Algemene voorwaarden van Siri Satya Yoga

Sluiten
De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door de inschrijving via website, na het maken van een afspraak per telefoon, mail en/of in persoon voor het volgen van een of meerdere lessen. Voor aanvang van de les wordt er een inschrijfformulier ingevuld en voorzien van een handtekening ingeleverd. De deelnemer accepteert daarmee de algemene voorwaarden zoals opgesteld door Siri Satya Yoga.
2. Elke deelnemer meld zijn eventuele lichamelijke klachten of andere beperkingen of situaties die van invloed kunnen op zijn fysieke en emotionele gesteldheid tijdens de lessen, voorafgaand aan de docent. Deelneming is toegestaan indien uw gezondheid daar geen belemmering voor vormt. Bij twijfel gelieve contact opnemen met uw huisarts.

3. Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.

4. Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.
Betaling
5. Het lesgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan, via een betalingssysteem op de website, per bank of contant. Het IBAN rekeningnummer voor een betaling per bank is NL67 INGB 0007 1245 31.
6. De deelnemer betaalt per gekozen product (tenzij anders overeengekomen). De aangeboden producten zijn vermeld op de website en bestaan uit: proeflessenkaart, losse les, 10 lessenkaart, 3 maanden abonnement, deelname cursus, deelname workshop, privé sessie.
7. Een losse les kan contact worden afgerekend voor de aanvang van de les.

Uitsluiting
8. Siri Satya Yoga heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer aan een les te weigeren, indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Lessen periode, reservering en wijzigingen
9. Bij het aanschaffen van een 10 lessen kaart dienen de lessen binnen 3 maande vanaf de datum van de eerste les worden gevolgd. Tijdens de vakantie van Siri Satya Yoga wordt deze periode verlengd met de genomen vakantiedagen. In het geval van vervallen van de lessen door omstandigheden wordt deze periode verlengd met het aantal dagen waarin de lessen zijn vervallen.
10. Een 3 maanden abonnement geeft toegang tot twee lessen per week en loopt door drie maanden vanaf de datum van de eerste les. Tijdens de vakantie van Siri Satya Yoga wordt deze periode verlengd met de genomen vakantiedagen. In het geval van vervallen van de lessen door omstandigheden wordt deze periode verlengd met het aantal dagen waarin de lessen zijn vervalle
11. Een reservering via de website kan worden geannuleerd 24 uur van tevoren door het middel van het sturen van een email naar de email adres info@sirisatyayoga.nl

12. Het stilleggen van het termijn voor een 10 lessen kaart en voor een abonnement bij langdurige ziekte van de deelnemer gebeurt in overleg.

13. Siri Satya Yoga behoudt zich de vrijheid voor de Algemene voorwaarden, de lestijden, data en prijzen te allen tijde te wijzigen. De deelnemer wordt via de website en per email op de hoogte gehouden van alle wijzigingen

Aansprakelijkheid
14. Siri Satya Yoga verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.
15. Siri Satya Yoga is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na les.

Toepasselijkheid en geschillen
16. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Siri Satya Yoga betreffende deelname aan lessen of houden van cursussen en workshops en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.
17.Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Siri Satya Yoga.
18. Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van Siri Satya Yoga behoudens hogere voorziening.

Privacy beleid

Algemeen
Als Siri Satya Yoga zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Wij hechten veel waarde aan uw privacy en de bescherming van persoonsgegevens.
Met deze privacyverklaring willen we transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen het nodige om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Siri Satya Yoga houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens
Wij verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden : voor het versturen van algemene informatie naar huidige of vroegere leerlingen van Siri Satya Yoga en andere geïnteresseerden via e-mail (gerechtvaardigd belang).


Welke gegevens kunnen we vragen en bewaren
Algemene identiteitsgegevens : naam, voornaam, telefoonnummer, email
Deze gegevens worden schriftelijk verkregen bij uw inschrijving voor een les of een workshop.

Wie verwerkt deze gegevens
De gegevens die u aan ons geeft worden enkel verwerkt door Siri Satya Yoga.Wij geven geen gegevens door aan andere organisaties of aan derden.

Gegevens van minderjarigen
Wij verwerken persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar alleen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Hoe beveiligen wij de gegevens
Persoonsgegevens worden bewaard op beveiligde computersystemen.
Deze worden steeds geback-upt om te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.