Huisregels en algemene voorwaarden van Soulwork Yoga

H u i s r e g e l s
1. De deelnemer schrijft zich vooraf online in voor een yogales.
2. Kom op tijd. De toegangsdeur wordt bij start van de yogales gesloten. Is de
deur gesloten dan ben je helaas te laat voor de les.
3. Deelname is geheel op eigen risico.
4. Meld lichamelijke en/of psychische klachten, maar ook veranderingen in je
gezondheid zoals blessures of ziekte bij binnenkomst aan je docent.
5. In de yoga ruimte worden geen schoenen gebruikt. Dus trek je schoenen bij
binnenkomst uit. Reinheid van de yoga mat stellen we zeer op prijs, zorg voor
schone voeten.
6. Eten is niet toegestaan in de yogastudio. Een afsluitbare drinkfles wel.
7. Soulwork Yoga stelt yogamatten ter beschikking voor gebruik tijdens de les.
Deze mat dient door de deelnemers na gebruik altijd te worden
schoongemaakt en opgeruimd.
8. De deelnemer gaat voorzichtig om met de yogamatten en andere
benodigdheden.
9. Draag schone en comfortabele kleding.
10. Verlaat na afloop in alle rust de yoga ruimte en hou rekening met de mensen
die nog binnen zijn.
11. Veroorzaak geen geluidsoverlast voor omwonenden bij aankomst en vertrek
van de yogacampus.
12. Als je met de fiets bent, parkeer deze dan op een plek en op een wijze
waardoor andere bezoekers en omwonenden van de yogacampus er geen last
van hebben.
13. De deelnemer houdt bij het betreden van de yogacampus de ruimten (yoga
ruimte, toiletten, gangen en trappenhuis) zoveel mogelijk schoon.
14. Annuleren van een les kan kosteloos uiterlijk 2 uur voor aanvang, zodat we
jouw gereserveerde plek weer tijdig kunnen inzetten voor iemand anders. Als
niet uiterlijk 2 uur van tevoren wordt geannuleerd, wordt de les in mindering
gebracht.
15. Soulwork Yoga kan bij te weinig deelname (minimaal 4 deelnemers) een les
annuleren tot 1u voor aanvang van de les, houd daarom te allen tijde je
mailbox in de gaten.
16. Seksueel-, seksueel getint- en grensoverschrijdend gedrag wordt bij Soulwork
Yoga niet getolereerd.
17. De (lichamelijke) integriteit van de docent en de deelnemers dient altijd te
worden gerespecteerd.

Algemene voorwaarden Soulwork yoga

1 . B e g r i p p e n
1.1. Algemene Voorwaarden (hierna te noemen AV): deze door Soulwork Yoga
gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website
van Soulwork Yoga;
1.2. Soulwork Yoga. Een eenmanszaak gevestigd te Arnhem aan de
Veenwortelstraat 55, 6841 KK Arnhem, is geregistreerd in het handelsregister
onder nummer 91444756. Een onderneming gericht op het geven van
yogalessen, meditaties en yoga workshops, maar ook op het verrichten van
yoga en meditatie ondersteunende activiteiten. De yogalessen worden
gegeven op locatie Yogacampus;
1.3. Locatie Yogacampus: Yoga Campus Arnhem gevestigd te Arnhem aan de
Statenlaan 6-8, 6828 WE;
1.4. Website: de website van Soulwork Yoga: www.soulworkyoga.nl.
1.5. Les: een bij of door Soulwork Yoga te geven of gegeven les;
1.6. Deelnemer: een natuurlijke persoon van 12 jaar of ouder die aan een door of
bij Soulwork Yoga gegeven les deelneemt. Personen tussen de 12 en 18 jaar
oud, kunnen in beginsel uitsluitend deelnemen onder begeleiding en
verantwoordelijkheid van een deelnemer van 18 jaar of ouder. In voornoemd
situatie dient inschrijving en betaling te gebeuren door, althans met
toestemming van de ouder/wettelijk vertegenwoordiger.

