te ontzeggen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaald lidmaatschapsgeld.
13.3 Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van de massages die Roos Veldt aanbiedt. Cliënten die hier wel op inspelen worden meteen verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom.

14. AANSPRAKELIJKHEID
14.1 Roos Veldt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen en/of deelname aan Workshops en/of Yoga vakanties bij, of verzorgd door, Roos Veldt.
14.2. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar je tevens dat je Roos Veldt niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage die gegeven is.
14.3. Roos Veldt is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de client.
14.4 Roos Veldt adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel tijdens een yoga les te verminderen:
• Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent.
• Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd vóór aanvang van de les, Workshop of Yoga Vakantie.
• Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
• Houd rekening met je lichamelijke beperkingen.
• Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
• Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
• Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.

15. PERSOONGEGEVENS
15.1 Roos Veldt verzamelt persoonsgegevens van de Deelnemers/Cliënten voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Roos Veldt gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en verwerkt deze binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
15.2 Roos Veldt gebruikt de in artikel 14.1 genoemde persoonsgegevens ook om de Deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van Roos Veldt en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de Deelnemer geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van Roos Veldt, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@roosveldt.nl. De Deelnemer is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Roos Veldt gebruik kan worden gemaakt.
15.3 Roos Veldt geeft de persoonsgegevens van de Deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.
15.4 Alle informatie die tijdens een intakegesprek, massage of yoga les aan Roos Veldt verteld wordt, wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt.

16.TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN BESLECHTING
16.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
16.2 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, Workshop, Yoga Vakanties of Massages, dan wel het volgen van lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij Roos Veldt zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator in Heiloo. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Alkmaar.