Algemene voorwaarden van Studio de Innerlijke Wereld

ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Begrippen
1.1 Algemene Voorwaarden: deze door It’s all about By Maud gehanteerde algemene voorwaarden zijn gepubliceerd en te
downloaden op de Website www.itsall-aboutbymaud.nl
1.2 It’s all about By Maud – Studio de Innerlijke Wereld: is gevestigd te Boekel aan de Kerkstraat 16D en is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder naam It’s all about By Maud en KvKnummer 61491977.
1.3 Student: degene die lessen, Workshops en/of andere activiteiten volgt of wil volgen bij It’s all about By Maud – studio de Innerlijke Wereld.
1.4 Lidmaatschap: een door It’s all about By Maud uit te geven c.q. uitgegeven, en door een Student te betalen c.q. betaald, Lidmaatschap voor het volgen van yoga- en andere lessen bij It’s all about By Maud.
1.5 Strippenkaart: een door It’s all about By Maud uit te geven c.q. uitgegeven, en door een Student te betalen c.q. betaalde, Strippenkaart voor het volgen van yoga- en andere lessen bij It’s all about By Maud.
1.6 Losse Les: een éénmalige door een Student te betalen en te volgen les bij It’s all about By Maud, anders dan op basis van een Lidmaatschap of Strippenkaart.
1.7 Workshop: een bij/door It’s all about By Maud te geven of gegeven Workshop.
1.8 Proefabonnement: een éénmalig te volgen mogelijkheid om bij It’s all about By Maud 4 lessen te volgen om het programma beter te leren kennen.
1.8 Website: de Website www.itsall-aboutbymaud.nl

2.0 Toepasselijkheid
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle Lidmaatschappen, Strippenkaarten, Losse Lessen, Workshops en andere activiteiten bij It’s all about By Maud. Door deelname aan lessen (middels Lidmaatschap, Strippenkaart en/of Losse Les), Workshops en/of andere activiteiten verklaart de Student zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.2 It’s all about By Maud kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de Website. It’s all about By Maud zal wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.

3.0 Lidmaatschap, Strippenkaart en Losse Lessen
3.1 Studenten kunnen lessen volgen op basis van een Lidmaatschap of een Strippenkaart. Ook zijn Losse Lessen beschikbaar.
3.2 Een Lidmaatschap komt tot stand op het moment dat It’s all about By Maud het verschuldigde Lidmaatschapsgeld en/of Strippenkaartgeld van de Student heeft ontvangen.
3.3 It’s all about By Maud geeft de volgende Lidmaatschappen, Strippenkaarten en Losse Lessen uit, ter keuze van de student:
- PROEF ABONNEMENT:
Dit Lidmaatschap geeft recht op 4 lessen
Geldigheid: 1 maand.
Dit abonnement is éénmalig te volgen voor nieuwe leden! De 4 lessen kunnen binnen 1 maand gevolgd worden op het gehele programma waarna dit abonnement vanzelf stopt. Niet gevolgde lessen worden niet gerestitueerd.
- JAAR ABONNEMENT (1 les per week / 2 lessen per week / onbeperkt):
Dit Lidmaatschap geeft recht op het aantal lessen per week dat jij afneemt gedurende 12 maanden opeenvolgend (met uitzondering van de vastgestelde vakanties)
Geldigheid: doorlopend (12 maanden).
Opzeggen kan vanaf de 11de maand. Dat betekent dat het Lidmaatschap vóór de eerste van de 12e maand dient te worden opgezegd. Dit kan op de volgende manier: per e-mail naar info@itsall-aboutbymaud.nl. De opzegging is definitief wanneer je van ons een e-mail ontvangt die aangeeft dat wij je opzegging ontvangen hebben.
- ½ JAAR ABONNEMENT (1 les per week / 2 lessen per week):
Dit Lidmaatschap geeft recht op het aantal lessen per week dat jij afneemt gedurende 12 maanden opeenvolgend (met uitzondering van de vastgestelde vakanties)
Geldigheid: doorlopend (12 maanden).
Opzeggen kan vanaf de 11de maand. Dat betekent dat het Lidmaatschap vóór de eerste van de 12de maand dient te worden opgezegd. Dit kan op de volgende manier: per e-mail naar info@itsall-aboutbymaud.nl. De opzegging is definitief wanneer je van ons een e-mail ontvangt die aangeeft dat wij je opzegging ontvangen hebben.
- MAAND ABONNEMENT (1 les per week / 2 lessen per week):
Dit Lidmaatschap geeft recht op het aantal lessen per week dat jij afneemt gedurende 1 maand. De lessen kunnen binnen 1 maand gevolgd worden op het gehele programma waarna dit abonnement automatisch wordt verlengd als deze niet tijdig wordt opgezegd. Niet gevolgde lessen worden niet gerestitueerd.
Geldigheid: maand (doorlopende automatische incasso).
Opzeggen kan per maand. Dat betekent dat het Lidmaatschap vóór de eerste van de opvolgende maand dient te worden opgezegd. Dit kan op de volgende manier: per e-mail naar info@itsall-aboutbymaud.nl. De opzegging is definitief wanneer je van ons een e-mail ontvangt die aangeeft dat wij je opzegging ontvangen hebben
- STRIPPENKAART (5 / 10 / 20 lessen)
Deze Strippenkaart geeft recht op het aantal lessen welke worden afgenomen. De lessen dienen binnen een bepaalde periode gebruikt te worden, respectievelijk 3, 5 en 10 maanden.
- LOSSE LES
Dit is een eenmalige door een Student te betalen en te volgen les bij It’s all about By Maud anders dan op basis van een Lidmaatschap of Strippenkaart.