2 . To e p a s s e l i j k h e i d / g e s c h i l l e n
2.1. Deze AV zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten,
rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij zich
verbindt/zal verbinden om werkzaamheden te verrichten, waaronder op de;
Abonnementen, Losse Lessen, Workshops, Trainingen. Door deelname aan of
betaling van een (losse) les of abonnement verklaart de deelnemer zich
akkoord met de toepasselijkheid van deze AV en automatisch kennis te
hebben genomen van deze AV.
2.2. Deze AV gelden met ingang van 1 oktober 2023.
2.3. Soulwork Yoga kan de AV wijzigen. De laatste versie van de AV is altijd de
geldende versie en is beschikbaar op de Website. Soulwork Yoga zal eventuele
wijzigingen van deze AV vooraf per e-mail aankondigen. Mocht de deelnemer
niet akkoord gaan met de wijziging heeft deze het recht de overeenkomst op
te zeggen. Indien van rechtswege niet anders blijkt, of als niet anders is
overeengekomen, gaat de opzegging in op de ingangsdatum van de nieuwe
“AV”.
2.4. Afwijkingen van deze AV zijn slechts bindend als zij schriftelijk zijn bevestigd
door Soulwork Yoga.
2.5. Alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en
overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij zich verbindt/zal verbinden om
werkzaamheden te verrichten, waaronder op de; Abonnementen, Losse
Lessen, Workshops, Trainingen tussen Soulwork Yoga en de deelnemer
worden beheerst door het Nederlandse recht. Alle eventuele geschillen tussen
partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te
Arnhem.

3 . L e s d e e l n a m e
3.1. Deelname aan een bij of door Soulwork Yoga te geven of gegeven les
geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer. Iedere deelnemer is
verantwoordelijk voor het bewegen en uitvoeren van de oefeningen binnen de
eigen fysieke grenzen.
3.2. Elke deelnemer is verplicht blessures, lichamelijke klachten en/of
zwangerschap onmiddellijk te melden aan de docent. Deelneming is alleen
mogelijk als de gezondheid van de deelnemer geen belemmering vormt. Neem
bij twijfel contact op met een arts.
3.3. Soulwork Yoga is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of
schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van
de deelnemer, noch voor materiele of immateriële schade als gevolg van enig
ongeval of letsel van de deelnemer vóór, tijdens of na de les, workshop of
welke vorm van activiteit dan ook.
3.4. Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig
gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Soulwork Yoga of de
Yogacampus, dienen te worden vergoed.
3.5. Soulwork Yoga heeft het recht, zonder opgaaf van reden, de cursist de toegang
tot de lessen te weigeren.

