Algemene voorwaarden van Stralen Yoga Centrum

Sluiten
Algemene voorwaarden Stralen Yoga Centrum

Begripsbepaling
Stralen Yoga Centrum, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Drongelen, aan de Gansoyen 33, hierna te noemen: “Stralen”
Persoon die deelneemt aan een door Stralen Yoga Centrum verzorgde les, wandeling of workshop, hierna te noemen: “Deelnemer”

Artikel 1 Toepasselijkheid en geldigheid
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Stralen als opdrachtnemer optreedt.
1.2. Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten, dan wel deze algemene voorwaarden, zijn slechts geldig, indien en voor zover deze door Stralen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
1.3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of nietig mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 2 De Overeenkomst
2.1. Deelname aan één van de lessen (wandelingen of workshops) of inschrijven voor één van de lessen (wandelingen of workshops), gegeven of verzorgd door Stralen, betekent voor de Deelnemer dat hij/zij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Leskaarten, abonnementen en opzeggen
3.1. Een leskaart of strippenkaart van Stralen is door Deelnemer niet overdraagbaar aan derden.
3.2. Aan het einde van de geldigheidsduur van de leskaart of strippenkaart, komen de overgebleven lessen te vervallen. Tussentijds kan de geldigheidsduur van leskaarten of strippenkaarten niet worden verlengd of stopgezet. Stralen verleent geen restitutie op leskaarten.
3.3. Het lesrooster is te vinden op de website van Stralen binnen Momoyoga (www.momoyoga.nl/stralen). Dit rooster kan door Stralen desgewenst worden gewijzigd, ook behoudt Stralen zich het recht voor om lessen te annuleren. Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht op teruggave van reeds betaalde leskaarten, strippenkaarten of abonnementen.
3.4. Stralen kan zelf besluiten wanneer en hoeveel weken aaneengesloten er geen lessen zullen zijn i.v.m. bijvoorbeeld vakantie. Deelnemer heeft geen recht op restitutie van lesgeld als door vakantie de geldigheidsduur van de leskaart verlopen is en daardoor de overgebleven lessen op de kaart komen te vervallen. (De geldigheidsduur van de leskaarten bij Stralen is hierop aangepast en veel langer dan gebruikelijk in de branche (namelijk 6 maanden)).
3.5. losse lessen en strippenkaarten van Stralen hebben een geldigheidsduur. De overeenkomst van Deelnemer met Stralen loopt automatisch af met het verstrijken van de geldigheidsduur.

Artikel 4 Prijs en betaling
4.1. De gehanteerde prijzen zijn in euro’s inclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld
4.2. Stralen behoudt zich het recht voor om de gehanteerde prijsstelling op elk gewenst moment te wijzigen. Voor reeds aangegane contracten is Stralen gerechtigd om prijsstijgingen van kostenbepalende factoren, welke is ontstaan na totstandkoming van de overeenkomst aan de deelnemer door te berekenen.
4.3. Betaling van lessen en strippenkaarten geschied direct via Digid. Betaling van producten (bijvoorbeeld matten of sokken) geschied direct via contante betaling of pinbetaling. In bepaalde gevallen kan Stralen ervoor kiezen om betaling via bankoverschrijving te laten geschieden middels een factuur. De betaling dient dan te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Stralen op te geven wijze.
4.4. Bij niet tijdige betaling, binnen de in 4.3. gestelde betalingstermijn, is de Deelnemer onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de Deelnemer over het factuurbedrag 1% rente per maand verschuldigd is, vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.
4.5. Stralen behoudt zich het recht voor om Deelnemer te weigeren in de lessen indien Deelnemer vanaf de datum van verzuim, gedurende de periode van 1 maand de verplichtingen nog niet is nagekomen.

Artikel 5 Feestdagen, vakantiedagen en annulering van lessen
5.1. Op feestdagen en op de vakantiedagen zoals aangegeven in het lesrooster (www.momoyoga.nl/stralen) worden geen lessen gegeven.
5.2. In geval van annulering van de les door bijvoorbeeld ziekte of onvoorziene omstandigheden, zal dit per mail worden doorgegeven aan de deelnemers die zich aangemeld hebben voor die les.

