10 - 16 maj 2021
Denne uge
Mandag, 10 maj
08:15
Susana
Pilates
09:30
Susana
Pilates
Venteliste
17:00
Susana
Pilates
18:00
Susana
Pilates
Venteliste
19:00
Susana
Pilates
20:20
Susana
Pilates
Venteliste
Tirsdag, 11 maj
09:15
Susana
Pilates
Venteliste
10:15
Susana
Pilates
Venteliste
17:00
Susana
Pilates
18:00
Susana
Pilates
Venteliste
19:00
Susana
Pilates
Venteliste
20:00
Susana
Pilates
Onsdag, 12 maj
08:15
Susana
Pilates
09:30
Susana
Pilates
Venteliste
17:00
Susana
Pilates
18:00
Susana
Pilates
19:00
Susana
Pilates
20:20
Susana
Pilates
Torsdag, 13 maj
09:15
Susana
Pilates
Venteliste
10:15
Susana
Pilates
Venteliste
17:00
Susana
Pilates
18:00
Susana
Pilates
Venteliste
19:00
Susana
Pilates
Venteliste
20:00
Susana
Pilates
Venteliste
Fredag, 14 maj
09:30
Susana
Pilates
Lørdag, 15 maj
Ingen klasser
Søndag, 16 maj
Ingen klasser
10 - 16 maj 2021
Denne uge