4 . A b o n n e m e n t e n , s t r i p p e n k a a r t
e n l o s s e l e s s e n
4.1. Deelnemers kunnen lessen volgen op basis van een maandabonnement of een
strippenkaart. Er zijn ook zijn losse lessen beschikbaar. Daarnaast mag elke
de nieuwe deelnemers 1 gratis proefles volgen.
4.2. De deelnemer koopt een losse les, strippenkaart of abonnement waarmee
hij/zij kan deelnemen aan de lessen via www.momoyoga.nl/soulworkyoga en
dient direct via Ideal te worden voldaan. Daarvoor ontvangt de deelnemer een
account en inlogcode.
4.3. Het lidmaatschap bij Soulwork Yoga is strikt persoonlijk voor ieder natuurlijk
persoon en niet-overdraagbaar.
4.4. Soulwork Yoga behoudt het recht om de tarieven voor de losse lessen, het
maandabonnement en de strippenkaarten te wijzigen. Elke wijziging wordt
vooraf gecommuniceerd via de mail. De geldende en meest recente prijzen
voor de yogalessen zijn te vinden op de website van Soulwork Yoga. Als een
cursist een wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap
beëindigen met ingang van de datum waarop de tarieven van kracht worden.
De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door
Soulwork Yoga te zijn ontvangen.
4.5. Het maand abonnement geeft in principe recht op 4 lessen per maand. Mocht
er een vijfde maandag of dinsdag in een maand zitten, dan zit deze les erbij in,
want het tarief is gebaseerd op een lesaanbod van 48 weken, waarin rekening
is gehouden met een sluiting van vier weken in de vakantieperiode. Deze
vakantieperiode wordt tijdig bekend gemaakt.
4.6. Er is na twee maanden (verplicht lidmaatschap) een opzegtermijn van 1
maand van toepassing.
4.7. Soulwork Yoga rekent geen inschrijfkosten bij het nemen van een
abonnement.
4.8. Het abonnement wordt voor minimaal twee maanden aangegaan. Soulwork
Yoga behoudt het recht maandelijks het lesgeld via momoyoga te incasseren.
4.9. Wanneer Soulwork Yoga om welke reden dan ook geen tijdige betaling
ontvangt, en binnen 14 kalenderdagen hierna nog geen betaling heeft
ontvangen, is de deelnemer van rechtswege in verzuim en is Soulwork Yoga
gerechtigd om vanaf dat moment €5,- administratiekosten per achterstallige
betaling te berekenen.
4.10. Als de deelnemer vanwege het achterblijven van de betaling in verzuim is, dan
is hij/zij gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door Soulwork Yoga
gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding
van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter
vastgestelde kostenveroordeling. Naast het recht op alle vervallen betalen,
behoudt Soulwork Yoga het recht €5,- administratiekosten per achterstallige
betaling te berekenen.
4.11. Bij blessures en zwangerschap is het mogelijk om het abonnement ‘on-hold’ te
zetten door een mail te sturen naar info@soulworkyoga.nl. Bij twijfel van de
opgegeven blessure en zonder eventuele overlegging van een
doktersverklaring behoudt Soulwork Yoga het recht om de aanvraag van ‘onhold’ te wijzigen of te weigeren.
4.12. Is er een andere reden waarom de cursist het lidmaatschap ‘on-hold’ wil
zetten, dan kan dit alleen in overleg en met goedkeuring van Soulwork Yoga.
4.13. Opzegging lidmaatschap of wijziging abonnement: het lidmaatschap kan
schriftelijk of per email worden beëindigd of gewijzigd met inachtneming van
een opzegtermijn van 1 kalendermaand (voorbeeld: als de cursist wil stoppen
per 1 maart dan geeft hij/zij dat aan voor 1 februari). Na de datum van
opzegging is het niet meer mogelijk om eventueel gemiste lessen in te halen
4.14. De tien strippenkaart. Deze kaart geeft recht op 10 lessen. De lessen dienen
binnen 2 maanden gebruikt te worden.
4.15. De drie strippenkaart. Deze kaart geeft recht op 3 keer deelname aan een
groepsles en de lessen dienen binnen 6 weken gebruikt te worden.
4.16. De losse les. Deze kaart geeft recht op 1 keer deelname aan een groepsles.
4.17. Vier weken van de (zomer)vakantie in de regio zuid wordt niet meegerekend
voor de geldigheidsduur, overige vakanties en feestdagen wel. Deze vier weken
worden per mail aangekondigd.
4.18. Restitutie van het abonnements- en lesgeld is niet mogelijk. Uitgegeven en
betaalde strippenkaarten worden niet retour genomen.

5 . G e m i s t e l e s s e n
5.1. Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of
andere redenen. Het is wel mogelijk de les 2 uur van tevoren te
annuleren/verplaatsen.
5.2. Een gemiste les vanwege de vier vooraf aangekondigde vakantieweken van
Soulwork Yoga, kan niet worden ingehaald. De maandprijs is immers tot stand
gekomen met inachtneming van 4 vakantie weken per jaar.

6 . A n n u l e r i n g v a n l e s s e n
6.1. Via de website en per mail wordt aangekondigd welke lessen vervallen in
verband met vier weken vakantie. Het lesgeld is gebaseerd op een jaarlijks
aantal lessen waar vier vakantieweken vanaf zijn gehaald. Soulwork Yoga
behoudt zich het recht om bij overmacht een les te laten uitvallen. Valt een les
uit vanwege overmacht, dan kan de cursist deze les op een ander moment
inhalen of wordt het lesgeld gerestitueerd.
6.2. Als er voor een les minder dan 4 deelnemers hebben ingeschreven behoudt
Soulwork Yoga zich het recht de les te laten uitvallen. De betroffen deelnemers
kunnen deze les dan op een ander lesmoment inhalen.
6.3. In geval van ziekte van de docent of andere onvoorziene omstandigheden, en
er geen andere docent gevonden kan worden, waardoor de les uitvalt, kunnen
de betroffen deelnemers de uitgevallen les op een ander lesmoment inhalen.