4. Betaling, Prijswijziging en Zichttermijn
4.1 Een abonnement, Strippenkaart, Losse Les, Workshop of andere activiteit moet voorafgaand aan de Les, Workshop of andere activiteit betaald worden. It’s all about By Maud werkt met de software service van Momoyoga. Betaling kan daar (online) geschieden via iDEAL, automatische incasso en bankoverboeking. Bij betaling van voornoemd Factuurbedrag geeft de Student tot nadere opzegging aan It’s all about By Maud toestemming voor automatische incasso van de vervolgtermijnen. De automatische incasso geschiedt op de startdatum van het aangeschafte abonnement.
4.2 Indien de verschuldigde termijnbetaling niet kan worden afgeschreven, bijvoorbeeld doordat er onvoldoende saldo op de opgegeven bankrekening staat op het moment van afschrijving of doordat de Student onjuiste betaalinformatie heeft opgegeven, alsmede in het geval dat een Student de betaling voor een periode storneert, kan de Student zich niet meer online voor lessen registreren. De Student blijft alle vervallen termijnbetalingen verschuldigd tot het moment dat het Lidmaatschap conform de voorwaarden is geëindigd. De extra bijkomende kosten voor het gestorneerde bedrag worden in rekening gebracht bij de student.
4.3 De geldende prijzen voor Lidmaatschappen, Strippenkaarten, Losse Lessen, Workshops en andere activiteiten staan altijd op de Website. It’s all about By Maud behoudt zich het recht voor de prijzen van de Lidmaatschappen, Strippenkaarten, Losse Lessen, Workshops en andere activiteiten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd op de Website, en/of per e-mail.
4.4 It’s all about By Maud werkt met de software service (en app) van Momoyoga. Voor het online registreren voor lessen gelden de volgende regels:
- Studenten met een abonnement dienen zich voor hun (vaste) lessen af te melden wanneer zij niet komen; dat moet minimaal 3 uur voor aanvang van de les online via Momoyoga gebeuren. Je kunt deze les dan op een ander tijdstip inhalen. Indien dit niet tijdig gebeurt vervalt jouw les.
- Voor alle lessen kun je je vanaf 4 weken van tevoren tot 30 minuten voor aanvang registreren; dat kan alleen online via onze website en/of Momoyoga app gebeuren.
- Als je op de wachtlijst staat dan krijgt je automatisch een plaats toegewezen in de les als deze beschikbaar is
- Wanneer een plaats is toegewezen zal ons boekingssysteem jou hiervan per e-mail op de hoogte stellen.

6. Lesrooster en Vakantie
6.1 Het geldende lesrooster staat altijd op de Website. It’s all about By Maud behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd op de Website en/of per email.
6.2 It’s all about By Maud behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent te wijzigen als gevolg van overmacht. In dat geval vindt geen restitutie van lidmaatschapsgeld plaats. Wel mag deze les op een ander tijdstip ingehaald worden.
6.3 It’s all about By Maud is vrijwel altijd open, buiten twee weken in de zomervakantie periode en vaste feestdagen, deze staan vermeld op de Website. It’s all about By Maud behoudt zich het recht voor om op feestdagen de deuren te sluiten.

