SPECIAL CLASS Stretch & Strength - Sarah (STUDIO)
Thursday, 27 June • 19:00 - 20:00
Sluisstraat 12, 3000 Leuven, Saja Studio Leuven
Saja Teacher
18 spots available
Description
Heupen die vastzitten? Strakke hamstrings? Een stijve onderrug? Gespannen schouders?
Stretch & Strength is een gerichte methode voor mobiliteitstraining die eraan werkt om uw lichaam te openen. Het is een gerichte training voor je flexibiliteit.

In deze lessen starten we met een opwarming en daarna focussen we ons op gerichte aangepaste diepe stretch houdingen met ademhalingstechnieken om het zenuwstelsel tot rust te brengen. Tussen de stretch houdingen komen actieve korte reset-krachthoudingen voor.
We hyper focussen ons op hamstrings, heupen, rug en schouders. Ons voornaamste doel is stress verlichten, flexibiliteit & mobiliteit vergoten.

Stretch training is tevens ook een zeer nuttige routine voor na het sporten & na actieve yoga. Een gerichte stretch routine verbeterd onevenwichtigheden en het vergroot je bewegingsbereik.

Er worden verschillende opties aangereikt voor verschillende lichaamsbouwen.

Wat zijn de resultaten?
Verbeterde houding
Een verkeerd uitgelijnd lichaam beweegt inefficiënt en is veel gevoeliger voor blessures. Gelukkig kunnen vele houdingen gecorrigeerd worden met gerichte (stretch) oefeningen.


Omgekeerde veroudering
Kan je opstaan van de vloer zonder je handen te gebruiken? Kan je comfortabel in kleermakerszit zitten? Kan je je vingers achter je rug ineenvlechten met gestrekte armen? Door gerichte stretch oefeningen kan je de mobiliteit van iemand die 10 jaar jonger is, terugwinnen. Je wordt weer mobieler, je beweegt beter pijnvrij en krijgt weer vertrouwen in je lichaam.


Verbeterde slaap
Spierkrampen, een slechte houding en slechte ademhaling kunnen aanzienlijk worden verminderd met de juiste stretch oefeningen in de avond.


Verminderd risico op letsel
Wanneer je gespannen en onevenwichtig bent, compenseert je lichaam. Dit kan leiden tot onder meer heupklachten, onderrug-, nek- en knieblessures.
Geregeld goede stretch oefeningen zorgen voor een beter gebalanceerd lichaam en het risico op blessures vermindert.Verminderde pijn, stress en spanning
Stress verandert je lichaamstaal, en wanneer die chronisch wordt, kunnen pijn en spanning zich manifesteren in triggerpoints in je lichaam. Gericht stretchen is misschien wel de beste remedie.
Gewrichtspijn, spierpijn en krampen kunnen worden verminderd (en zelfs geëlimineerd) met intelligente stretch training.

Verbeterde bloedsomloop
Onderzoek toont aan dat een intelligente stretch routine de vaatverwijding in uw bloedvaten bevordert, de bloedsomloop verbetert en de gezondheid van de aangetaste weefsels verbetert. Deze flexibiliteitstraining ontgrendelt vastzittende gebieden en helpt op natuurlijke wijze de bloedsomloop van het hele lichaam te verbeteren.


Wat is nu het verschil met de lessen Yin Yoga?
Yin yoga maakt ook gebruik van lange houdingen, passieve houdingen voor flexibiliteit, maar omvat geen 4:8-oefeningen, geen kracht houdingen en geen specifieke techieken om het zenuwstelsel tot rust te krijgen.

Yin yoga omvat wel meridianen uit de traditionele Chinese geneeskunde en Stretch & Strength niet.

Wat is Stretch & Strength wel/niet?
100% focus op mobiliteit.
Langzaam, gericht en ongemakkelijk.
Mentaal uitdagender dan fysiek.
Gerichte mobiliteitstraining.
Geen energiegeneeskunde, meridianen of chakra's.
Geen meditatieles.
Geen psychiatrie of revalidatie.
Geen restauratieve les.

Stuck hips? Tight hamstrings? A stiff lower back? Tense shoulders?

Stretch & Strength is a targeted method of mobility training that works to open your body. It is a targeted training for your flexibility. In these classes we start with a warm-up and then focus on targeted, modified deep stretch postures with breathing techniques to calm the nervous system. Active short reset power postures occur between the stretching postures.We hyper focus on hamstrings, hips, back and shoulders. Our main goal is to relieve stress, increase flexibility & mobility.

Stretch training is also a very useful routine for after exercise & after active yoga. A targeted stretching routine improves imbalances and increases your range of motion. Different options are provided for different body types.

What are the results?

Improved Posture: A misaligned body moves inefficiently and is much more prone to injury. Fortunately, many postures can be corrected with targeted (stretching) exercises.

Reverse Aging: Can You Get Up From the Floor Without Using Your Hands? Can you sit cross-legged comfortably? Can you interlace your fingers behind your back with your arms straight? Through targeted stretching exercises you can regain the mobility of someone 10 years younger. You become more mobile again, you move better without pain and you regain confidence in your body.

Improved sleep: Muscle cramps, poor posture and poor breathing can be significantly reduced with proper stretching exercises in the evening.

Reduced risk of injury: When you are tense and unbalanced, your body compensates. This can lead to hip complaints, lower back, neck and knee injuries, among other things. Regular good stretching exercises ensure a better balanced body and reduces the risk of injuries.

Reduced pain, stress and tension: Stress changes your body language, and when it becomes chronic, pain and tension can manifest in trigger points in your body. Targeted stretching is perhaps the best remedy. Joint pain, muscle aches and cramps can be reduced (and even eliminated) with intelligent stretching training.

Improved Circulation: Research shows that an intelligent stretching routine promotes vasodilation in your blood vessels, improving circulation and improving the health of affected tissues. This flexibility training unlocks stuck areas and helps improve circulation throughout the body naturally.

What is the difference with the Yin Yoga lessons? Yin yoga also uses long postures, passive postures for flexibility, but does not include 4:8 exercises, no strength postures and no specific techniques to calm the nervous system. Yin yoga does include meridians from traditional Chinese medicine, while Stretch & Strength does not.

What is/isn't Stretch & Strength? 100% focus on mobility - Slow, focused and uncomfortable - More mentally challenging than physically - Targeted mobility training - No energy medicine, meridians or chakras - No meditation class - No psychiatry or rehabilitation - No restorative class.