Algemene voorwaarden van Slowww Yoga

Sluiten
Aanvang van de lesovereenkomst

De student meldt zich aan door het invullen van het online registratieformulier en het betalen van het verschuldigde lesgeld.

Lessen/vakanties
Er zijn wekelijks lessen, behalve in de schoolvakanties en de week dat de docent in het buitenland is voor een retreat. Dit komt neer op 40 les-weken per kalenderjaar.

Abonnement

De abonnementen lopen het hele jaar door, ook wanneer er ivm schoolvakanties geen lessen zijn. Dit is verrekend in de maandprijs.
Een abonnement is vanaf 3 maanden na aankoop, maandelijks opzegbaar.

Betaling
Abonnementen kunnen alleen online worden betaald, losse lessen en proeflessen kunnen zowel online als in de les (contant).

Gemiste lessen inhalen
Met een abonnement van 1/week is het mogelijk de les in te halen op een andere dag in de week, of door de week erna 2 lessen te volgen.

Tijdelijke stopzetten abonnement
Het abonnement kan maximaal twee keer per jaar tijdelijk worden stopgezet ivm vakantie (buiten de schoolvakanties) of een blessure.
Het abonnement kan niet worden stopgezet in de zomervakantie.

Vervanging student
De student die tussentijds met zijn lessen wil stoppen kan iemand voordragen die het resterende deel van de lessen volgt. Dit kan uitsluitend bij voorafgaande kennisgeving en goedkeuring door Miriam Evers.

Aansprakelijkheid
Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico van de student. Slowww stelt zich niet aansprakelijk voor materiële – en/of letselschade verband houdende met het volgen van yoga les(sen) bij Slowww Yoga, behalve wanneer er sprake is van grove nalatigheid door de docent van Slowww Yoga. Elke student is verplicht lichamelijke klachten vóór de les te melden aan de docent(e).

Persoonsgegevens
Slowww Yoga verzamelt persoonsgegevens van studenten voor het bijhouden van haar ledenbestand, versturen van de nieuwsbrief en voor het uitvoeren van betalingsopdrachten. Student is verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in de persoonsgegevens. Slowww Yoga gaat zorgvuldig met deze gegevens om (zie ook privacy verklaring hier beneden) en zal ze nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming doorgeven aan derden.

Veranderingen in prijzen/voorwaarden
Slowww Yoga behoudt zich het recht voor om lesprijzen en -voorwaarden te veranderen. Dit zal nooit met terugwerkende kracht gebeuren. Wijzigingen worden per e-mail gecommuniceerd. Geldende prijslijst en lesvoorwaarden staan op de website www.slowww.nl. Indien de student, behoudens schriftelijke goedkeuring van Slowww Yoga, in strijd met deze voorwaarden handelt, is Slowww Yoga gerechtigd haar vordering ter incasso uit handen te geven. Alle daaruit voortvloeiende kosten, waaronder te verstaan administratiekosten alsmede (buiten)gerechtelijke kosten, welke ten minste 15% van de verschuldigde gelden bedragen met een minimum van €50, komen voor rekening van de student.

PRIVACYVERKLARING

Registratie persoonsgegevens
Slowww registreert persoonsgegevens van personen die lessen volgen bij Slowww Yoga Hiervoor worden twee systemen gebruikt:
1. Momoyoga (www.momoyoga.com/nl)
Yogaschool Amsterdam registreert hierin de volgende persoonsgegevens:
• Voor- en achternaam (wordt altijd geregistreerd)
• E-mailadres (wordt altijd geregistreerd)
• Geboortedatum
• Geslacht
• Telefoonnummer
• Bankgegevens
• Gezondheidstoestand (is noodzakelijk voor de goede behandeling van de betrokkene)
1.
Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van leskaarten, abonnementen en betalingen. Met Momoyoga is een verwerkersovereenkomst gesloten.
2. MailChimp (www.mailchimp.com)
Slowww Yoga registreert hierin de volgende persoonsgegevens:
• Voor- en achternaam
• E-mailadres
Deze gegevens worden gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven per e-mail. Met MailChimp is een verwerkersovereenkomst gesloten.
Nadat iemand geen recht meer heeft op les bij Slowww Yoga zullen de gegevens van deze persoon na een jaar uit Momoyoga worden verwijderd.
In MailChimp worden de gegevens bewaard en gebruikt totdat de betrokkene zich afmeldt via de “unsubscribe from this list”-mogelijkheid die onder iedere e-mail aangeboden wordt.
Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijke toestemming van de desbetreffende persoon.