6. Beëindiging en Opschorting Lidmaatschap
6.1 De Student kan een geldend abonnement beëindigen volgens de geldende termijn welke staat aangegeven bij het abonnement. Let op: doe dit voor de eerste van de maand. Je abonnement loopt dan nog een maand door. Bijvoorbeeld: als je vóór 1 januari opzegt loopt je abonnement tot 1 februari. Er vindt geen restitutie van lidmaatschapsgeld plaats.
6.2 Bij langdurige ziekte c.q. blessure kan de Student het Lidmaatschap voor een periode van maximaal zes maanden laten ‘bevriezen’. Een verzoek om ‘bevriezing’ moet schriftelijk worden ingediend bij It’s all about By Maud en moet vergezeld zijn van een doktersverklaring. Het verzoek kan per e-mail worden verzonden naar: info@itsall-aboutbymaud.nl
6.3 Bij zwangerschap kan de Student het Lidmaatschap voor een bepaalde periode laten ‘bevriezen’; dit in overleg met It’s all about By Maud. Een verzoek om opschorting moet schriftelijk worden ingediend bij It’s all about By Maud. Het verzoek kan per e-mail worden verzonden naar: info@itsall-aboutbymaud.nl.

7. Deelname en Betaling Workshop
7.1 Een Student kan aan een Workshop deelnemen nadat het volledige bedrag voor deelname aan de Workshop is ontvangen.

8. Workshop: Rooster en Annulering
8.1 De geplande Workshops staan altijd op de Website. It’s all about By Maud behoudt zich het recht om dit op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd op de Website en/of per e-mail.
8.2 It’s all about By Maud behoudt zich het recht voor om een geplande Workshop te annuleren, als gevolg van overmacht. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd worden aan Student.
8.3 Tot één maand voor de geplande Workshop datum kan de Student zijn inschrijving kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan info@itsall-aboutbymaud.nl

9. Huisregels
9.1 Alle Studenten moeten de volgende huisregels volgen:
- Studio de innerlijke wereld bevindt zich op de 1ste etage van een verzamelgebouw van ondernemers. Daarom is de deur alleen 10 minuten voor aanvang van de les open en sluit deze altijd na 10 minuten bij aanvang van de les. Ben daarom op tijd aanwezig!
- In de hal en trapopgang geldt een stilte beleid i.v.m. overige werkzaamheden in het gebouw.
- Het toilet bevindt zich beneden bij binnenkomst.
- Graag je schoenen uitdoen in de entree op de 1ste verdieping voordat je de zaal betreedt.
- Draag schone en makkelijk zittende kleding.
- We adviseren om gedurende 2 uur voor de les niet veel te eten, het is niet verstandig om lessen te beoefenen op een volle maag.
- We vragen Studenten een eigen badlaken mee te nemen om over de yoga mat te leggen i.v.m. hygiëne.
- Vriendelijk verzoek om in de zaal de stilte te behouden tijdens rustige lessen/workshops (waaronder de yoga les); om samen te praten en thee te drinken ben je altijd welkom in de entree.
- Wederzijds respect is een basishouding waar we ons graag samen aan houden.

10. Aansprakelijkheid
10.1 It’s all about By Maud aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdend met het deelnemen aan lessen, Workshops of andere activiteiten binnen It’s all about By Maud.
10.2 It’s all about By Maud werkt met bekwame docenten en zorgt altijd voor lessen en Workshops van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure en/of letsel tijdens een les, Workshop of andere activiteit. Door deel te nemen aan een les, Workshop of andere activiteit, aanvaardt de Student dit risico op een blessure en/of letsel.
10.3 Wanneer je deelneemt aan lessen, Workshops of andere activiteiten adviseert It’s all about By Maud het volgende m.b.t. blessure en lichamelijke klachten:
- Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meld dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les, Workshop of andere activiteit.
- Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze zo goed mogelijk op, maak indien gewenst ook gebruik van hulpmiddelen.
- Luister goed naar de signalen van je eigen lichaam. Wanneer oefeningen erg pijnlijk zijn, laat het de docent weten zodat deze je alternatieve opties kan geven.
- Stel gerust vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
- Wanneer je zwanger bent laat dit de docent weten zodat deze je kan vertellen wat wel en niet mag in welke periode van de zwangerschap.

11. Persoonsgegevens
11.1 It’s all about By Maud verzamelt persoonsgegevens van de Studenten voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. It’s all about By Maud gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (per 25 mei 2018).
11.2 De genoemde persoonsgegevens worden ook gebruikt om de Studenten op de hoogte te brengen van activiteiten van It’s all about By Maud en van eventuele wijzigingen m.b.t. het lesrooster of Workshops. Indien de Student geen prijs stelt op het ontvangen van e-mails van It’s all about By Maud, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@itsall-aboutbymaud.nl.
11.3 It’s all about By Maud geeft de persoonsgegevens van de Studenten nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

12. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
12.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een Lidmaatschap, Strippenkaart, Losse Les, Workshop of andere activiteit, dan wel het volgen van lessen van It’s all about By Maud, zullen in eerste instantie onderling worden besproken om tot een passende oplossing te komen. Indien dit niet voldoende resultaat geeft wordt dit beslecht door een erkende mediator. Indien het niet lukt om bij een erkende mediator tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen, zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank.