Algemene voorwaarden van Studio Anniek Gelissen

Sluiten
Algemene voorwaarden – Sessies Studio Anniek Gelissen
Volg je sessies bij Studio Anniek Gelissen dan ga je akkoord met de Algemene

De overeenkomst

De overeenkomst tussen de deelnemer en Studio Anniek Gelissen komt tot stand door middel van de aanschaf van een privé sessie of aanmelding voor het Rest, Restore, Rebalance programma van Studio Anniek Gelissen óf na door Studio Anniek Gelissen bevestigde mondelinge, schriftelijke (e-mail) of telefonische aanmelding.

Eigen risico en aansprakelijkheid

Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico van de cursist. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de cursist geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.

Studio Anniek Gelissen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke blessures, ongevallen of materiële schade die al dan niet direct of indirect in verband gebracht wordt met deelname aan de lessen. Of opgelopen letsel van de cursist door derden.

Studio Anniek Gelissen kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan eigendommen op de les locaties. De eigenaar van de accommodatie, noch de docente stelt zich aansprakelijk voor diefstal of verlies van kostbare eigendommen.

Studio Anniek Gelissen behoudt zich het recht voor cursisten deelname aan de lessen te weigeren indien zij hiervoor gegronde redenen kent.

Afmelden sessie(s)

Nadat een overeenkomst is gesloten, staat de 1-op-1 sessie vast. Uiterlijk 48 uur voor je afspraak kun je kosteloos annuleren of verzetten. Mocht je je afspraak na 48 uur annuleren/verzetten, dan ben ik genoodzaakt om de sessiekosten te factureren.

Nadat een overeenkomst gesloten is voor het Rest, Restore, Rebalance programma is afmelding mogelijk tot 7 dagen voor de afgesproken start van het programma. Bij afmelding tussen 7 dagen en de start van het programma zal 50% van de kosten worden teruggestort op de rekening van de consument. Vanaf de afgesproken datum van start van het programma zal geen restitutie van het lesgeld volgen.

* Zolang de Coronomaatregelen van kracht blijven is het van belang dat we beiden geen klachten hebben (neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging). Mocht dit wel het geval zijn is het vanzelfsprekend dat in deze tijd de annuleringsvoorwaarden anders zijn. Je kunt dus op elk moment de sessie nog afzeggen en verplaatsen. Hetzelfde geldt ook voor mij. Mocht je twijfels hebben, neem contact met me op of probeer toch zo tijdig mogelijk de sessie te annuleren, zodat mijn kosten beperkt worden en iemand anders eventueel de mogelijkheid heeft om je sessieplek in te nemen. Hartelijk dank daarvoor.

Betaling en opzegging

Betaling van de losse 1-op-1 sessies geschiedt middels een pinbetaling op locatie na de sessie aan Studio Anniek Gelissen of via de strippenkaart van Momoyoga. Restitutie van het geld na een sessie is niet mogelijk.

Betaling van het 12-weekse Rest, Restore, Rebalance programma geschiedt middels een
bankovermaking door de consument na het ontvangen van een factuur. Opzegging of stoppen van het Rest, Restore, Rebalance programma is altijd mogelijk, maar er volgt na de start van het programma geen restitutie van het lesgeld.

Wanneer een consument tijdelijk langer afwezig is of lichamelijk niet de mogelijkheid heeft om de sessies te volgen, dan kan er uiteraard in overleg tot een aangepaste regeling overeengekomen worden.

Uitsluiting

Studio Anniek Gelissen heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer aan een les, training of workshop te weigeren, indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Studio Anniek Gelissen heeft het recht de toegang van de lessen, zonder opgave van reden, van de deelnemer te weigeren.

Ziekte of blessures

Lichamelijke en/of psychische klachten melden aan Studio Anniek Gelissen. Deze informatie zal discreet behandeld worden. Bij eventuele tijdelijke blessures of ziekte dient de consument contact op te nemen met Studio Anniek Gelissen. Blijf niet rondlopen met een klacht maar raadpleeg je huisarts.

Studio Anniek Gelissen kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van letsel of verwonding tijdens of na de les.

Zwangerschap

Eventuele zwangerschap dient gemeld te worden aan Studio Anniek Gelissen. Hierdoor kan de sessie worden aangepast. Ook als je de zwangerschap nog even stil wilt houden, wordt met deze informatie zeer discreet om gegaan.

Wijzigingen

Studio Anniek Gelissen behoudt zich de vrijheid voor de Algemene voorwaarden en de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen. U wordt via de website van alle wijzingen op de hoogte gehouden.

Toepasselijkheid en geschillen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Studio Anniek Gelissen betreffende deelname aan lessen of houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.
Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Studio Anniek Gelissen.
Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van Studio Anniek Gelissen behoudens hogere voorziening.