Artikel 6 Overmacht
6.1. Onder overmacht wordt verstaan: elke redelijkerwijs niet voorziene omstandigheid, die de nakoming van de verplichting van Stralen uit de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.
6.2. In geval van overmacht heeft Stralen het recht hetzij de nakoming van haar verplichtingen jegens Deelnemer op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van Stralen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1. Deelnemer volgt de lessen, wandelingen en workshops van Stralen op eigen risico. Indien deelnemer onder medische behandeling is, neemt hij/zij zelf contact op met behandelaar over het al dan niet volgen van yogalessen. Dit geldt ook voor deelnemers die een operatie hebben ondergaan of chronische klachten hebben.
7.2. Stralen behoudt zich het recht voor om Deelnemers uit te sluiten van lessen, wandelingen of workshops zonder opgaaf van redenen.
7.3. Bij zwangerschap, ziekte of andere klachten mag deelnemer de docent voor de les hierover informeren. Dit is geen verplichting. Schade opgelopen in de les als gevolg van zwangerschap, ziekte of andere klachten in combinatie met de aangeboden oefeningen in de les, kan nooit verhaald worden op Stralen.
7.4. Voor door Deelnemer geleden schade als gevolg van tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins is Stralen uitsluitend aansprakelijk indien de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van grove nalatigheid van Stralen.
7.5. Ingeval Stralen jegens Deelnemer tot vergoeding van schade aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag, verminderd met de daarop betrekking hebbende omzetbelasting van de betreffende levering van de dienst.
7.6. Stralen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van Deelnemer.
7.7. Stralen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door letsel en blessures.
7.8. Door Stralen verstrekte veiligheidsinstructies dienen door Deelnemer in acht te worden genomen.
7.9. Deelnemer vrijwaart Stralen voor aanspraken van derden. Deelnemer zal personeelsleden van Stralen, door Stralen ingeschakelde derden en personeelsleden van deze derden nimmer aansprakelijk kunnen stellen.

Artikel 8 Privacyverklaring
8.1. Enkel en alleen ten behoeve van het uitvoeren van haar verplichtingen verzamelt Stralen persoonsgegevens van Deelnemer. Onder persoonsgegevens vallen de persoonlijke gegevens zoals: naam, emailadres, aankoopgeschiedenis van leskaarten, data waarop lessen gevolgd zijn en data waarop de Deelnemer staat ingeschreven voor lessen. Al deze persoonlijke gegevens voert de Deelnemer zelf in op het platform Momoyoga waar stralen gebruik van maakt. Deelnemer kan op dit platform ook adres, telefoonnummer, leeftijd, profielfoto invoeren, maar dit is niet verplicht. Na afloop van de overeenkomst dient Deelnemer zichzelf uit te schrijven uit Momoyoga.
8.2.Indien deelnemer ervoor kiest om een review achter te laten in het gastenboek, kan Stralen deze review (onder naam van de Deelnemer) publiceren op de website, mits Deelnemer verzoekt om de review anoniem te houden of helemaal niet te publiceren. Deelnemer mag te allen tijde verzoeken om de review te verwijderen. Stralen zal hier gehoor aan geven.
8.3.Bij zwangerschap, ziekte of lichamelijke/geestelijke klachten mag deelnemer de docent voor de les hierover informeren. Dit is geen verplichting. Deze gegevens worden door Stralen ook niet opgeslagen of verwerkt.
8.4. Het emailadres van de deelnemer wordt gebruikt voor: algemene correspondentie, het informeren over lesuitval, het versturen van e-mail nieuwsbrieven (maximaal 12 per jaar). Als Deelnemer akkoord gaat met de algemene voorwaarden (waar deze privacyverklaring onderdeel van is), is Stralen gerechtigd deze nieuwsbrieven te versturen. Na afloop van de overeenkomst (als geen geldige strippenkaart of les meer in bezit is van Deelnemer), geeft deelnemer zelf aan als hij nieuwsbrieven van Stralen niet meer wil ontvangen.
8.5. Meldt een deelnemer zich af voor de nieuwsbrief, terwijl nog wel gebruik gemaakt wordt van de diensten van Stralen, dan kan Deelnemer belangrijke informatie missen. Stralen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van het missen van belangrijke informatie die vermeld stond in de nieuwsbrief.
8.6. Voor reserveringen en betalen van lessen/producten maakt Stralen gebruik van derden; het reserveringsplatform Momoyoga, Mollie Payments en Sumup (mobiele pindienst). Stralen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onzorgvuldig gebruik door derden van persoonsgegevens van Deelnemer.
8.7. Stralen hanteert geheimhouding van aan haar toevertrouwde persoonsgegevens door Deelnemer.
8.8. Stralen gaat zorgvuldig om met de opslag van persoonsgegevens van Deelnemer voor zover dit van Stralen verwacht mag worden.
8.9. Indien, ondanks standaard veiligheidsmaatregelen, een datalek ontstaat, zal Stralen dit zowel melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens als bij Deelnemer.
8.10. Deelnemer heeft recht op inzage van zijn persoonsgegevens. Dit kan eenvoudig via de eigen inlogcode op Momoyoga. Behalve de gegevens die Deelnemer zelf op Momoyoga invoert (en zelf kan inzien), bewaart Stralen geen verdere persoonsgegevens.
8.11. Na beëindiging van de overeenkomst kan Deelnemer Stralen verzoeken om de persoonsgegevens te verwijderen. Deelnemer kan ook zelf de gegevens uit Momoyoga verwijderen. Stralen geeft gehoor aan verzoeken tot verwijdering van persoonsgegevens, mits wettelijke bepalingen Stralen verplichten tot het bewaren van persoonsgegevens voor een minimale duur.
8.12. Klachten over het gebruik van persoonsgegevens door Stralen kan Deelnemer desgewenst kenbaar maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.