General terms of Slow/Living

Algemene voorwaarden Yogalessen en workshops en kinderkampen

Heidi Petré (slow/living)
heidi@llou.be
www.heidipetre.com
BTW: BE 0686.940.637

Artikel 1. Definities
Onder ‘Heidi Petré / slow/living’’ wordt verstaan alle fysieke locaties waar yoga door Heidi Petré wordt aangeboden.
Onder deelnemer wordt verstaan diegene die deelneemt aan de door Heidi Petré verzorgde lessen, workshops of kinderkampen.
Onder leskaart, rittenkaart, meerbeurtenkaart wordt verstaan: elke beurtenkaart of losse beurt of prijs die de klant toegang verschaft tot de aangeboden groepslessen of workshops of kampen.
Artikel 2. Algemeen
2.1 Heidi Petré is een éénmanszaak in bijberoep.
2.2 Op alle door Heidi Petré gesloten overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing. De bevoegde rechtbank is de rechtbank die bevoegd is voor de plaats alwaar de vestiging gelegen is.
2.3 De klant mag met zijn/haar leskaart alle reguliere lessen bijwonen in de door hem gekozen vestiging, rekening houdend met de geldende Algemene voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden staan bij elke inschrijving in de bevestigingsmail en vind je terug op de website. De huisregels zijn als volgt (niet exhaustief):
Zorg dat je een geldige beurtenkaart (fysieke kaart of digitale account), een overschrijvingsbewijs óf geld bij je hebt. Reserveer op voorhand je plek. Kom op tijd. De deuren sluiten 5 minuten voor aanvang.Van zodra de deur dicht is, kun je niet meer binnen. Zet je telefoon uit.
2.4 Heidi Petré kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wier gedrag daar aanleiding toe geeft.
Artikel 3 – Toepasselijkheid en geldigheid
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Heidi Petré als opdrachtnemer optreedt.
3.2 Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten, dan wel deze algemene voorwaarden, zijn slechts geldig indien en voor zover deze door Heidi Petré uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
3.3 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaald volledig van toepassing.
Artikel 4 – Leskaarten, abonnementen, losse lessen
4.1 Een leskaart aangekocht voor 14 juni 2020 is geldig tot en met 13 juni 2021. Een leskaart aangekocht na 14 juni 2020 is 1 jaar geldig. Koop je bv. een kaart aan op 15 juni 2020, dan kan je je laatste les met deze kaart kopen op 14 juni 2021.
4.2 Een meerbeurtenkaart kan gedeeld worden met een andere persoon: neem contact op met Heidi Petré om meerdere reservaties op 1 leskaart door te voeren.
4.3 Aan het einde van de periode waarvoor de leskaart geldt komen de overgebleven lessen te vervallen. Tussentijds kunnen leskaarten niet worden verlengd of stopgezet, tenzij na overlegging van een medisch attest binnen de 14 dagen de dato. Heidi Petré verleent geen restitutie op leskaarten.
4.4 Het lesrooster is te vinden op de website. Dit rooster kan door Heidi Petré desgewenst worden gewijzigd, ook behoudt Heidi Petré zich het recht voor lessen te annuleren als gevolg van overmacht of onvoldoende inschrijvingen. Een les gaat door bij minstens 5 inschrijvingen. Bij annuleringen door Heidi Petré komt je beurt automatisch terug op jouw kaart/account te staan op voorwaarde dat je deze beurt reeds betaalde. Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht op teruggave van reeds betaalde leskaarten of verlenging hiervan. Wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd via communicatiekanalen van Heidi Petré (mondeling in de les, op de website, via mail en/of via sociale media).
4.5 Inschrijven voor de lessen of workshops of kampjes gebeurt door het inschrijfformulier op de website volledig in te vullen en te verzenden. Na online inschrijving is de klant verzekerd van zijn/haar plaats in de betreffende les of workshop, op voorwaarde dat de betaling door Heidi Petré ontvangen is.
4.6 Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, wordt de klant op een wachtlijst geplaatst. De klant krijgt bericht van zodra er een vrije plaats is.
Artikel 5 – Workshops
5.1 Een deelnemer kan aan een workshop meedoen nadat hij zich online via de website geregistreerd heeft en Heidi Petré het volledige bedrag voor deelname aan de workshop heeft ontvangen.
5.2 Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, wordt de klant op een wachtlijst geplaatst. De klant krijgt bericht via e-mail van zodra er een vrije plaats is.
5.3. Heidi Petré behoudt zich het recht voor om een geplande workshop of kamp te annuleren, als gevolg van overmacht of onvoldoende inschrijvingen. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld integraal gerestitueerd worden aan deelnemer.
5.4 Het geldende workshoprooster staat altijd op de website. Heidi Petré behoudt zich het recht voor om ten aanzien van workshops en cursussen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen. Wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door Heidi Petré, via vermelding op de website, via e-mail en/of sociale media.
5.5 Annulering van workshops of kampjes door de deelnemer kan uitsluitend via e-mail plaatsvinden en is voor het eerst aan de orde als deze Heidi Petré heeft bereikt. Tot één maand voor de aanvangsdatum kan de deelnemer annuleren met terugbetaling van het inschrijfgeld. Bij annulering tot 10 dagen voor de aanvangsdatum wordt 50% van het totale inschrijfgeld in rekening gebracht. Bij annulering nadien wordt geen inschrijfgeld terugbetaald tenzij annulering met een medisch attest.
Artikel 8 – Online betalingen en terugroeprecht
8.1. The online betalingsservice van Heidi Petré verloopt momenteel (2023) via de betalingsprovider Mollie. Je betaalt via beveiligd betalingsformulier met gecodeerde datatransmissie. Mollie voldoet aan alle richtlijnen voor de veiligheid van internetbetalingen, opgesteld door de Europese Bankautoriteit.
8.2 De deelnemer heeft het recht aan Heidi Petré mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motieven, binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de diensten overeenkomst (d.i. op de dag van betaling).
Artikel 8 – Privacy
9.1. Heidi Petré gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.
9.2. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemers is Heidi Petré.
9.3. Indien de deelnemer zijn persoonlijke gegevens aan Heidi Petré overmaakt, worden deze in het bestand van Heidi Petré opgenomen en worden ze verwerkt: voor het beheer van het klantenbestand en de aangeboden producten en diensten, voor het uitvoeren van marktstudies, om de klant te informeren over wijzigingen en eventuele nieuwe producten en diensten, voor de verwezenlijking van informatie- en promotiecampagnes. De persoonsgegevens worden niet aan derden overgemaakt.

Artikel 11 – Uuroosters
11.1 Uurroosters zijn indicatief en zijn slechts geldig voor de periode die op de website en betreffende flyer staat. De vermelde lesgever kan ten allen tijde door iemand anders vervangen worden, indien nodig.
Artikel 12 – Aansprakelijkheid
12.1 Heidi Petré sluit elke aansprakelijkheid ten opzichte van haar deelnemer of iedere derde persoon uit, met uitzondering van (i) haar mogelijke aansprakelijkheid ten opzichte van haar deelnemer voor opzet of grove schuld in hoofde van Heidi Petré; en (ii) haar mogelijke aansprakelijkheid bij overlijden of lichamelijk letsel van haar deelnemer ten gevolge van een doen of nalaten van Heidi Petré.
12.2 Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Elke deelnemer neemt deel aan de yogalessen en kampen die worden aangeboden door Heidi Petré op eigen risico. Elke deelnemer begrijpt dat yoga een fysieke inspanning vereist die risico met zich kan meebrengen. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om medisch advies te vragen over de geschiktheid tot deelnemen aan de yoga lessen. Elke deelnemer neemt de volledige verantwoordelijkheid voor zijn/haar yoga beoefening, inclusief mogelijke blessures, ongevallen, materiële schade of diefstal die al dan niet direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met deelname aan de lessen en/of aanwezigheid in de lessen.
12.3 Heidi Petré kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de vestiging.
Artikel 13 – Slotbepaling
13.1 Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is blijven de overige bepalingen gelden.