7 . W i j z i g i n g v a n l e s s e n
7.1. Soulwork Yoga heeft ten tijde van de volgende feestdagen een aangepast
lesrooster: Pasen, Hemelvaart, Pinksteren en Kerstmis.
7.2. Gedurende de school ‘zomervakantie’ kan het zijn dat het rooster wat
aangepast wordt, maar dit wordt zoveel getracht te voorkomen.
7.3. Aanpassingen in lesrooster vanwege de in dit artikel beschreven situaties
worden vooraf bekend gemaakt op de website en per mail.

8 . P e r s o o n s g e g e v e n s
8.1. Soulwork Yoga verzamelt persoonsgegevens (in een deelnemersbestand),
voor het uitvoeren van betalingsopdrachten, voor de administratie en gaat
zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om. Soulwork Yoga
verwerkt de persoonsgegevens binnen de kaders van de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het
gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
8.2. Bij inschrijving wordt het ingevulde e-mailadres op het inschrijfformulier
toegevoegd aan de verzendlijst van Soulwork Yoga. Deze verzendlijst wordt
uitsluitend gebruikt met het doel de cursist over de (wijzigingen van) lessen en
diensten van Soulwork Yoga te informeren.
8.3. Uitschrijving geschied per mail aan info@soulworkyoga.nl en door expliciet
om uitschrijving te verzoeken. Door uitschrijving geeft de cursist impliciet aan
dat hij/zij eventuele wijzigingen en activiteiten niet meer wenst te ontvangen.
Daarom wordt alle gegevens van de deelnemer na uitschrijving van het
deelnemersbestand en de verzendlijst verwijderd.

9 . F o to’s
9.1. Foto’s die tijdens de lessen en workshops worden gemaakt, kunnen worden
geplaatst op de website van Soulwork Yoga en diverse social media kanalen,
tenzij cursist vooraf bekend maakt hier niet mee akkoord te gaan.

1 0 . E i g e n d o m s v o o r b e h o u d
10.1. Al het door Soulwork Yoga verstrekte (online content)materiaal is en blijft
eigendom van Soulwork Yoga. Ook nadat de overeenkomst op zijn einde is
gekomen.
10.2. De deelnemer dient vertrouwelijk om te gaan met de aan hem of haar
verstrekte informatie en materialen en enkel voor persoonlijke doeleinden te
gebruiken. Indien hij of zij dit voor commerciële doeleinden wil gebruiken, dient
daarvoor schriftelijk toestemming gevraagd te worden aan Soulwork Yoga.
10.3. Het is niet toegestaan om verstrekte informatie en materialen te
verveelvoudigen, te distribueren, te wijzigen, weer te geven, uit te voeren, te
publiceren tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is van Soulwork Yoga

1 1 . H e r r o e p i n g s r e c h t
11.1. Deelnemers die voor het eerst een maandabonnement afsluiten of een andere
aankoop doen hebben de mogelijkheid om de overeenkomst binnen 14 dagen
kosteloos per mail te ontbinden. Soulwork Yoga zal de deelnemers vervolgens
binnen 14 dagen het van toepassing zijnde factuurbedrag naar rato aan
restitueren.
11.2. Als de deelnemer geen gebruik heeft gemaakt van het Abonnement, wordt het
volledige factuurbedrag gerestitueerd. Als de deelnemers wel gebruik heeft
gemaakt van het Abonnement, dat wil zeggen: de deelnemer heeft minimaal
aan een les deelgenomen, dan zal het factuurbedrag naar rato worden
gerestitueerd.
11.3. Het herroepingsrecht is uitsluitend van toepassing op nieuwe deelnemers, dat
zijn deelnemers die het maandabonnement voor de eerste maal afsluiten of
een andere aankoop voor het eerst doen.
11.4. Uit het emailbericht dient ondubbelzinnig te blijken dat de deelnemer de
overeenkomst herroept.